Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70371-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 025-070371

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 015-035843)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BaLGARSKA NARODNA BANKA
Nationale Identifikationsnummer: 000694037
Postanschrift: pl. "Knyaz Aleksandar I" No. 1
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Violina Stoyneva
E-Mail: publicprocurement@bnbank.org
Telefon: +359 291451438
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bnb.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/11700

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на системата за управление и контрол на наличните пари (Касова система) и Националната система за мониторинг на фалшификати (НСМФ) в БНБ

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

ОП е за скл. на рамково споразумение и вкл. следните дейности:1.Абонаментно обслужване на системата за управление и контрол на наличните пари(Касова система) и Националната система за мониторинг на фалшификати на националния център за анализ(НСМФ) в БНБ(„Системите“).Абон. обслужване се осъществява съгласно обхват и изисквания,подробно описани в Техническата спецификация и въз основа на отправено Искане за допълване на оферта.;2.Проектиране,разработка и внедряване на изменения и допълнения на Системите(„функционално развитие“) съгласно осн. насоки за развитие на Системите и отправено Искане за допълване на оферта.Предвижда се общ обем на дейностите по функционално развитие на Системите за целия срок на рамк. спораз. до 35000 човекочаса.;3.Гаранционна поддръжка на съответните актуализации на Системите.След изтичане на съответния срок на гаран. под., обслужването на съответните актуализации става част от абон. обслуж. на Системите по т.1 въз основа на уведомление/искане от възложителя

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 015-035843

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Anstatt:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

1.1.Минимум 1 дейност по проектиране, разработване и внедряване на информационни системи/актуализации на информационни системи* с предмет и обем идентични или сходни** с тези на поръчката:

Забележки:

*Под информационни системи следва да се разбират системи с използване на система за управление на база данни (СУБД):-реализирани с използване на Oracle бази данни (или еквивалент) и Oracle средства за разработка;

-реализация на WEB (интернет) портал/WEB базирана система и достъп до съответната информационна система чрез квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);-включващи разработка на структури за обработка на информация във формат, базиран на XML (Extensible Markup Language) стандарти за специализирани маркиращи езици.

** Под дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбират дейности по проектиране, разработване и внедряване на информационни системи/актуализации на информационни системи, които системи/актуализации са били проектирани, разработени и внедрени в рамките на общо минимум 30 000 човекочаса. Допустимо е обемът човекочасове да бъде изпълнен с повече от една дейност.

1.2.Минимум 1 дейност по абонаментно обслужване, включваща и администриране на база данни, на работещи версии на информационни системи* с предмет и обем идентични или сходни** с тези на поръчката.

Забележки:

* Под информационни системи следва да се разбират системи с използване на система за управление на база данни (СУБД):-реализирани с използване на Oracle бази данни (или еквивалент) и Oracle средства за разработка (или еквивалент);-реализация на WEB (интернет) портал / WEB базирана система и достъп до съответната информационна система чрез квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

-включващи разработка на структури за обработка на информация във формат, базиран на XML (Extensible Markup Language) стандарти за специализирани маркиращи езици.

** Под дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбират дейности за абонаментно обслужване, включващи и администриране на база данни, на работещи версии на информационни системи, като абонаментното обслужване на тези системи е било осъществявано в период от минимум 1г. Допустимо е срокът да бъде изпълнен с повече от една дейност.Допуска се в една и съща дейност да са изпълнени повече от едно от посочените по-горе изисквания.

2.Участниците следва да разполагат с персонал, който ще изпълнява поръчката, със следната професионална компетентност:

2.1. 1(един) ръководител на проекта, който трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит:

-висше образование в областта на информационните технологии или управление на информационни системи; -мин. 5г. професионален опит като ръководител на проекти; -участие като ръководител мин. на 2 проекта, свързани с разработване и внедряване на информационни системи; -да притежава сертификат или друг документ за управление на проекти (PMP или еквивалентен).

2.2.Мин. 2 бизнес анализатори, които трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит: -висше образование в областта на информационни технологии или икономика; -мин. 5г. професионален опит, от които поне 3г. като бизнес анализатор; -участие в мин. 2 проекта като бизнес анализатор;-да притежава сертификат(или друг документ) за преминато обучение по използване на инструментални средства за моделиране на бизнес процеси.

2.3.Мин. 6 софтуерни специалисти,от които мин. 2 софтуерни разработчици,мин. 1 разработчик/програмист на база данни,мин. 2 администратори на база данни и мин. 1 специалист по качеството,които трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит:

*Продължава в РазделVI,поле VI.3)

muss es heißen:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

1.1.Минимум 1 дейност по проектиране, разработване и внедряване на информационни системи/актуализации на информационни системи* с предмет и обем идентични или сходни** с тези на поръчката:

Забележки:

*Под информационни системи следва да се разбират системи с използване на система за управление на база данни (СУБД):-реализирани с използване на Oracle бази данни (или еквивалент) и Oracle средства за разработка;

-реализация на WEB (интернет) портал/WEB базирана система и достъп до съответната информационна система чрез квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);-включващи разработка на структури за обработка на информация във формат, базиран на XML (Extensible Markup Language) стандарти за специализирани маркиращи езици.

** Под дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбират дейности по проектиране, разработване и внедряване на информационни системи/актуализации на информационни системи, които системи/актуализации са били проектирани, разработени и внедрени в рамките на общо минимум 30 000 човекочаса. Допустимо е обемът човекочасове да бъде изпълнен с повече от една дейност.

1.2.Минимум 1 дейност по абонаментно обслужване, включваща и администриране на база данни, на работещи версии на информационни системи* с предмет и обем идентични или сходни** с тези на поръчката.

Забележки:

* Под информационни системи следва да се разбират системи с използване на система за управление на база данни (СУБД):-реализирани с използване на Oracle бази данни (или еквивалент) и Oracle средства за разработка (или еквивалент);-реализация на WEB (интернет) портал / WEB базирана система и достъп до съответната информационна система чрез квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

-включващи разработка на структури за обработка на информация във формат, базиран на XML (Extensible Markup Language) стандарти за специализирани маркиращи езици.

** Под дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбират дейности за абонаментно обслужване, включващи и администриране на база данни, на работещи версии на информационни системи, като абонаментното обслужване на тези системи е било осъществявано в период от минимум 1г. Допустимо е срокът да бъде изпълнен с повече от една дейност.Допуска се в една и съща дейност да са изпълнени повече от едно от посочените по-горе изисквания.

2.Участниците следва да разполагат с персонал, който ще изпълнява поръчката, със следната професионална компетентност:

2.1. 1(един) ръководител на проекта, който трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит:

-висше образование в областта на информационните технологии или управление на информационни системи; -мин. 5г. професионален опит като ръководител на проекти; -участие като ръководител мин. на 2 проекта, свързани с разработване и внедряване на информационни системи; -да притежава сертификат или друг документ за управление на проекти (PMP или еквивалентен).

2.2.Мин. 2 бизнес анализатори, които трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит: -висше образование в областта на информационни технологии или икономика; -мин. 5г. професионален опит, от които поне 3г. като бизнес анализатор; -участие в мин. 2 проекта като бизнес анализатор;-да притежава сертификат(или друг документ) за преминато обучение по използване на инструментални средства за моделиране на бизнес процеси.

2.3.Мин. 5 софтуерни специалисти,от които мин. 2 софтуерни разработчици,мин. 1 разработчик/програмист на база данни,мин. 1 администратор на база данни и мин. 1 специалист по качеството,които трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит:

*Продължава в РазделVI,поле VI.3)

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 15/02/2023
muss es heißen:
Tag: 06/03/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 16/02/2023
muss es heißen:
Tag: 07/03/2023
Abschnitt Nummer: VI.3)
Anstatt:

1.Възложителят отстранява от участие в ОП участник,за когото са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП.Основанията по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл.54,ал.2 и ал.3 от ЗОП.При подаване на оферта за участие,липсата/наличието на обстоятелствата по чл.172;чл.194-208 и чл.213а-217; чл.219-252; чл.254а-260 и чл.352-353е от НК,се посочват от участника чрез попълване на частIII,б)„Г.Специфични национални основания за изключване” от еЕЕДОП.При подаване на оферта за участие,липсата/наличието на обстоятелства за установени с влязло в сила наказателно постановление или съд. решение,нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ или чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,се посочват от участника чрез попълване на частIII,б)„Г.Специфични национални основания за изключване” от еЕЕДОП.Необходимо е участниците да отбележат „НЕ“/“ДА“ в полето за отговор.При отг. „ДА“,участникът посочва в полето„Опишете предприетите мерки“,за кое обстоят.(престъпление) се отнася,както и номер и дата на влизане в сила на акта,с който е постановено,както и дали са предприети мерки,които гарантират неговата надеждност,съгласно чл.56,ал.1 ЗОП.;2.На осн. чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в ОП,вкл. и чрез гражд. дружество/консорциум,в което участва/т дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с преференциален данъчен режим.;3.Свързани лица на осн. чл.101,ал.11 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.;4.Лице,за което е налице обстоятелство по чл.69 от ЗПКОНПИ няма право да участва или представлява физ. или юрид. лице, участник в такива процедури пред институцията,в която е заемало длъжността,или пред контролирано от нея юрид. лице.;5.При подаване на оферта за участие,обстоятелствата по т.2,3 и 4 се декларират от участника чрез попълване на частIII,б)„Г.Специфични национални основания за изключване” от eЕЕДОП чрез отбелязване на „НЕ“/“ДА“ в полето за отговор.При отг. „ДА“,участникът посочва,за кое обстоят. се отнася.;6.Освен на осн. по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,Възлож. отстранява от участие в ОП участник,за когото са налице осн. по чл.107 отЗОП.

