Lieferungen - 69986-2023

03/02/2023    S25

Polska-Płock: Analizatory biochemiczne

2023/S 025-069986

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 252-733262)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony
Adres pocztowy: ul. Medyczna 19
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@wszplock.pl
Tel.: +48 243646323
Faks: +48 243646310
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wszplock.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.wszplock.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dzierżawa analizatorów i sprzętu medycznego, zakup sprzętu medycznego oraz odczynników, materiałów, produktów diagnostycznych i sprzętu laboratoryjnego.

Numer referencyjny: SZP.2910.12.(41/ZP/22).2022.JM
II.1.2)Główny kod CPV
38434500 Analizatory biochemiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dzierżawa analizatorów i sprzętu medycznego, zakup sprzętu medycznego oraz odczynników, materiałów, produktów diagnostycznych i sprzętu laboratoryjnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 252-733262

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/01/2023
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 30/04/2023
Powinno być:
Data: 09/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/01/2023
Powinno być:
Data: 09/02/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje: