Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 70294-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Technická inšpekcia a skúšanie

2023/S 025-070294

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2023/S 020-054381)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35919001
Poštová adresa: Dúbravská cesta
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 84104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Gbelská
E-mail: dana.gbelska@ndsas.sk
Telefón: +421 258311603
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ndsas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Revízie požiarnych zariadení

Referenčné číslo: 06/2021/10302
II.1.2)Hlavný kód CPV
71630000 Technická inšpekcia a skúšanie
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je výkon revízií, kontrol, prehliadok, opráv, plnení a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, odberných miest, požiarnych vodovodov, zdrojov vody a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane ich príslušenstva v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov a tiež v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov podľa uvedených typov a množstiev na jednotlivých pracoviskách NDS, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2023/S 020-054381

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.
Časť č.: I.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Komunikácia
Namiesto:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456442

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36708/summary

má byť:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456442

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37307/summary

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: