Lieferungen - 70592-2023

03/02/2023    S25

Polska-Siemiatycze: Protezy ortopedyczne

2023/S 025-070592

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 050653482
Adres pocztowy: Szpitalna 8
Miejscowość: Siemiatycze
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 17-300
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spzozsiemiatycze.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.ezamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny zakład opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa endoprotez dla SP ZOZ w Siemiatyczach

Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/03/23
II.1.2)Główny kod CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych do SP ZOZ Siemiatycze, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo ilościowo – cenowych, stosowanie do sukcesywnych zgłoszonych potrzeb (zamówień) Zamawiającego, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 pakietach od 1 do 7 SIWZ, stanowiących integralna jej część, a następnie integralną część umowy dostawy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych objętych dostawą wymienionych w ust. 1 zawierają formularz asortymentowo ilościowy wraz z opisem, stanowi załączniki nr 2 do SIWZ w szczegółowo do oferty, stanowiącym integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy dostawy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 4. Ilość Towaru określona w SWZ, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób szacunkowy. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza bądź wzrosnąć i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego żadne roszczenia, o ile Zamawiający nabędzie Towary o wartości nie niższej niż 40% 5. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1565 z późn. zm) 6. Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy Towarów, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach, każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział IV do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul Szpitalna 8, Blok operacyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz Rozdział IV SWZ oraz postanowienia przyszłej umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul Szpitalna 8, Blok operacyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz Rozdział IV SWZ oraz postanowienia przyszłej umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul Szpitalna 8, Blok operacyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz Rozdział IV SWZ oraz postanowienia przyszłej umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul Szpitalna 8, Blok operacyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz Rozdział IV SWZ oraz postanowienia przyszłej umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul Szpitalna 8, Blok operacyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz Rozdział IV SWZ oraz postanowienia przyszłej umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul Szpitalna 8, Blok operacyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz Rozdział IV SWZ oraz postanowienia przyszłej umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul Szpitalna 8, Blok operacyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz Rozdział IV SWZ oraz postanowienia przyszłej umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1)-6), a także w art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 108 ust 1 pkt 1)-6) PZP. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki wskazanej w art. 109 ust 1 pkt 4) PZP. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) Wykonawcę, którego wymienia wykaz z Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L z 2006, nr 134, str. 1 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L z 2014, nr 78, str. 6 z późn. zm.)albo lista, na której znalazł się on na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach z rozporządzenia nr 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na liście lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę; 3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w powyższych wykazach albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 .02.2022 r., o ile został wpisany na listę 4. Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z przesłanek o których mowa art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. b) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

d) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2023
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem poratlu https://ezamowienia.gov.pl w budynku pogotiwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ; 2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP, 4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) PZP. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 5. Zamawiający samodzielnie podejmie weryfikację braku przesłanek o których mowa w rozdziale VII pkt 3 i 4 SWZ w stosunku do konkretnego podmiotu. Zamawiający może dokonać tego za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, lista czy wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. - dokumenty (potwierdzający opis przedmiotu zamówienia pochodzący od producenta/wytwórcy/ autoryzowanego przedstawiciela lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, złożone elektronicznie i oparzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy albo jeśli mają one postać papierową należy je przedłożyć w formie cyfrowego odwzorowania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Możliwe jest też poświadczenie elektroniczne notarialne. Patrz także rozdział VIII.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes krajowej Izby odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na: 1. niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. Odwołanie wnosi się: 1. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; 2. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 3. wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 4. w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 3 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 1) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 2) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 5. Terminy na wniesienie odwołania oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 7. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, wskazane środki ochrony prawnej przysługują na zasadach przewidzianych w art. 505–590 PZP.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023