Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69610-2023

Submission deadline has been amended by:  119369-2023
03/02/2023    S25

Rumänien-Galați: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-069610

Konzessionsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECOSERV GALATI
Nationale Identifikationsnummer: 35196121
Postanschrift: Strada: Tecuci, nr. 5
Ort: Galati
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800052
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ROBERT ANDONE
E-Mail: adiecoserv@gmail.com
Telefon: +40 336401985
Fax: +40 336401984
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjgalati.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100019325
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Bewerbungen oder gegebenenfalls Angebote sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: A.D.I.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor si Statiei de Sortare Valea Mărului din județul Galați

Referenznummer der Bekanntmachung: 35196121/1/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Delegarea prin concesionare a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al deșeurilor și a Stației de Sortare Valea Mărului din Județul Galați.

Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:

(1) sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică (județul Galați, fără municipiul Galați), în stația de sortare de la Valea Mărului;

(2) eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 66 404 030.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Diese Konzession ist in Lose aufgeteilt: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Hauptort der Ausführung:

comuna Valea Marului, judetul Galati

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:

(1) sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică (județul Galați, fără municipiul Galați), în stația de sortare de la Valea Mărului;

(2) eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase.

Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

La stația de sortare:

(1) deșeuri reciclabile menajere și similare, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă);

La Depozit:

(2) Deseuri stradale inerte

(3) Reziduuri de la tratarea mecanica si biologica (incepand cu 2025);

(4) Deseuri municipale colectate si depozitate fara tratare (pana in 2025.

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura serviciile detaliate în Caietul de sarcini, inclus în documentația de atribuire.

Deșeurile menajere și similare reciclabile (inclusiv deșeurile din piețe) vor ajunge la stația de sortare colectate pe 3 fracții, și anume: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Deșeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal) vor fi sortate, iar deșeurile de sticlă vor fi stocate temporar pe amplasament în vederea transportului la reciclatori.

Cantitatea estimată de deșeuri ce urmează a fi depozitată în primul an de operare (2023) este de 62.698 tone (Deseuri municipale colectate si depozitate fără tratare), urmand ca din 2025 cca 32.300 tone/an, iar din 2030 sa scada la cca 14.900 t/an.

Conform estimărilor, cantitatea de deșeuri reciclabile (fara deșeurile din sticlă) sortate la Valea Marului va fi de circa 7.141 tone in 2023 și cca 9054 tone inclusiv impurități, iar incepand cu anul 2025 cantitatea va varia intre 12.500 tone/an si 13.500 tone/an.

În ceea ce privește deșeurile de sticlă colectate separat, cantitatea estimată este de circa 650 tone / an.

În urma sortării incepand cu anul 2025, se estimează că va rezulta o cantitate care variază între 5.000 si 5.700 tone/an deșeuri de hârtie/carton, cca 3.000 tone/an plastic, cca 750 tone/an metal și sticlă care vor fi trimise la valorificare. Reziduurile de la sortare (intre – 3.700 -4.300 t/an) incepand cu anul 2025 vor fi transferate la instalația TMB Galati. Prognoza cantităților de deșeuri ce vor fi sortate în cadrul Statiei de sortare Valea Mărului se regaseste in Studiul de oportunitate.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: Pretul ofertei
  • Kriterium: tarif 2
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Laufzeit in Monaten: 60
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Galati

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Cerința 1 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016

Toate documentele întocmite / emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original si vor fi semnate cu semnatura olografa.

Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/ juridice romane se permite depunerea acestora in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/ juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea îndeplinirii criteriilor de calificare/ selectie vor fi solicitate intr-o maniera echivalenta indiferent de faptul ca ofertantul/ candidatul este o persoana fizica/ juridica romana sau straina.

In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/ formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire.

1. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 79 din Legea 100/2016 (Formularul 5.1)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.80 din Legea 100/2016 (Formularul 5.2)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

3. Declaratia privind neincadrarea la prevederile art. 81 din Legea 100/2016 (Formularul 5.3)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

Declarațiile vor fi însoțite de Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, Cazier fiscal al persoanei juridice și Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat), dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (3), (4), (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016.

Declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului cu privire la sediile secundare şi punctele de lucru pentru care există obligaţii de plată a impozitelor şi taxelor.

Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 79 – 81, atunci va fi acceptata o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Cerința 2 – Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 43 si 44 din Legea 100/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa Declaratie pe propria raspundere (Formular nr. 5.4). Aceasta declaratie va fi completata atat de ofertant, ofertant asociat, cat si de subcontractant si de tertul sustinator (daca este cazul).

