Dienstleistungen - 70334-2023

03/02/2023    S25

Polen-Augustów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-070334

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów
Postanschrift: ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustów
Ort: Augustów
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Postleitzahl: 16-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Szostak
E-Mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
Telefon: +48 876439900
Fax: +48 876443576
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2022.

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.4.8.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III – Leśnictwa: Jastrzębna, Jesionowo, Wilcze Bagno.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
77600000 Dienstleistungen im Bereich Jagd
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/12/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 013-030090

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: SA.271.4.8.2021
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III – Leśnictwa: Jastrzębna, Jesionowo, Wilcze Bagno.

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o

lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki

drewna oraz łowiectwa, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na terenie

Nadleśnictwa Augustów w roku 2022 w leśnictwach: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony

lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych,

zadrzewień,nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej,

łowiectwa oraz gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

-Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

-Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

-Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

-Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

-Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

-Załącznik nr 3.6. – lista powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. – 3.6. mają charakter szacunkowy.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu

zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja

nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów

Państwowych oraz Decyzja nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia

28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac

Leśnych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac

leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań

jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w

Załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 234 793.66 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Jodła" Jan Doroszkiewicz
Ort: Krasne
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie realizacji umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtownywzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie oudzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy, którego Zamawiający, działając z należytąstarannością, nie mógł przewidzieć. Ww. zdarzenie jest przyczyną wzrostu cen paliw płynnych. Wzrost cenpaliw płynnych, o którym mowa wyżej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić wkalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu dotych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotnączęść kosztu ich realizacji. Okoliczności opisane powyżej odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawiezamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnegocharakteru umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 234 793.66 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 269 730.89 PLN