Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70256-2023

Submission deadline has been amended by:  121139-2023
03/02/2023    S25

Rumänien-Cluj-Napoca: Bauarbeiten für Schulgebäude

2023/S 025-070256

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Cluj-Napoca
Nationale Identifikationsnummer: 4305857
Postanschrift: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400001
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ioana Vesa
E-Mail: ioana.vesa@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariaclujnapoca.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162127
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii LICEU SI SALA DE SPORT IN CARTIERUL BORHANCI

Referenznummer der Bekanntmachung: 0000
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii LICEU SI SALA DE SPORT IN CARTIERUL BORHANCI din cadrul proiectului complex" Dezvoltare infrastructura educationala(Hub educational) si de sanatate (Unitate de sanatate-Centru de excelenta pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructura sportiva (Bazin de inot, Baza sportiva) si Padure-Parc in cadrul cartierului Borhanci". Clarificarile se pot solicita cu cel mult 20 de zile anterior termenului limita de depunere oferte, urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda la acestea cu 11 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor; valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 3.421.814,32 lei fara tva si nu este inclusa in valoarea estimata a procedurii.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 36 126 525.57 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

municipiul Cluj-Napoca, cartier Borhanci

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitii LICEU SI SALA DE SPORT IN CARTIERUL BORHANCI din cadrul proiectului complex" Dezvoltare infrastructura educationala(Hub educational) si de sanatate (Unitate de sanatate-Centru de excelenta pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructura sportiva (Bazin de inot, Baza sportiva) si Padure-Parc in cadrul cartierului Borhanci". Durata contractului este de 560 de zile(110 zile servicii de proiectare si 450 zile executie lucrari)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica : garantia acordata lucrarilor executate / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 560
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Precizam ca, in cazul in care se va identifica un program de finantare in cadrul caruia achizitia sa poata fi finantata, se va utiliza aceasta optiune.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, art. 164, art 165 si art. 167 din Legea 98/2016. Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 60 se va prezenta odata cu DUAE.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin (1) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art.164, art. 165 si art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării – pentru sediul central;

2. Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate – pentru sediile secundare/punctele de lucru;

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic;

4. Cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

IN CAZUL OFERTANTILOR STRAINI : Autoritatea contractanta va respecta prev. art 183, alin. (1) si (3) din Legea nr 98/2016 in ceea ce priveste ofertantii straini, respectiv autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in prev. art. 164, art. 165 si art. 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere , in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva .

DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare operator economic din grupul participant la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător). Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” –Ghid de completare DUAE”. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar - EMIL BOC, presedinte cu drept de vot al comisiei de evaluare: VIRGIL PORUTIU-Director executiv,Directia Tehnica, membri comisiei de evaluare: CLAUDIU IELCIU-Sef serviciu, Serviciul Investitii, VOICHITA COSMA-consilier,Serviciul Investitii, IOANA VESA-consilier achizitii publice,Serviciul Achizitii publice, IOAN BOGDAN-Sef serviciu, Serviciul Financiar; Presedinte de rezerva: MIRELA MARINCEAN-Sef serviciu, Siguranta Circulatiei, membri de rezerva: MONICA ONET-consilier Serviciul Investitii,CARMEN RUSU-consilier Serviciul Investitii, STEFANIA MADARAS-Sef serviciu, Serviciul Buget si executie bugetara, GABRIELA TODEA-consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii publice

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Note:

1. Documentele prezentate trebuie sa mentioneze: datele de identificare, actionarii / asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare. Informatiile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la momentul prezentarii acestuia.

2. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o îndeplineste.

Modalitate de indeplinire: Completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193, alin. 1 din Legea 98/2016 .Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat/e doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți sau in situația in care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza, respectiv tertii sustinatori declarați in DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul va demonstra prestarea de servicii similare celor descrise in caietul de sarcini ( fazele SF / DALI / proiect tehnic / revizuire PT (oricare dintre aceste faze), aferente unei constructii civile categoria minim C in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997, duse la bun sfârşit, la nivelul ultimilor 3 ani, in valoare cumulata de minim 1.500.000 lei fara TVA. Cerinta minima se va indeplini la nivelul a maxim 3 contracte. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare. Informatii privind Asocierea: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie, si ofertantul asociat va completa DUAE cat si documentele solicitate la modalitatea de indeplinire a cerintei. Impreuna cu DUAE se va depune si acordul de asociere.Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului: Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE , Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016 cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Impreuna cu DUAE se va depune si angajamentul de sustinere precum si anexele acestuia.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor, lucrari similare celor descrise in caietul de sarcini în valoare cumulata de minim 30.000.000 lei fara TVA. Cerinta minima se va îndeplini la nivelul a maxim 3 contracte. Lucrari similare = lucrări asemănătoare, atât de tipul/natura și complexitatea, cât și din punct de vedere al rezultatului sau funcționalității urmărite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziției, lucrări de aceeași natura și complexitate și/sau utilitate în domeniul lucrărilor de construcții publice/civile, respectiv lucrări de construire/ reabilitare (fara reabilitare termica a blocurilor de locuinte) / modernizare/ extindere clădiri, similare/superioare din punct de vedere al complexității și/sau utilității, cuprinse cel puțin în categoria de importanță minim C, conform prevederilor HG nr. 766/1997 actualizată, ai căror beneficiari sunt autorități contractante sau clienți privați. Prin lucrari duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 5 ani, se inteleg cele precizate in Instructiunea nr. 2/2017, art.11 alin (3) respectiv : a) lucrari receptionate pe obiecte care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Modul de calcul al perioadei, respectiv ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertelor, nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazutin anuntul de participare publicat initial. Informatii privind Asocierea: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie, si ofertantul asociat va completa DUAE cat si documentele solicitate la modalitatea de indeplinire a cerintei. Impreuna cu DUAE se va depune si acordul de asociere.Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului: Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE , Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016 cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Impreuna cu DUAE se va depune si angajamentul de sustinere precum si anexele acestuia.

Proportia de subcontractareSe solicită ofertantului/ candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi; şib) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.Subcontractantul / subcontractanţii propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiarul final din care sa reiasa tipul serviciilor prestate, beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor. Pentru confirmarea informatiilor declarate de catre ofertant, autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa, daca este cazul, direct beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienta similara.

Completare DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (in lei fără TVA), valoarea lucrarilor similare (in lei fara TVA), beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora in lei fara TVA.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt:- certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme executarea respectivelor lucrari, tipul lucrarilor executate, valoarea acestora exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a acestora;- un tabel centralizator in care sa se regaseasca cele maxim 3 contracte prin care ofertantul considera ca indeplineste cerinta minima privind experienta similara cu urmatoarele informatii: numele operatorului economic care detine experienta similara, datele contractului (numar, data, obiect), valoarea contractului in lei fara TVA, valoarea lucrarilor similare in lei fara TVA, perioada de executie a lucrarilor, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie.Pentru confirmarea informatiilor declarate de catre ofertant, autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa, daca este cazul, direct beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienta similara.

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi Acordul/ acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului / subcontractanţilor să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului / subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat în mod corespunzător de către aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului / acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 210-599694
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 154 din Legea 98/2016/2016; Ofertantii vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul oferte si vori motiva optiunea. Se vor avea in vedere prev. art. 139 :"alin. (1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ" sau "cel mai bun raport calitate-cost", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică." Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

conform prevederilor Legii nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Cluj-Napoca
Postanschrift: str Motilor nr. 3-7, Cluj-Napoca
Ort: Cluj-Napoca
Postleitzahl: 400001
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Internet-Adresse: www.primariaclujnapoca.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023