Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70004-2023

03/02/2023    S25

Polen-Rzeszów: Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2023/S 025-070004

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Postanschrift: ul. Legionów 20
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-959
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Sroczyk
E-Mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 178534071
Fax: +48 178623915
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gddkia.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” ( bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ ”( z węzłem) z podziałem na trzy zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: O/RZ.D-3.2410.4.2015
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie „C” od węzła „Kamień ” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km.

Los-Nr.: C
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31527260 Beleuchtungssysteme
32570000 Kommunikationsanlage
34922100 Straßenmarkierungen
44423400 Schilder und Zubehör
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45221121 Bau von Straßenviadukten
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233120 Straßenbauarbeiten
45233124 Bau von Fernstraßen
45233140 Straßenarbeiten
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
71220000 Architekturentwurf
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
71420000 Landschaftsgestaltung
45221100 Bauarbeiten für Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Polska, makroregion wschodni, województwo podkarpackie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko

Południe” ( bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ ”( z węzłem) z podziałem na trzy zadania:

Zadanie „C” „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem)

do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km” na w/w odcinku obejmuje w

szczególności:

A. Zaprojektowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku C o długości około 7,9 km wraz z obiektami

inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i

na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do

zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID);

B. Wybudowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku C o długości około 7,9 km wraz z obiektami inżynierskimi

i towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

C. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

D. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:

1)Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na

realizację inwestycji;

2)Roboty przygotowawcze;

3)Roboty drogowe w zakresie:

•budowy odcinka drogi klasy S o długości około 7,9 km;

•budowy węzłów drogowych;

•wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia oraz zapewnienia

stateczności skarp;

•budowy odcinków dróg dojazdowych (wewnętrznych) zapewniających obsługę przyległego terenu;

•budowy i przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;

•budowy przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych

•budowy systemu odwodnienia korpusu drogowego;

•budowy oświetlenia drogowego;

•wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4)Budowę obiektów inżynierskich;

5)Budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I wraz z infrastrukturą i wyposażeniem;

6)Budowę Obwodu Utrzymania Drogi (OUD);

7)Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i

podziemnej (urządzenia obce);

8)Budowę urządzeń ochrony środowiska;

9)Budowę i wykonanie elementów kompensujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko;

10)Wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu

skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

11)Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne,

place budowy, drogi na czas budowy i inne;

12)Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed

rozpoczęciem budowy;

13)Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w

tym budynków i budowli);

14)Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały

czas trwania budowy;

15)Wycinka istniejącej zieleni;

16)Zagospodarowanie terenu zielenią;

17)Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją;

18)Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu

komunikacyjnego wraz z jego przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

19)Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD;

20)Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i

zrealizowania inwestycji ;

21)Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 34
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej orazśrodków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 003-004334

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: C
Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: Zadanie „C” od węzła „Kamień ” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
21/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Budimex S.A.
Postanschrift: ul. Stawki 40
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 01-040
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 232 848 549.99 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych –Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31527260 Beleuchtungssysteme
32570000 Kommunikationsanlage
34922100 Straßenmarkierungen
44423400 Schilder und Zubehör
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45221121 Bau von Straßenviadukten
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233120 Straßenbauarbeiten
45233124 Bau von Fernstraßen
45233140 Straßenarbeiten
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
71220000 Architekturentwurf
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
71420000 Landschaftsgestaltung
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Polska, makroregion wschodni, województwo podkarpackie

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko

Południe” ( bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ ”( z węzłem) z podziałem na trzy zadania:

Zadanie „C” „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem)

do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km” na w/w odcinku obejmuje w

szczególności:

A. Zaprojektowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku C o długości około 7,9 km wraz z obiektami

inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i

na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do

zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID);

B. Wybudowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku C o długości około 7,9 km wraz z obiektami inżynierskimi

i towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

C. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

D. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:

1)Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na

realizację inwestycji;

2)Roboty przygotowawcze;

3)Roboty drogowe w zakresie:

•budowy odcinka drogi klasy S o długości około 7,9 km;

•budowy węzłów drogowych;

•wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia oraz zapewnienia

stateczności skarp;

•budowy odcinków dróg dojazdowych (wewnętrznych) zapewniających obsługę przyległego terenu;

•budowy i przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;

•budowy przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych

•budowy systemu odwodnienia korpusu drogowego;

•budowy oświetlenia drogowego;

•wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4)Budowę obiektów inżynierskich;

5)Budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I wraz z infrastrukturą i wyposażeniem;

6)Budowę Obwodu Utrzymania Drogi (OUD);

7)Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i

podziemnej (urządzenia obce);

8)Budowę urządzeń ochrony środowiska;

9)Budowę i wykonanie elementów kompensujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko;

10)Wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu

skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

11)Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne,

place budowy, drogi na czas budowy i inne;

12)Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed

rozpoczęciem budowy;

13)Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w

tym budynków i budowli);

14)Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały

czas trwania budowy;

15)Wycinka istniejącej zieleni;

16)Zagospodarowanie terenu zielenią;

17)Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją;

18)Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu

komunikacyjnego wraz z jego przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

19)Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD;

20)Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i

zrealizowania inwestycji ;

21)Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 34
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 232 848 549.99 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Budimex S.A.
Postanschrift: ul. Siedmiogrodzka 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 01-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

1. Szczególne Warunki Kontraktu Subklauzula 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu] punkt I

Waloryzacja - gdzie zmianie ulegają zasady wyliczenia waloryzacji w zakresie kwot poświadczonych w Przejściowych Świadectwach Płatności za roboty wykonane od dnia 24.02.2022r. włącznie. W powyższym zakresie wprowadzono również limit wartości korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wynikających z Subklauzuli 13.8 do +/- 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, w zakresie umowy z Wykonawca jak również z Podwykonawcami.

2. W konsekwencji zmianie ulega § 4 ust. 3 Aktu Umowy tj. Maksymalna Wartość Zobowiązania zostaje

zmieniona ze 107% kwoty brutto podanej w ust. 2 § 4 (co stanowiło 306 451 976,64 PLN) do 109,5 % kwoty brutto

podanej w ust. 2 § 4 (co stanowi 313 612 069,56 PLN).

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

1.Mając na uwadze: a)trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę, oraz b)sankcjegospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś do dnia zawarcia Aneksu, które to okoliczności spowodowałym. in.: -wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, -wydłużenieokresu oczekiwania na dostawy surowców, -spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, -zmniejszeniena polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej w związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski,Powyższe okoliczności oraz ich skutki mają charakter całkowicie od Stron zewnętrzny i niezależny, czegoStrony nie mogły przewidzieć przy zawarciu Umowy. Niniejsza zmiana Umowy jest wprowadzona w celuograniczenia nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia oraz ograniczenia groźby wystąpienia rażącejstraty. 2.Powyżej opisane przyczyny, spowodowały nieprzewidywalny wzrost cen materiałów oraz kosztówrealizacji Umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 249 147 948.48 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 254 969 162.24 PLN