Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 70059-2023

03/02/2023    S25

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2023/S 025-070059

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mark Johansen
E-mail: yg3m@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.kk.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aftale om anskaffelse af lønsystem samt implementering, vedligeholdelse, support og drift heraf.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Udbuddet omfatter aftale om anskaffelse af standardsystem med eventuelle nødvendige tilpasninger til

understøttelse af de lønadministrative opgaver (lønsystem). Anskaffelsen omfatter tilpasning og/eller udvikling af

et standardsystem samt implementering, vedligeholdelse, support og drift heraf.

Københavns Kommune ønsker løbende mulighed for tilkøb af tillægsydelser relateret til løsningen, ligesom

kommunen ønsker optioner som anført under del II.2.2.

Formålet med anskaffelsen af et nyt Lønsystem er at få erhvervet drift, vedligeholdelse og dertil knyttet

brugersupport af et nyt og mere moderne Lønsystem, som kan understøtte de løn- og personaleadministrative

opgaver i Kommunen, herunder sikre afledte datasnitflader til en række andre IT-systemer.

Lønsystemet skal desuden danne grundlaget for følgende mulige gevinster og effektiviseringspotentiale ved:

- At tilvejebringe et bedre økonomisk styringsgrundlag for Kommunens lønadministration

- At erhvervelsen af et standardsystem med tilpasninger vil kunne reducere de samlede omkostninger til drift af

systemet

- At der er mulighed for at understøtte de forretningsgange, som vedrører lønadministrationen

- At reducere lønadministrative byrder hos det administrative personale, hvorved der kan frigøres ressourcer til

anden værdiskabende aktivitet

Lønsystemet er det mest kritiske it-system på løn- og personaleområdet i Københavns Kommune i relation til at

sikre rettidig og korrekt lønudbetaling til Kommunens godt 50.000 ansatte, som er spredt over ca. 100 forskellige

overenskomster. Dertil kommer lønudbetaling til de selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst

med Kommunen samt pensionsudbetaling til Kommunens ca. 20.000 pensionerede tjenestemænd.

Kontrakten vil omfatte Københavns Kommune samt selvejende og private institutioner, der har indgået

driftsoverenskomst med Købehavns Kommune.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 84
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 010-013946

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: C001822 (KS-01468)
Betegnelse:

Lønsystem / OPUS Personale, UDB

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
30/12/2013
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: info@kmd.dk
Telefon: +45 44601000
Fax: +45 44604106
Internetadresse: www.kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 76 020 058.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Angivelserne i del II.2.7 samt del VII.1.5 henviser til kontraktens uopsigelighedsperiode og ikke til kontraktens varighed, idet kontrakten er tidsubegrænset.

Tidligere offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende der er relevante for den kontrakt, som denne

bekendtgørelse vedrører:

Udbudsbekendtgørelse 2013/S 055-090504 afsendt 15.03.2013.

Bekendtgørelse om indgået kontrakt 2014/S 010-013946 afsendt 10.01.2014 offentliggjort 15.01.2014.

Bekendtgørelse om ændring 2023/S 020-056335 afsendt 23.01.2023 offentliggjort 27.01.2023.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af kapitel 3 i lovbekendtgørelse af 2. juni 2016, nr. 93 om Klagenævnet for Udbud som senere ændret ved lov nr. 884 af 21. juni 2022.

Oplysning om klagefrister kan endvidere indhentes ved at rette henvendelse til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 4171 5000

Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag 9-15

Mail: kfst@kfst.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2023

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune.

VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftale om anskaffelse af lønsystem samt implementering, vedligeholdelse, support og drift heraf.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 84
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 76 020 058.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: info@kmd.dk
Telefon: +45 44601000
Fax: +45 44604106
Internetadresse: https://www.kmd.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Tilkøb af ekstra uddannelsesdage til ordregivers ansatte.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

De omstændigheder som gjorde ændringen nødvendig: Beslutningen om at ordregiver fremadrettet selv skulle varetage lønadministrationen gjorde det nødvendigt at få uddannet flere ansatte i brugen af lønsystemet.Redegørelse for omstændighedernes uforudseelige karakter:Beslutningen om hjemtagelsen af lønadministrationen blev først taget efter kontraktindgåelsestidspunktet.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 77 209 684.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 78 209 684.00 DKK