*2.3.1. Мин. 2 софтуерни разработчици,които отговарят на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит: -висше образование в областта на информационните технологии;-мин. 5г. проф. опит като софтуерен разработчик,свързан с разработване и внедряване на информационни с-ми;-мин. 2г. опит в разработване на информационни с-ми с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка(или еквивалент).

2.3.2. Мин. 1 разработчик/програмист на база данни,който трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на проф.квалиф. и проф.опит: -висше образование в областта на информационните технологии;-мин. 5г. проф.опит като разработчик/програмист на база данни Oracle(или еквивалент); -да притежава валиден сертификат,издаден от сертификационна програма на Oracle(Oracle Certified Professional) (или еквивалент).

2.3.3.Мин. 2 администратори на бази данни,които трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит: -висше образование в областта на информационните технологии;-мин. 5г. проф. опит като администратор на база данни Oracle(или еквивалент);-да притежават валиден сертификат,издаден от сертификационна програма на Oracle(Oracle Certified Professional 12 или по-висока версия) (или еквивалент).

2.3.4.Мин. 1 специалист по качеството,който трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на проф.квалиф. и проф.опит: -висше образование в областта на информационните технологии;-мин. 5г. проф.опит,свързан с осигуряване на качеството на информационни с-ми.

3. Участниците следва да притежават валиден сертификат за качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент,с обхват,вкл. дейностите,предмет на обществената поръчка.

muss es heißen:

1.Възложителят отстранява от участие в ОП участник,за когото са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП.Основанията по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл.54,ал.2 и ал.3 от ЗОП.При подаване на оферта за участие,липсата/наличието на обстоятелствата по чл.172;чл.194-208 и чл.213а-217; чл.219-252; чл.254а-260 и чл.352-353е от НК,се посочват от участника чрез попълване на частIII,б)„Г.Специфични национални основания за изключване” от еЕЕДОП.При подаване на оферта за участие,липсата/наличието на обстоятелства за установени с влязло в сила наказателно постановление или съд. решение,нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ или чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,се посочват от участника чрез попълване на частIII,б)„Г.Специфични национални основания за изключване” от еЕЕДОП.Необходимо е участниците да отбележат „НЕ“/“ДА“ в полето за отговор.При отг. „ДА“,участникът посочва в полето„Опишете предприетите мерки“,за кое обстоят.(престъпление) се отнася,както и номер и дата на влизане в сила на акта,с който е постановено,както и дали са предприети мерки,които гарантират неговата надеждност,съгласно чл.56,ал.1 ЗОП.;2.На осн. чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в ОП,вкл. и чрез гражд. дружество/консорциум,в което участва/т дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с преференциален данъчен режим.;3.Свързани лица на осн. чл.101,ал.11 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.;4.Лице,за което е налице обстоятелство по чл.69 от ЗПКОНПИ няма право да участва или представлява физ. или юрид. лице, участник в такива процедури пред институцията,в която е заемало длъжността,или пред контролирано от нея юрид. лице.;5.При подаване на оферта за участие,обстоятелствата по т.2,3 и 4 се декларират от участника чрез попълване на частIII,б)„Г.Специфични национални основания за изключване” от eЕЕДОП чрез отбелязване на „НЕ“/“ДА“ в полето за отговор.При отг. „ДА“,участникът посочва,за кое обстоят. се отнася.;6.Освен на осн. по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,Възлож. отстранява от участие в ОП участник,за когото са налице осн. по чл.107 отЗОП.

*2.3.1. Мин. 2 софтуерни разработчици,които отговарят на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит: -висше образование в областта на информационните технологии;-мин. 5г. проф. опит като софтуерен разработчик,свързан с разработване и внедряване на информационни с-ми;-мин. 2г. опит в разработване на информационни с-ми с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка(или еквивалент).

2.3.2. Мин. 1 разработчик/програмист на база данни,който трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на проф.квалиф. и проф.опит: -висше образование в областта на информационните технологии;-мин. 5г. проф.опит като разработчик/програмист на база данни Oracle(или еквивалент); -да притежава валиден сертификат,издаден от сертификационна програма на Oracle(Oracle Certified Professional) (или еквивалент).

2.3.3.Мин. 1 администратор на бази данни,който трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на проф. квалиф. и проф. опит: -висше образование в областта на информационните технологии;-мин. 5г. проф. опит като администратор на база данни Oracle(или еквивалент);-да притежават валиден сертификат,издаден от сертификационна програма на Oracle(Oracle Certified Professional 12 или по-висока версия) (или еквивалент).

2.3.4.Мин. 1 специалист по качеството,който трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на проф.квалиф. и проф.опит: -висше образование в областта на информационните технологии;-мин. 5г. проф.опит,свързан с осигуряване на качеството на информационни с-ми.

3. Участниците следва да притежават валиден сертификат за качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент,с обхват,вкл. дейностите,предмет на обществената поръчка.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: