Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69677-2022

08/02/2022    S27

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe

2022/S 027-069677

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 231-608944)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 1132393221
Adres pocztowy: Szaserów 128
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Powierża
E-mail: wzp@wim.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wim.mil.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wojskowego Instytutu Medycznego.

Numer referencyjny: PN/205/WZP/21 -178/ZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wojskowego Instytutu Medycznego. Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 231-608944

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/05/2022
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/02/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: