Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70603-2023

Submission deadline has been amended by:  156031-2023
03/02/2023    S25

Polen-Łódź: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2023/S 025-070603

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Postanschrift: ul. Irysowa 2
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 91-857
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Rozwadowska
E-Mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 422339600
Fax: +48 422339675
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gddkia.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gddkia.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla zadania: „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z węzłem) - węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu”

Referenznummer der Bekanntmachung: O/ŁO.D-3.2421.2.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opracowanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla zadania: „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z węzłem) - węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
71311220 Dienstleistungen im Straßenbau
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
71335000 Technische Studien
71351100 Vorbereitung und Analyse von Bohrkernen
71354000 Kartografiedienste
71355000 Vermessungsarbeiten
71631450 Kontrolle von Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, województwo łódzkie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W zakresie podstawowym zamówienie obejmuje wykonanie: analizy bezpieczeństwa użytkowania mostu MA-268 w km. 406+726 autostrady A2, mapy do celów projektowych, inwentaryzacji całej autostrady A2 wraz z inwentaryzacją niwelety poprzez skaning laserowy, analizy i prognozy ruchu, podziału zadania na odcinki wraz z analizą i uzasadnieniem, inwentaryzacji istniejących węzłów pod kątem analizy przepustowości, analizy i prognozy ruchu na czas prowadzenia robót z wykorzystaniem metod mikrosymulacji, analizy przepustowości, projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projektu korekty istniejących organizacji ruchu dla obszarów wskazanych w wyniku analizy przepustowości, koncepcji rozmieszczenia instalacji OZE (PV) wraz ze wskazaniem miejsc posadowienia, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych, Projektów Budowlanych wszystkich branż, materiałów do audytu BRD, projektu stałej organizacji ruchu, planu działań ratowniczych, projektów instalacji OZE w formie PV, kompletnych wniosków o Pozwolenie na Budowę, materiałów do wniosków na zgłoszenie robót, Projektów Technicznych wszystkich branż na poziomie szczegółowości Projektu Wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów w układzie specyfikacyjnym. W zakresie opcjonalnym zamówienie obejmuje udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy(ów) robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Szacunkowa wartość zamówienia – powyżej 10 000 000 EUR.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektowe / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W zakresie opcji zamówienie obejmuje udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy(ów) robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 510 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset dziesięć tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % ceny brutto podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające poniżej określone wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

Okres 10 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej lub dwóch dokumentacji projektowych: (PB) dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy min. S o łącznej długości min. 15 km.

Wymaga się, aby spełnienie powyższego warunku wykazał jeden Wykonawca w całości. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich musi spełniać powyższy warunek w całości. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. osoba proponowana do pełnienia funkcji KIEROWNIK PROJEKTU - GŁÓWNY PROJEKTANT: - wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

2. osoba proponowana do pełnienia funkcji PROJEKTANT DROGOWY:- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

3. osoba proponowana do pełnienia funkcji PROJEKTANTA MOSTOWEGO:- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

4. osoba proponowana do pełnienia funkcji SPRAWDZAJĄCEGO DOKUMENTACJI BRANŻY DROGOWEJ: - wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

5. osoba proponowana do pełnienia funkcji SPRAWDZAJĄCEGO DOKUMENTACJI BRANŻY MOSTOWEJ: - wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

6. osoba proponowana do pełnienia funkcji SPECJALIZTY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA: - wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

7. osoba proponowana do pełnienia funkcji SPECJALISTY W ZAKRESIE HAŁASU:- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

8. osoba proponowana do pełnienia funkcji GEODETY:- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

9. osoba proponowana do pełnienia funkcji SPECJALISTY W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU:- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

10. osoba proponowana do pełnienia funkcji KOSZTORYSANTA:- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe: określone w SWZ.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza pełnienia więcej niż jednej funkcji przez jedną osobę.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na platformie https://gddkia.eb2b.com.pl/.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań określonych w pozycjach TER 1, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24.

W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania odnośnych warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/03/2023
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać bezpłatne konto na Platformie. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć RAM min 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, system operacyjny MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania); dowolna przeglądarka internetowa sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ.

2.Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby.

6.W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

7.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, 3 w zakresie odnoszącym się do pkt 2 lit. a, 4–10 ustawy Pzp, Pzp, a także Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

8.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-7) rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt. 7 powyżej.

9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 4 rozp., o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozp., o którym mowa w pkt 8 powyżej.

11.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

12.Zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe. Szczegóły na stronie postępowania.

13.Zamawiający przewiduje zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Szczegóły na stronie postępowania.

14.Termin realizacji zamówienia 18 miesięcy. Maks. okres obowiązywania Umowy, wraz z prawem opcji, nie przekroczy 91 miesięcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektroniczny jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postanschrift: Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023