Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70571-2023

03/02/2023    S25

Polen-Karczew: Abholung von Siedlungsabfällen

2023/S 025-070571

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Karczew
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Warszawska 28
Ort: Karczew
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-480
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Szulc
E-Mail: m.szulc@karczew.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.karczew.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew – trzy Części

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.14.2022.MS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług których przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie miasta i gminy Karczew, oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy (3) Części zamówienia, wg opisu i informacji zawartych w punktach II.2.1) niniejszego Ogłoszenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 195 856.34 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Karczew (województwo mazowieckie)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dalej nieruchomości), na terenie wiejskim Gminy Karczew, z wyłączeniem budynków wielorodzinnych. Realizacja zamówienia obejmuje między innymi:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew obejmującym miejscowości: Brzezinka, Całowanie, Glinki, Janów, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Łukówiec, Nadbrzeż, Ostrówek, Ostrówiec, Otwock Mały, Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk, Władysławów, Wygoda;

2) sporządzanie miesięcznych protokołów oraz zestawień rodzajów i ilości odpadów odebranych od mieszkańców;

3) sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów i dostarczanie ich do mieszkańców;

4) wyposażenie nieruchomości objętych wykazem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy, w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym. Pojemniki muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906);

5) zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi, z częstotliwością określoną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

6) przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z poźn. zm.) zgodnie z położeniem Gminy Karczew.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania – 1 871 Mg.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Zał. Nr 1.1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy Zał. Nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za faktury / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Miasta Karczew (zabudowa jednorodzinna) oraz z PSZOK

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Karczew (województwo mazowieckie)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dalej nieruchomości), na terenie zabudowy jednorodzinnej Miasta Karczewa oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Realizacja zamówienia obejmuje między innymi:

1)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (w zabudowie jednorodzinnej), na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta Karczew oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

2)sporządzanie miesięcznych protokołów oraz zestawień rodzajów i ilości odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w PSZOK;

3)sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów i dostarczanie ich do mieszkańców;

4)wyposażenie nieruchomości objętych wykazem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy, w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym. Pojemniki muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r poz. 906);

5)zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi, z częstotliwością określoną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

6)przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z poźn. zm.) zgodnie z położeniem Gminy Karczew;

7)obsługę PSZOK zlokalizowanego przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie t. j. zapewnienie funkcjonowania PSZOK-u 1 raz w tygodniu: w każdą sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 15.00 (7 godzin), przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę dnia lub godzin otwarcia PSZOK-u, przy zachowaniu liczby godzin, określonych w zdaniu poprzednim, pod warunkiem wyrażenia zgody na tę zmianę w formie pisemnej przez Zamawiającego oraz pod warunkiem, że taka informacja będzie przekazana z wyprzedzeniem umożliwiającym powiadomienie mieszkańców najpóźniej na 7 dni przed dniem dokonania tej zmiany. Zmiana nie może mieć charakteru stałego;

8)wykonywanie czynności związanych m.in. z otwieraniem i zamykaniem PSZOK, kontrolą osób przywożących odpady, przyjmowaniem odpadów oraz ich właściwym zagospodarowaniem, nadzorem nad właściwą segregacja odpadów przywożonych przez mieszkańców, utrzymaniem czystości i porządku na terenie PSZOKu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie;

9)wyposażenie PSZOK-u w kontenery i pojemniki służące do zbierania odpadów -zgodnie z Działem II pkt 3.12 (w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia);

10)dozór w czasie funkcjonowania PSZOK-u określonym w ppkt. 7 powyżej oraz w każdym przypadku, gdy na terenie PSZOK-u znajdują się odpady komunalne - aż do chwili odbioru tych odpadów z PSZOK-u. Obowiązek dozoru będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca obejmie PSZOK monitoringiem wizyjnym w czasie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania: Miasto – 2 431 Mg.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania: PSZOK – 855 Mg.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Zał. Nr 1.2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy Zał. Nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za faktury / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Karczew (województwo mazowieckie)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dalej nieruchomości) w zabudowie wielorodzinnej, na terenie Gminy Karczew. Realizacja zamówienia obejmuje między innymi:

1)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Karczew (m.in. Osiedle Ługi, zabudowa wielorodzinna TBS w Otwocku Małym, budynki SuperDrob w Karczewie oraz osiedle Nowy Karczew przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym);

2)sporządzanie miesięcznych protokołów oraz zestawień rodzajów i ilości odpadów odebranych od mieszkańców;

3)sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów i dostarczanie ich do mieszkańców;

4)wyposażenie nieruchomości objętych wykazem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy, w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym. Pojemniki muszą spełniać warunki określone w Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021 poz. 906);

5)zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi, z częstotliwością określoną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

6)przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – tekst jednolity tj. - Dz.U. 2022 r., poz. 699 z poźn. zm.) zgodnie z położeniem Gminy Karczew.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania – 1 085 Mg.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Zał. Nr 1.3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy Zał. Nr 2.3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za faktury / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Pzp

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 189-534516
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PreZero Centrum Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Łąkoszyńska 127
Ort: Kutno
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Otwock Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Johna Lennona 4
Ort: Otwock
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 635 392.59 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 552 930.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Karczew (zabudowa jednorodzinna) oraz z PSZOK;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PreZero Centrum Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Łąkoszyńska 127
Ort: Kutno
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Otwock Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Johna Lennona 4
Ort: Otwock
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 738 557.41 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 634 670.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PreZero Centrum Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Łąkoszyńska 127
Ort: Kutno
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Otwock Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Johna Lennona 4
Ort: Otwock
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 024 722.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 008 256.34 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp. 2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.

3.Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023