Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70125-2023

03/02/2023    S25

Polen-Piekary Śląskie: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2023/S 025-070125

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Piekary Śląskie
Nationale Identifikationsnummer: REGON 276255418
Postanschrift: Bytomska 84
Ort: Piekary Śląskie
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-940
Land: Polen
E-Mail: bzp@piekary.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://piekary.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów na terenie Piekar Śl.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.59.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów na terenie Piekar Śląskich - w roku 2023”, składającego się z następujących części: Części 1: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej, Części 2: Konserwacja i utrzymanie drzew i krzewów, Części 3: Konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej, Części 4: Konserwacja i utrzymanie, prace pozostałe.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 476 194.41 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

Piekary Śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów na terenie Piekar Śląskich - w roku 2023, składającego się z następujących części: Usługa w zakresie Części 1: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej, obejmuje: a) koszenie mechaniczne traw, b) zamiatanie alejek parkowych, c) odmładzanie, przycinanie i formowanie żywopłotów, d) wygrabianie liści, suchej trawy, gałęzi oraz pozostałych zanieczyszczeń, e) oczyszczanie krawężników dróg parkowych, f) usuwanie chwastów wyrastających na alejkach parkowych, g) pielęgnacja łąki kwietnej, koszenie, dosiewanie nasion, plewienie, podlewanie, h) koszenie traw, chwastów jednorocznych i wieloletnich, i) odchwaszczanie wokół drzew, j) odchwaszczanie wokół drzew w pasach drogowych, k) koszenie mechaniczne trawników na wysokość 2,5 - 4 cm, l) usuwanie barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną z zastosowaniem środka chemicznego wraz z utylizacją biomasy, m) ustawienie choinki świątecznej przy Bazylice, n) codzienne sprawdzanie stanu urządzeń na placach zabaw i siłowniach pod chmurką, o) załadunek, rozładunek, transport odpadów biodegradowalnych wraz z ich utylizacją, p) transport pozostałych materiałów wraz z ich załadunkiem i wyładunkiem oraz utylizacją. Usługa w zakresie Części 2: Konserwacja i utrzymanie drzew i krzewów, obejmuje: a) ścinanie krzewów, b) ścinanie krzewów wraz z karczowaniem, c) ścinanie drzew, d) cięcia formujące młodych drzew, e) cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewów, f) prześwietlanie drzew, g) frezowanie pni, h) usuwanie wiatrołomów, i) karczowanie pni, j) podkrzesywanie drzew, k) usuwanie odrostów, l) podlewanie drzew, m) prace jak wyżej, ale w pasach drogowych w zakresie drzew i krzewów, n) prace mulcherem leśnym, o) ściółkowanie wokół drzew, p) ściółkowanie wokół drzew kamykami, q) załadunek, rozładunek, transport odpadów biodegradowalnych wraz z ich utylizacją, r) transport pozostałych materiałów wraz z ich załadunkiem i wyładunkiem oraz utylizacją. 4. Usługa w zakresie Części 3: Konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej, obejmuje: a) oczyszczanie, mycie pomników, mogiły, b) mycie nagrobków, c) pielęgnacja dookoła grobów, d) ustawianie i usuwanie zniczy, e) ustawianie kompozycji kwiatowych, f) ustawianie kręgów z flagami, g) koszenie mechaniczne trawników, h) ręczne zamiatanie alejek, i) odchwaszczanie, j) uzupełnianie ziemi, k) cięcie formujące żywopłotów i ich pielęgnacja, l) wygrabianie liści, m) mycie tablic pamiątkowych, n) flagowanie miasta, o) pozostała konserwacja i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej, p) załadunek, rozładunek, transport odpadów biodegradowalnych wraz z ich utylizacją, q) transport pozostałych materiałów wraz z ich załadunkiem i wyładunkiem oraz utylizacją. Usługa w zakresie Części 4: Konserwacja i utrzymanie, prace pozostałe, obejmuje: a) podlewanie trawników, b) zakładanie trawników dywanowych,c) zakładanie trawników parkowych, d) zakładanie trawników z rolki, e) uzupełnianie i regeneracja trawników na zieleńcach, f) demontaż ławek, montaż ławek, malowanie ławek, mycie ławek, naprawa ławek, g) demontaż koszy, montaż koszy, h) ściółkowanie rabat, i) humusowanie, j) zakładanie rabat, k) konserwacja i utrzymanie urządzeń placów zabaw i siłowni pod chmurką, l) wymiana piasku w piaskownicach, m) załadunek, rozładunek, transport odpadów biodegradowalnych wraz z ich utylizacją, n) transport pozostałych materiałów wraz z ich załadunkiem i wyładunkiem oraz utylizacją.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Uzasadnienie prawne: Art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c)w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienia udziela Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta (jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 4 ustawy Pzp) Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (osobie prawnej zgodnie z art. 12 KSH). ad. a) Założycielem i jedynym wspólnikiem ZGK Sp. z o.o. jest Gmina Piekary Śląskie. Zgodnie z umową spółki uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają w sprawach określonych w przepisach KSH oraz umowy spółki, w tym m.in. w sprawach przyjęcia rocznych i wieloletnich programów działania spółki i udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ad. b) Średni przychód osiągnięty w latach 2019-2021 kształtował się na poziomie 93% udziału przychodu Gminy Piekary Śląskie w przychodzie ogólnym ZGK Sp. z o.o. W roku 2022 procentowy udział sprzedaży do gminy kształtował się na poziomie 90,5% ad. c) Zgodnie z Działem I Rubryka 7 odpisu z KRS wszystkie udziały w ZGK Sp. z o.o. należą do Gminy Piekary Śląskie.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów na terenie Piekar Śl.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6530004144
Postanschrift: Franciszka Kotuchy 3
Ort: Piekary Śląskie
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 41-946
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 476 194.41 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023