Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69713-2023

03/02/2023    S25

Polen-Rajgród: Softwarepaket und Informationssysteme

2023/S 025-069713

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Rajgród
Postanschrift: ul. Warszawska 32
Ort: Rajgród
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 19-206
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Żaneta Chylińska, Anna Liszewska, Agnieszka Krzyżewska
E-Mail: zaneta.chylinska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
Telefon: +48 862721956
Fax: +48 862721941
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój e-usług w Gminie Rajgród

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPI.271.21.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród" polegającego na dostawie i wdrożeniu oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-Usług w Gminie Rajgród.

2. W ramach zadania przewidziane są m. in. następujące działania:

1) przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu

e-usług,

2) przygotowanie formularzy e-usług, konfiguracja, w rozumieniu usług informatycznych,

3) modernizacje systemów dziedzinowych,

4) wdrożenie Portalu Mieszkańca w Gminie Rajgród,

5) opracowanie i wdrożenie e-usług.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:

1) dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym,

2) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem systemowym,

3) dostawę stanowisk roboczych – komputerów, skanerów, itp.,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
32500000 Fernmeldebedarf
48422000 Softwarepaketreihen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48820000 Server
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72253200 Systemunterstützung
72263000 Software-Implementierung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Rajgród

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród" polegającego na dostawie i wdrożeniu oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-Usług w Gminie Rajgród.

2. W ramach zadania przewidziane są m. in. następujące działania:

1) przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu

e-usług,

2) przygotowanie formularzy e-usług, konfiguracja, w rozumieniu usług informatycznych,

3) modernizacje systemów dziedzinowych,

4) wdrożenie Portalu Mieszkańca w Gminie Rajgród,

5) opracowanie i wdrożenie e-usług.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:

1) dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym,

2) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem systemowym,

3) dostawę stanowisk roboczych – komputerów, skanerów, itp.,

4) przekazanie licencji na dostarczone oprogramowanie systemowe,

5) przeprowadzenie instruktaży i szkoleń z wdrażanego sprzętu i oprogramowania systemowego,

6) wdrożenie platformy e-Usług, w tym:

a) opracowanie dokumentacji technicznej Portalu,

b) opracowanie i/lub dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania Portalu – jeśli wymagane,

c) testowanie i uruchomienie działania Portalu,

d) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową,

7) wdrożenie e-Usług,

8) dostosowanie systemów dziedzinowych do potrzeb świadczenia e-Usług,

9) integrację wdrażanych systemów, w tym:

a) opracowanie dokumentacji technicznej integracji systemów,

b) opracowanie i/lub dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania do integracji – jeśli wymagane,

c) testowanie i uruchomienie integracji Systemów,

10) szkolenia pracowników z zakresu:

a) obsługi i zarządzania Systemem - administratorzy,

b) obsługi e-Usług oraz systemów realizujących e-Usługi, w tym: systemy dziedzinowe, portal – pracownicy Zamawiającego.

2. Sprzęt będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie dawniej niż 6 miesięcy od daty dostawy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa.

3. W ramach dostawy Wykonawca wykona wdrożenie środowiska programowego oraz sprzętowego, oraz przeprowadzi niezbędne prace integracyjne oraz szkolenia i instruktarze.

4. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego).

5. Minimalny okres gwarancji dotyczy wszystkich elementów systemu i sprzętu– o ile

w specyfikacji i/lub ofercie nie wyszczególniono inaczej i wynosi: 36 miesięcy.

6. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, przedstawionym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPPD.08.01.00-20-0049/20 „Rozwój e-Usług cyfrowych w Gminie Rajgród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje złożenie przedmiotowych środków dowodowych. Szczegółowy opis w tym zakresie znajduje się w Rozdziale 5 SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 216-621035
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój e-usług w Gminie Rajgród

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przepisie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 1 pkt 2 Pzp.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach, w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r, poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

6. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określono w rozdziale 17 SWZ.

7. Wykonawca przystępując do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł.

8.Szczegółowe informacje dot. zasad wnoszenia wadium znajdują się w rozdziale 18 SWZ. Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów RODO określone zostały w rozdziale 22 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
Telefon: +48 226958504
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/mediacja
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587703
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023