Lieferungen - 69840-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Policejní automobily

2023/S 025-069840

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstva vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Poštovní schránka 160
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 160 41
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Fikáček
E-mail: pp.ovz@pcr.cz
Tel.: +420 974835653
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mvcr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na dodávky vodních stříkačů jako multifunkčních služebních dopravních prostředků pro pořádkové jednotky Policie ČR v letech 2021-2023

Spisové číslo: PPR-39197/ČJ-2020-990640
II.1.2)Hlavní kód CPV
34114200 Policejní automobily
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory prodávajícího na území ČR.

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Jedná se o 5 ks speciálních vozidel.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 36
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 176-457255

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 1
V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
03/09/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: KOBIT, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 44792247
Poštovní adresa: Rozvojová 269
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 165 00
Země: Česko
E-mail: stengl@kobit-th.cz
Tel.: +420 775653050
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 102 875 000.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
34114200 Policejní automobily
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory prodávajícího na území ČR.

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na dodávky vodních stříkačů jako multifunkčních služebních dopravních prostředků pro pořádkové jednotky Policie ČR. Jedná se o 5 ks speciálních vozidel.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 36
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 102 875 000.00 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: KOBIT, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 44792247
Poštovní adresa: Rozvojová 269
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 165 00
Země: Česko
E-mail: stengl@kobit-th.cz
Tel.: +420 775653050
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Jedná se o prodloužení termínu dodání v rámci objednávky č. 1 vedenou pod č . j. PPR-39197-75/ČJ-2020-990640 uveřejněné dne 29. 12. 2021 v registru smluv. Meritem věci změny závazku z uvedené objednávky byl požadavek dodavatele na prodloužení termínu plnění v návaznosti na to, že poddodavatelé dodavatele nebyli schopni dodat podvozek, jímž má být osazen předmětný stříkač. Absence jednotlivých komponent pro sestrojení a následné dodání podvozku TATRA bylo dle tvrzení dodavatele způsobeno současnou situací, kterou způsobil válečný konflikt na Ukrajině. Objednávka dodavatele do společnosti TATRA v rámci objednání podvozku byla ze strany dodavatele učiněna včas, tedy před samotným konfliktem. Je nutno podotknout, že z technické specifikace je zřejmé, že nemohl být dodán jiný podvozek a tedy že dodavatel nemohl učinit nějaká opatření, která by vedla k nápravě stavu. Jak zadavatel, tak i dodavatel jednající s náležitou péčí tedy nemohli předvídat tuto situaci a nějakým způsobem této situaci předejít. V případě výběru jiného dodavatele by byla situace naprosto analogická a zadavatel by tak postupoval stejně.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Dle rozhodnutí ÚOHS č.j.: ÚOHS-R0168/2018/VZ-00024/2018/321/KB1, které nabylo právní moci ke dni 3. 1. 2019 a č.j. ÚOHS-17783/2022/500, které nabylo právní moci ke dni 18.7.2022, ze kterých je zřejmé, že by měla být ve smlouvě vyhrazená změna ze závazku, v případě vzniku problematiky týkající se VZ v době podpisu smlouvy. Válečný konflikt nastal až v průběhu plnění, tudíž v případě nevyhrazené změny ze závazku ve smlouvě, je nutno pečlivě přistoupit k § 222 odst. 6 ZZVZ a možnosti prodloužení termínu plnění. Z jejich argumentace je možné vycházet v případě prodloužení termínu plnění výše uvedné objednávky č. 1.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 102 875 000.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 102 875 000.00 CZK