Dienstleistungen - 70401-2023

03/02/2023    S25

Polska-Wąchock: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2023/S 025-070401

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA WĄCHOCK
Krajowy numer identyfikacyjny: 54872600000
Adres pocztowy: ul. Wielkowiejska 1
Miejscowość: Wąchock
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-215
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Pawełczyk – Skarbnik, Beata Franczyk – Z-ca Skarbnika
E-mail: sekretariat@wachock.pl
Tel.: +48 4127-36-130
Faks: +48 0412736159
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gmina.wachock.sisco.info

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnyc

Numer referencyjny: GKE.271.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnyc

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wąchock

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Wykonawca zapewni odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, Odpady komunalne zmieszane, Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, Przeterminowane leki, Zużyte baterie i akumulatory. Szczegółowy zakres określają zapisy SWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/04/2022
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 062-163964

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: GKE.271.1.2022
Część nr: 1
Nazwa:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnyc

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
03/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH FART BIS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 292369279
Adres pocztowy: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268A
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
E-mail: fartbis@gmail.com
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 249 577.04 EUR

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pierwsze odwołanie złożono w dniu 02.11.2021 r.

Drugie odwołanie złożono w dniu 25.11.2021 r., zwrócone przez Prezesa KIO 08.12.2921 r.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wąchock

VII.1.4)Opis zamówienia:

Wykonawca zapewni odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, Odpady komunalne zmieszane, Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, Przeterminowane leki, Zużyte baterie i akumulatory. Szczegółowy zakres określają zapisy SWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/04/2022
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 249 577.04 EUR
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART-BIS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 292369279
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 268A
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
E-mail: fartbis@gmail.com
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Znaczący wzrost kosztów funkcjonowania usługodawcy spowodowany wzrostem cen energii, paliwa oraz instalacji przyjmujących odpady do utylizacji związany z wojna na Ukrainie

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 168 240.39 EUR
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 175 983.01 EUR