Dienstleistungen - 69823-2023

03/02/2023    S25

Polska-Kłecko: Usługi związane z odpadami

2023/S 025-069823

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kłecko
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 631259465
Adres pocztowy: Dworcowa 14
Miejscowość: Kłecko
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-270
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@klecko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.klecko.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłecko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

Numer referencyjny: RFZ.271.15.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kłecko oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 111 111.11 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kłecko oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z zapisami: 1) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 2519), 2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.), 3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), 4) Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1710 ze zm.)Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest spółką komunalną w rozumieniu ustawy o gospodarce komunalnej. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku. Gmina Kłecko posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z postanowieniami aktu przekształcenia, zgromadzenie wspólników posiada wyłączne uprawnienie w zakresie np. ustalania składu zarządu i rady nadzorczej spółki. Gmina Kłecko nie jest również w jakikolwiek sposób ograniczona w prawie wykonywania głosu na zgromadzeniu wspólników.Ponad 90% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę - gminę Kłecko.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Kłecku nie posiada udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłecko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kłecku
Miejscowość: Kłecko
Kod NUTS: PL414 Koniński
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 110 420.85 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023