Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70426-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2023/S 025-070426

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Nationale Identifikationsnummer: 107-00-01-057
Postanschrift: ul. Rakowiecka 26/30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-528
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Telefon: +48 225726254
Fax: +48 225726305
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup subskrypcji Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją lub rozwiązanie równoważne

Referenznummer der Bekanntmachung: BAG-SZP.261.1.45.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup subskrypcji Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją lub rozwiązanie równoważne”.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 350 500.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup subskrypcji Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją lub rozwiązanie równoważne”.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 350 500.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi (jedna usługa = jedna umowa) polegające na subskrypcji oprogramowania służącego do zarządzania projektami lub zarządzania dokumentacją, każda o wartości przekraczającej 200 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, w całości 1 Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Platforma Zakupowa Zamawiającego: https://nfz.ezamawiajacy.pl.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.Zgodnie z art. 97 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. Wysokość wadium wynosi 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100).

3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdz. VII ust. 3 SWZ.

4. Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 Specyfikacji;

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), o których mowa w Rozdziale V ust. 5 Specyfikacji (jeżeli dotyczy);

3) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby;

5) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

6) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (o ile dotyczy);

7) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji;

8) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Specyfikacji;

9) Opis rozwiązania równoważnego (*o ile zostanie zaoferowane) uwzględniający w Załączniku nr 1 do Specyfikacji (OPZ) (Opis rozwiązania równoważnego nie podlega uzupełnieniu). Nie złożenie wraz z ofertą opisu rozwiązania równoważnego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023