Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69699-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik

2023/S 025-069699

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: A/S Storebælt
Nationale Identifikationsnummer: 10634970
Postanschrift: Vester Søgade 10
Ort: København V
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1601
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mathilde Thulstrup
E-Mail: math@sbf.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://sundogbaelt.dk/om-os/organisering-og-ledelse/a-s-storebaelt/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352358&B=KA
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352358&B=KA
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Ejer af infrastruktur

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udskiftning af orienterings- og flugtvejslys i broer

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71318100 Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Den udbudte kontrakt vedrører udskiftning af den eksisterende belysning (orienterings- og flugtvejslys) i Storebæltsbroen (både på Østbroen og Vestbroen). Derudover omfatter kontrakten ligeledes bortskaffelse af det eksisterende armatur, levering og montering af det nye belysningsarmatur, ombygning af eksisterende installationer og tavler mv. Opgaven er opdelt i 10 forskellige områder, som strækker sig over både Østbroen og Vestbroen. Der henvises herudover til punkt II.2.4).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31527270 Bahnsteigbeleuchtung
34993100 Tunnelbeleuchtung
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK031 Fyn
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Det eksisterende belysningsanlæg i Storebæltsbroerne skal udskiftes til LED-armaturer, ligesom der skal etableres arbejdsbelysning til adgangsveje. Udover førnævnte og punkt II.1.4), kan de udbudte opgaver omfattet af kontrakten opregnes som følger:

- Færdigprojektering af belysningen for gang- og passagearealer.

- Færdigprojektering af belysningen for særlige områder.

- Etablering og nedtagning af arbejdsplads.

- Koordinering med Ordregiver om arbejdsplads og transport.

- Projektering af midlertidig belysning.

- Projektering af nye tændzoner og gruppekabler.

- Etablering af ny forsyning og styring af belysningen samt demontage og fjernelse af ikke genbrugte installationer.

- Levering og installation af nye armaturer.

- Etablering og nedtagning af midlertidig belysning.

- Udførelse af Site Acceptance Test (SAT) og Site Integration Test (SIT).

- Udarbejdelse og levering af ”As Built”-dokumentation.

Eksisterende installationer og tavler skal ændres således, at hver sikring forsyner et bestemt antal armaturer, som følge af LED-armaturernes startstrømme. Derudover skal tændgrupper i nogle områder opdeles yderligere, således at spildlys for områder, hvor der ikke er færdsel, mindskes.

Udførelsen af arbejderne omfattet af kontrakten er opdelt i nedenstående områder, der refererer til områder i brokasserne på Storebæltsbroen:

- Område 1: (Ø-01) Østbroens tilslutningsfag – Fra landfæste Halsskov til AB15, Nordside (Monorail).

- Område 2: (Ø-02) Østbroens tilslutningsfag – Fra landfæste Halsskov til AB15, Sydside (Gangbro).

- Område 3: (Ø-03) Østbroens hængefag.

- Område 4: (Ø-04) Østbroens tilslutningsfag – Fra ankerblok 18 (AB18) til landfæste Sprogø, Nordside (Monorail).

- Område 5: (Ø-05) Østbroens tilslutningsfag – Fra ankerblok 18 (AB18) til landfæste Sprogø, Sydside (Gangbro).

- Område 6: (V-01) Vestbro – Fra landfæste Sprogø til Landfæste Knudshoved, Nordside (Jernbanebro).

- Område 7: (V-02) Vestbro – Fra landfæste Sprogø til Landfæste Knudshoved, Sydside (Vejbro).

- Område 8: Landfæster, Sprogø og Halsskov.

- Område 9: Ankerblokke, AB15 og AB18.

- Område 10: Pyloner, PY16 og PY17.

Ordregiver har foretaget en grovoptælling af armaturer for gangbelysning og særbelysningsområder for ovenstående 10 områder. Grovoptællingen fremgår af udbudsbetingelserne. Det bemærkes dog, at leverandøren ved sin projektering af arbejderne for det pågældende område også skal foretage en finoptælling af alle armaturer. Alle eksisterende armaturer skal erstattes af lysteknisk tidsvarende armaturer.

Efter kontraktens indgåelse rekvireres arbejderne for ovenstående 10 områder enkeltvis af ordregiver.

Ordregiver henviser herudover til Bilag 3 – Kravspecifikationer med underbilag for en nærmere redegørelse for de udbudte ydelser.

Det bemærkes, at Bilag 2 – Tidsplan, herunder varighedsopgørelserne, kun er vejledende. Den vindende tilbudsgiver skal efter indgåelse af kontrakten, herunder ved områdeopstart udarbejde detaljerede udførelsestidsplaner for de pågældende områder.