Cerința 1 - Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul în original.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Cerinta 1- Informații privind situația economică. Ofertanții, asociatii, terții sustinători (daca este cazul) vor demonstra un Nivel minim al cifrei de afaceri anuală globală pe fiecare din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) care să fie cel puțin egal cu 26.000.000,00 leiValorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEU/EURO comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Central Europeana, (www.ecb.int).

Cerinta 2-Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 76 - 78 din Legea nr. 100/2016.Pentru sustinerea capacității economice și financiare, angajamentul ferm prezentat trebuie să garanteze entitătii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul intâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Angajamentul ferm al tertului/ tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Se va completa - Formularul 5.6.2. Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare. De exemplu: Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, 2019, 2020 si 2021, în cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate la organele competente.Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul” cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura si a documentelor emise de banci sau alte institutii financiare, care se vor prezenta in original.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.

Se va prezenta Angajamentul ferm privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la situația economică și financiară - Formular 5.9 (i) Angajament terț susținător financiar in original.Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare. De exemplu: Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, 2019, 2020 si 2021 în cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate la organele competente. Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), respectiv să rezulte că transferul se va face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-bancar și contabil. Transferul resurselor financiare invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de delegare.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Cerința 1 Experiența similara Ofertantul trebuie sa facă dovada ca a prestat, in ultimii 3 ani împliniți la data termenului limita pentru depunerea ofertei, in unul sau mai multe contracte, servicii de natura si complexitatea celor prevăzute in caietul de sarcini, cu o valoare cumulata de minim 13.000.000 Lei rezultata din una sau mai multe activităţi de salubrizare similare celor care fac obiectul contractului. În cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprinzând experiența tuturor membrilor asocierii.

Cerinta 2 - Resurse umane şi structura organizatorică Conditii minime pentru personalul cheie: 1) Manager CMID- o persoană cu studii superioare şi cu o experienţă specifică prin implicarea într-un contract similar pe o poziţie similară, care va fi responsabil cu organizarea activităţii contractului; 2) Responsabil tehnic - o persoană cu studii superioare în domeniul științe inginerești conform Anexei nr. 1 Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare la HG nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului , domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021 cu modificările ulterioare, sau echivalent, cu experienta specifica prin implicarea în organizarea logistică a activităţii de salubrizare într-un contract similar experienta de minim 5 ani in domeniu. 3) Responsabil protecția și securitatea muncii și PSI - minim o persoana cu studii liceale (cel puţin), cu instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca conform legislaţiei în domeniu șial PSI, cu experienţa de minim 1 an în domeniu SSM. 4) Responsabil calitate și protecția mediului – minim o persoana cu studii superioare, cu instruire privind cerinţele ISO 9001, ISO 14001 şi cu experienţa de minim 3 ani în domeniul protecţiei mediului; Pentru personalul cheie vor fi atasate Lista expertilor cheie (Formularul 6.2), cu anexele Curriculum vitae si Declaratii de disponibilitate.

Cerinta 3- Utilaje, instalații și echipamente tehnice Declaraţie privind echipamentele tehnice care va conţine utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune/pe care le va furniza operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii. Autoritatea Contractantă solicita prezentarea acestei declaraţii în vederea asigurării îndeplinirii contractului în bune condiţii.

Cerinta 4 Informatii privind subcontractantii Ofertantii vor preciza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractanții propuși sunt ținuți la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, întocmai ca și ofertanții Declaraţie privind lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia completată de catre ofertantul individual / liderul asocierii si Acord de subcontractare. Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera servicului de utilități publice care fac obiectul contractului este interzisă, conform prevederilor art. 29 , alin. (14) din Legea 51/2006 republicată. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului, conform art. 94 din Legea nr. 100/2016, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta lucrări sau servicii conexe necesare prestării activităților componente ale serviciului delegat. Ofertantul are obligația de a preciza lucrările sau serviciile conexe pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere (nume, date de contact, representanti legali) ale subcontractanților propuși, indiferent de valoarea activitățlor subcontarcatate.

Cerinta 5 Informatii privind asociatii Se va prezenta Formularul 4.2 semnat de fiecare asociat. Se va preciza cine este lider al asocierii și identificarea din punct de vedere fizic si valoric a serviciilor ce vor fi executate de fiecare asociat.

Cerinta 6 – Terț susținător Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.79-81din Legea 100/2016. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autorităţii contractante îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Cerința 1: Ofertantii trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii Ofertantul trebuie sa fie certificat, in domeniul contractului, de catre de organisme nationale sau internationale independente acreditate asupra Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent; • Certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data limită de depunere a ofertelor.

