Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70208-2023

03/02/2023    S25

Polen-Sztum: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-070208

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto i Gmina Sztum
Postanschrift: ul. Mickiewicza 39
Ort: Sztum
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 82-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dominika Stopa
E-Mail: sztum@sztum.pl
Telefon: +48 556406363
Fax: +48 556406300
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM

Referenznummer der Bekanntmachung: GKiB.271.33.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.

2. Wykonawca ma obowiązek również wyposażyć nieruchomości zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Sztum w urządzenia do gromadzenia odpadów, tj. pojemniki i worki,

a także ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, wymianie pojemników, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 422 139.47 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Miasta i Gminy Sztum

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.

2. Wykonawca ma obowiązek również wyposażyć nieruchomości zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Sztum w urządzenia do gromadzenia odpadów, tj. pojemniki i worki,

a także ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, wymianie pojemników, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na wymianę lub podstawienie nowego pojemnika na odpady / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 35.000,00 PLN. Uregulowania dot. wadium określono w Rozdz. XIX SWZ.

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy PZP.

3. Zamawiający nie stosuje w postępowaniu podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt ust. 1 pkt. 1 – 10 ustawy PZP.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 218-622766
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie
Nationale Identifikationsnummer: 5790006866
Ort: Sztum
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 82-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 571 243.89 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 422 139.47 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

5.1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp w pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.2. nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

5.3. nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy PZP,

5.4. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7

5.5. nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP,

5.6. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,

5.7. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5.8. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,

5.9. wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców,

5.10. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

5.11. nie przewiduje aukcji elektronicznej,

5.12. nie przewiduje składania katalogów elektronicznych,

5.13. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.14. przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7.

- do 20% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług, jak usługi określone dla zamówienia podstawowego w tym określonych w projekcie umowy i załącznikach do umowy również stanowiące opis przedmiotu zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odowlania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023