For de tilbudsgivere, der er blevet inviteret til at afgive tilbud, vil der være mulighed for en besigtigelse af udvalgte områder af broen. Det bemærkes, at tilmelding skal ske via det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.3) ovenfor, og kan ikke ske på anden vis, herunder via e-mail. Se udbudsbetingelserne for nærmere om datoen for besigtigelsesrunden, tilmelding til besigtigelsesrunden, mødested, mødetidspunkt mv.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Bemanding og projektorganisation / Gewichtung: 20%
Qualitätskriterium - Name: Udførelse og vedligehold / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud til 5, såfremt der modtages mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte ydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. Der vil i den forbindelse primært blive lagt vægt på erfaring med udskiftning af belysning eller installation af belysning inden for industri eller lignende infrastruktur.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende ansøgers seneste disponible årsregnskab/årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Ordregiver opfordrer dog til, at det seneste disponible årsregnskab/årsrapport eller en revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal indgives med tilbuddet. Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet skal fremlægges (på anmodning eller efter opfordring som en del af tilbuddet):

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), afgives oplysninger om omsætning og egenkapital for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen, og vurderingen af opfyldelsen af mindstekravene til økonomisk og/eller finansiel kapacitet sker på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning og/eller egenkapital, jf. nærmere nedenfor.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, beregnes omsætningen og/eller egenkapitalen som virksomhedens og disse støttende enheders samlede omsætning og/eller egenkapital for det seneste disponible årsregnskab/årsrapport, jf. nærmere nedenfor.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til økonomisk og/eller finansiel kapacitet, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se dokumentet ”Bilag A – Støtteerklæring”, der fremgår som et bilag til udbudsbetingelserne) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, skal denne støttende enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 8 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

2) Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser som ansøger har udført inden for de seneste 3 år inden ansøgningsfristen. Ved "sammenlignelige ydelser" forstås udførte opgaver vedrørende udskiftning af belysning eller installation af belysning inden for industri eller lignende infrastruktur. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen, og alene ydelser, der er leveret inden for de seneste 3 år fra ansøgningsfristen.

Der kan maksimalt angives fem (5) referencer, herunder uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Hver reference bør indeholde følgende: En kort beskrivelse af de udførte arbejder/opgaver med en klar beskrivelse af, hvilken af de under punkt II.1.4) og II.2.4) anførte ydelser arbejdet/opgaven vedrørte, samt ansøgerens rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bør beskrivelsen indeholde leverancens økonomiske værdi, tidspunkt for udførelsen (start og slut dato) og modtager af opgaven (klient) samt kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) på klientens kontaktperson.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil der blive foretaget en samlet vurdering af sammenslutningens opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet.

Såfremt en ansøger baserer sin kapacitet på en anden enhed (støttende enhed) for at opfylde mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet, vil der blive foretaget en samlet vurdering af ansøgers og den støttende enheds opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se dokumentet ”Bilag A – Støtteerklæring”, der fremgår som et bilag til udbudsbetingelserne) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Baserer ansøger sig på støttende enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, erfaringer mv. vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, skal arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøgeren baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3), jf. nedenfor, og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et (se ovenfor), anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og/eller faglige kapacitet, og ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de i referencerne angivne kontaktpersoner.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Som mindstekrav kræves, at ansøger skal have udført og dokumenteret mindst én sammenlignelig ydelse inden for de seneste 3 år inden ansøgningsfristen. Ved "sammenlignelige ydelser" forstås udførte opgaver vedrørende udskiftning af belysning eller installation af belysning inden for industri eller lignende infrastruktur.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

- I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact inddraget i relevant omfang, herunder Bilag 9 – KMS-krav (krav til kvalitet, miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø).

- Kontrakten omfatter sociale klausuler om anvendelse af personer under oplæring.

- Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

- Kontrakten indeholder bestemmelser om bod.

- Der stilles krav om forsikring.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 17/03/2023
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.3).

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens (”UBL”) § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. Bilag A til udbudsbetingelserne. Er ansøger et konsortium eller en lignende sammenslutning af virksomheder, skal der underskrives en konsortieerklæring, jf. Bilag B til udbudsbetingelserne.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Spørgsmål i prækvalifikationsfasen (ansøgningsfasen), dvs. for de økonomiske aktører, der ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud, skal stilles senest ved udgangen af spørgsmålsfristen, som er den 18. februar 2023. Se nærmere om kommunikation under prækvalifikationsfasen i dokumentet ”Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i UBL §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i UBL § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med UBL § 138.

Udbuddet er derudover omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. og en ansøger omfattet af dette forbud vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren (se art. 5k, stk. 1, for afgrænsningen af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til UBL §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i UBL §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i UBL § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Se endvidere dokumentet ”Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”, der indeholder supplerende oplysninger til dette punkt. Dokumentet findes via det elektroniske udbudssystem på det i punkt I.3) anførte link.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023