Cerința 2 – Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Ofertantul trebuie sa fie certificat, in domeniul contractului, de catre organisme nationale sau internationale independente acreditate asupra Sistemului de Management de mediu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data limită de depunere a ofertelor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerința se consideră îndeplinită de către ofertanți care prezintă pentru fiecare dintre ultimii 3 ani dovada că au prestat și au dus la bun sfârșit servicii de natura si complexitatea celor prevăzute in caietul de sarcini, respectiv servicii de operare a instalatiilor de sortare si/sau depozitare a deseurilor. Experiența similară se probează la nivelul a minim un contract -maxim 3 contracte derulate in ultimii trei ani, fără a fi necesar să fie aceleași trei contracte în toți cei trei ani. Primul an se consideră a avea 12 luni prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta contracte și certificate/ documente/ recomandari/procese verbale de receptie partiale/ finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din continutul carora sa rezulte cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitatile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale. Serviciile indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente. Ofertantii vor completa Formularul 5.7 si Formularul 5.8. In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care operatorii economici se bazează pe capacitățile unor terti sustinatori, tertul sustinator va prezenta angajamentul ferm - Formularul 5.9 (ii) Angajament terț susținător tehnic. Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise candidatului/ofertantului de către terțul susținător din care rezultă: - Faptul că terțul dispune de resursele tehnice, profesionale și umane pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza; - Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi implicate efectiv resursele terțului susținător în desfășurarea lucrărilor sau serviciilor în legătură cu care acordă susținerea. Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), astfel încât acestea să fie disponibile contractantului la momentul în care trebuie să fie implicate în derularea/executarea contractului de delegare. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de delegare.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa, semna şi prezenta Formularul 5.5 - Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere, din ultimii 3 ani si Formularele 6.2 - Personalul cheie (cu anexe) și Angajamentul ofertantului privind asigurarea resurselor umane, precum și Formularul 6.3 - Declarație privind respectarea reglementărilor privind condițiile de muncă şi protecția muncii. Pentru personalul contractantului care nu poate comunica in limba romana se va asigura un numar suficient de translatori care sa asigure comunicarea fluenta pe parcursul derularii contractului. Curriculum vitae (Europass) atasate vor fi semnate in original si vor avea inscrisa urmatoarea mentiune “Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii din Codul penal, ca datele inscrise in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii. La CV vor fi atasate copii conform cu originalul a diplomelor de studii și recomandări/alte documente din care să reiasă experiența solicitată. Dupa atribuirea contractului de delegare, nicio persoana nominalizata in oferta nu va putea fi inlocuita fara acceptul scris al entității contractante. Acordul entitatii contractante pentru modificarea propusa va fi conditionat de pregatirea profesionala si calificarea persoanei propuse, care trebuie sa corespunda cerintelor pe baza carora au fost evaluate persoanele ofertate, prin prezentarea tuturor documentelor solicitate la aceasta sectiune. In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica si profesionala poate fi indeplinita prin cumul, iar formularele si documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.

Se va completa - Formularul 6.1. (ii)

Se vor completa - Formularul 4.3 - Formularul 4.4

Se va completa - Formularul 4.2

Se va prezenta Angajamentul privind sustinerea tehnica Formular 5.9 (iii), Formular 5.9 (iv), în original.

Ofertantul va prezenta Certificat/e emis/e de organisme independente care atestă respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (de ex: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurate, etc.), toate valabile la data prezentarii acestora . În cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor. În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, fiecare dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.

Ofertantul va prezenta Certificat/e emis/e de organisme independente care atestă respectarea standardelor de mediu, respectiv ISO 14001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, toate valabile la data prezentarii acestora. În cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für die Einreichung der Bewerbungen oder den Eingang der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 20:06
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În cazul în care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului întocmit după verificarea și evaluarea ofertelor, se va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare. Solicitarea se va relua pâna la atribuirea contractului.

Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 70 din Legea nr. 100/2016.

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate in SICAP atasat anuntului de concesiune, la secțiunea ”Lista clarificări, notificări și decizii" la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al notificarii prealabile/contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECOSERV
Postanschrift: Strada Tecuci nr. 5, bl. V2, parter
Ort: Galati
Land: Rumänien
E-Mail: adiecoserv@gmail.com
Telefon: +40 336401984
Fax: +40 336401984
Internet-Adresse: www.cjgalati.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023