Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70243-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2023/S 025-070243

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jednostka Wojskowa Nr 2063
Nationale Identifikationsnummer: 5211207048
Postanschrift: ul. Banacha 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
E-Mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261824121
Fax: +48 261824108
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach wojskowych K-3586, K-3619, K-1021 w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063

Referenznummer der Bekanntmachung: 32_19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach wojskowych K-3586, K-3619, K-1021 w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 (kod CPV: 9091000-09, 9091130-09, 9091920-04, 9061100-03, 9062000-09, 9831200-03). Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Ofercie Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10

do SIWZ, który będzie stanowił załącznik do umowy.

3. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące m.in. struktury zatrudnienia, harmonogramu pracy i podstawowego sprzętu zmechanizowanego, który stosowany będzie przy realizacji niniejszego zamówienia zawarte są w załączniku

nr 11 do SIWZ.

4. Wykaz powierzchni zawarty został w załączniku nr 12 do SIWZ.

5. Zamawiający zorganizuje WIZJĘ LOKALNĄ na terenie obiektów objętych przetargiem w terminie: 03.07.2019 roku o godzinie 1000.

UWAGA: Zgłoszenie w sprawie udziału w wizji lokalnej należy przesłać do dnia 02.07.2019 roku do godziny 1300 pocztą na adres: Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa 60, kancelaria pok. 225 lub pocztą elektroniczną na adres: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl, w tytule pisma należy podać „Dotyczy wizji lokalnej do sprawy 32/19”. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu Wykonawców do niektórych obiektów w trakcie trwania wizji lokalnej.

6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się, aby w okresie realizacji umowy, osoby świadczące usługi będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji pracowników świadczących usługi sprzątania podczas realizacji umowy. Dopuszczalne będzie żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość weryfikacji przez Państwową Inspekcję Pracy wymogu zatrudnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 163-401036

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach wojskowych K-3586, K-3619, K-1021 w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
19/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 3 312 362.09 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium

w wysokości: 50.000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

2. Wadium wnieść należy przed terminem składania ofert nie później niż do godziny 11:30 dnia 24.07.2019 r.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest najpóźniej

w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług o wartości zamówienia podstawowego w wysokości do 20%.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie kompleksów wojskowych w Warszawie K-3586, K-1021, K-3619 administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 (Al. Jerozolimskie, ul. Koszykowa, Al. Niepodległości, ul. Krzywickiego, ul. Nowowiejska) (kod CPV: 90910000-9). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym/ Ofercie Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 084 450.20 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel System Sp. z o.o.
Postanschrift: Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Facility Serivces Sp. z o.o.
Postanschrift: Wrocław
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Włączenie powierzchni sprzątania na terenie kompeksu wojskowego K-3619 ul. Nowowejska 28a zgodnie z paragrafem 14 ust. 1 umowy 121/2021/JW2063 z dnia 30.08.2021 r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Włączenie powierzchni sprzątania na terenie kompeksu wojskowego K-3619 ul. Nowowejska 28a zgodnie z paragrafem 14 ust. 1 umowy 121/2021/JW2063 z dnia 30.08.2021 r. powodujące wzrost wartości umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 640 557.71 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 537 953.92 PLN