Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70789-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Pitești: Durchführbarkeitsstudie

2023/S 025-070789

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Nationale Identifikationsnummer: RO24427093
Postanschrift: Strada: Câmpulung, nr. 6-8
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Postleitzahl: 110147
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DELIA LITA
E-Mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefon: +40 740315616
Fax: +40 248220878
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rowater.ro/daarges
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162128
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Servicii de gospodarire a apelor

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare ( faza D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii:„IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE IN SIGURANTA A LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE PE RÂUL DÂMBOVIȚA, AVAL, ACUMULAREA LACUL MORII-NOD HIROTEHNIC TÂNGANU, MUN.BUCUREȘTI, JUD.ILFOV ȘI JUD.CĂLĂRAȘI”

Referenznummer der Bekanntmachung: 244270932022.8
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79314000 Durchführbarkeitsstudie
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prestarea serviciilor de proiectare( faza D.A.L.I.), inclusiv elaborarea tuturor studiilor necesare, a documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, precum si a tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin acesta, la obiectivul de investitii:„IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE IN SIGURANTA A LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE PE RÂUL DÂMBOVIȚA, AVAL, ACUMULAREA LACUL MORII-NOD HIROTEHNIC TÂNGANU, MUN.BUCUREȘTI, JUD.ILFOV ȘI JUD.CĂLĂRAȘI” . Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară. Prețurile ofertate sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor = 18 zile. Termenul in care AC raspunde, in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare = in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 621 848.74 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO311 Argeş
Hauptort der Ausführung:

sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea intentioneaza sa realizeze, prin Programul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR), achizitia de servicii de proiectare (fazele DALI) pentru obiectivul de investitii sus mentionat. Serviciile ce se doresc a fi prestate, in cadrul contractului:

- elaborare SF/DALI, a analizei cost-beneficiu, a optiunilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu respectarea integrala a cerintelor Caietului de sarcini;

- intocmirea studiilor de specialitate, studii hidrologice, calcule hidraulice, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu respectarea integrala a cerintelor Caietului de sarcini;;

- intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor certificatelor, avizelor/acordurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu respectarea integrala a cerintelor Caietului de sarcini;

- elaborarea documentatiilor tehnice privind exproprierea terenurilor, daca este cazul, analiza de vulnerabilitate si risc la schimbarile climatice prevazute in caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: .Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului ȘEF/MANAGER DE PROIECT / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Planul de lucru - Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Abordarea propusă pentru implementarea contractului / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului – EXPERT ECHIPAMENTE HIDROMECANICE ACȚIONARI ȘI AUTOMATIZARI / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: Resursele (umane și materiale) și realizările corespunzătoare fiecărei activități / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților dintre ei / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului EXPERT MEDIU / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE IN SIGURANTA A LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE PE RÂUL DÂMBOVIȚA, AVAL, ACUMULAREA LACUL MORII-NOD HIROTEHNIC TÂNGANU, MUN.BUCUREȘTI, JUD.ILFOV ȘI JUD.CĂLĂRAȘI

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Finantarea achizitiei publice: Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), bugetul de stat si alte surse legal constituite in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, conform programului de investitii publice aprobate potrivit legii.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici, participanti la procedura de atribuire în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, prin indicarea globala a faptului ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Documentele justificative sunt:

• pentru sediul principal al ofertantului, se solicita certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu

privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru eventualele puncte de lucru/sedii secundare, ofertantii vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările

prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz, valabile la momentul prezentarii

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Evitarea conflictului de interese – declaratie privind neincadrarea in sectiunea a 4-a, capitol II, art 60 din Legea 98/2016 completata cu numele persoanelor cu atributii de decizie si implicati in procesul de achizitie A.C.:

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorități contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director – Bogdan Angelin David, Director ec. – Octavian Tanasescu, Director tehnic MEI-RA – Adrian Moisescu, Director TEM a ISNGA si Investitii – Bogdan Florian Gorunescu, Sef Birou Juridic – Iulia Patru, Of. Juridic – Gabriel Cornel Rosioru, Sef Serv. A.M.L.S. – Delia Lita, Ec. Serv. A.M.L.S – Camelia Petrisor, Ec. Serv. A.M.L.S. – Ancuta Gheorghe, Ec. Serv. A.M.L.S. – Florica Tudose, Ec. Serv A.M.L.S. – Diana Ene, Sef Serv. FSTUICI – Silviu Florea, Ing. Serv. FSTUICI – Gabriel Marinescu, Ing. Serv. FSTUICI – Mihai Ioneata, Ing. Serv. FSTUICI – Sorin Balascan, Ing. Serv. FSTUICI – Dumitru Pantazi, Ing. Serv. FSTUICI – Alexandru Olteanu, Serv. FSTUICI – Carmen Paun, Ec. Serv. Contabilitate – Mariana Macris, Ec. Serv. Contabilitate – Filofteia Lungu, Ec. Birou Financiar – Ingrid Podea, Serviciul EMISNGA – Sef Serviciu –Ing Mihaela Nicoleta Dragusin; Ing: Constantin Manea; Ing Ionut Alin Manta; Dir SGA Ilfov Bucuresti- Popescu Alexandru; Ing Sef SGA Ilfov-Bucuresti: Doru Stefan David

Modalitatea de îndeplinire:

Autoritatea contractanta va completa formularul de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 se depune odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire: ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si in legatura cu un anumit contract de achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuale, a ofertantului din ultimii trei ani (2021, 2020, 2019) sa fie cel putin egala cu suma de: 9.200.000,00 lei

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta - informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea economica si financiara Ofertantii vor prezenta orice documente edificatoare care sa confirme cifra de afaceri anuala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele documente: bilanturi contabile anuale,, declaratie privind cifra de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile ( 2019, 2020, 2021), sau alte documente relevante. Pentru indeplinirea cerintei economico-financiara, operatorii economici participanti vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei acestora. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv dupa cum urmeaza:Anul 2019: 1 euro = 4,7452 lei; Anul 2020: 1 euro = 4,8371 lei; Anul 2021: 1 euro = 4,9204 lei. Pentru alte monede decât Euro, mai întâi se face conversia in Euro, utilizându-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate de Banca Centrala Europeana (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu), apoi se va face conversia Euro – Lei, conform indicațiilor de mai sus. Ofertanții nerezidenți în Romania vor prezenta traduceri autorizate/legalizate ale documentelor prezentate în susținerea îndeplinirii cerinței minime. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerința minima va fi îndeplinită in mod cumulativ. Situația economica si financiara a unui ofertant sau a unui grup de ofertanți, poate fi susținută de una sau mai multe terțe persoane, fizice sau juridice, indiferent de relațiile juridice existente între aceasta/acestea și ofertant. In acest caz, ofertantul are obligația de a dovedi ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentând in acest sens un angajament ferm al terțului/terților susținător / susținători, in sensul art.183 alin.(1) din Lg.nr. 98/2016 si art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin care se confirmă că acesta va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul / candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind situația economică și financiară sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Pentru a fi luată în considerare susținerea trebuie demonstrată îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: a) Terțul/terții susținători pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului; b) Ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa precizeze modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura susținerea; acesta se constituie ca instrument juridic care sa asigure dreptul autorității contractante de a solicita in mod legitim, îndeplinirea anumitor obligații de către persoana susținătoare, autoritatea contractanta având posibilitatea de acțiune directa împotriva susținătorului in cazul in care se produc prejudicii ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. AC respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În conformitate cu prevederile art.184 din L.98/2016, operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători care susțin capacitatea economică și financiară a ofertantului vor răspunde solidar pentru executarea contractului. Persoana care asigura susținerea nu trebuie sa se afle in situațiile prevăzute de art.60 alin.(d), art.164, art.165 si art.166 din L.98/2016. Modalitate de indeplinire: În DUAE, completat de ofertant, se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. În cazul în care ofertantul este clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de către subcontractanți și/sau terți susținători, vor fi prezentate AC, la solicitarea sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat A. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valorilor, perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertelor, au dus la bun sfarsit activitati/servicii similare obiectului contractului, constand in servicii la nivelul oricarei faze de proiectare in domeniul constructiilor hidrotehnice in cuantum total (sau în valoare cumulată) de minim 4.600.000,00 lei, la nivelul unui contract, maxim 5 contracte”. B. Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca detine un certificat de atestare pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor Certificatul de atestare trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întocmirea și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor, eliberat in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ale Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, ORDIN nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. Se acceptă și certificate de atestate emise în baza legislatiei anterioare Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 și a OMMAP nr. 1230/2020 aflate în perioada de valabilitate.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Candidatii trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate in conformitate cu standardul SR ISO-9001 sau un document echivalent pentru activitatea principala ( activitatea de proiectare) ce face obiectul procedurii de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

A. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele prestate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile serviciilor similare prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - certificate/documente emise de beneficiari ( in conformitate cu art 179 lit.b) din Lg 98/2016) semnate de beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clenti privati - procesul-verbal de recepție finala sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul prestarii; - recomandări/documente constatatoare /contracte prin care se confirma prestarea serviciilor similare, emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau client beneficiar.; - alte documente echivalente. Informatii privind tertii sustinatori, daca este cazul. In situatia in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea unui/unor terti sustinatori, in conformitate cu art.182 alin (1) si (2) din Lg 98/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedii autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand in acest sens un angajament de sustinere din partea tertului/tertilor sustinatori. Prin semnarea angajamentului de sustinere tertul/tertii sustinatori raspund pentru prejudiciile cauzate autoritatii contrctante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului/tertilor sustinatori Odata cu angajamentul de susutinere ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund impreuna cu operatorul economic, in mod solidar, pentru executarea contractului. Informatii privind asocierea, daca este cazul In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii, iar autoritatea contractanta solicita acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala Informatii privind subcontractantii, daca este cazul In cazul in care ofertantul utilizeaza, pentru indeplinirea criteriului de calificare capacitatea unui/unor subcontractant/subcontractanti se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare din respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Deasemenea ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de identificare a subcontractantilor propusi. Modalitate de indeplinire 1. Tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin.(1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare, la care se ataseaza si angajamentul ferm de sustinere al tertului/tertilor sustinator/sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin angajament vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 2. In cazul unei oferte comune, se va completa si prezenta DUAE inclusiv de catre asociati, in conformitate cu prev. art.193, alin.(1) din Lg.98/2016 privind achizitiile publice. Odata cu DUAE se va depune si acordul de asociere Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei doar ofertantul clasat pe primul loc va prezenta propriile documente de calificare, deoarece criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului trebuie respectate de fiecare asociat in parte; criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebiue respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta se va considera indeplinita in mod cumulativ. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 3. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile unui subcontractant/subcontractanti se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, incluzand toate informatiile mentionate la art .193 alin (1) din HG 98/2016 privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare. DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata. Odata cu DUAE se va prezenta si acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de subcontractare vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. B. Operatorii economici vor confirma indeplinirea cerintei, prin bifarea corespunzatoare in Partea IV : Criteriile de selectie, a sectiunii „ Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie” din DUAE. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul de atestare pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor, urmează să fie prezentat, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. NOTA: Documentele justificative (certificate/ documente / contracte / procese verbale) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Candidatii vor prezenta o copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" semnata si stampilata dupa certificate emise de organisme independente acreditate care atesta implementaea si mentiunea unui sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate conform cu cerintele din standardul ISO-9001. In conformitate cu art 193 (1) din legea 98/2016, se va completa DUAE, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor;. Potrivit art. 196, alin. 2 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Documentele justificative (certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/mediului) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire”.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmisa pe SEAP sau prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestora). In situatia in care sunt obiectiuni la draft-ul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectand termenele prevazute de art.161 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a depune in SEAP doar formularul DUAE, un document unic de achizitie european, insotit de o declaratie privind neincadrarea in art.60 din Legea 98/2016 a achizitiilor publice, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite ofertantului castigator completarea formularelor solicitate prin documentatia de atribuire. Se va completa DUAE de catre ofertantii, participanti la procedura de atribuire, prin indicarea globala a faptului ca indeplinesc cerintele de calificare si selectie.

In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.193 din Legea 98/2016 privnd achizitiile publice, ofertantul declarat castigator are obligatia de a prezenta /completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

conform art.8 din Legea nr,101/2016 actualizata

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: BIROU JURIDIC
Postanschrift: Calea Campulung nr.6-8
Ort: Pitesti
Postleitzahl: 110147
Land: Rumänien
Fax: +40 248220878
Internet-Adresse: https://arges-vedea.rowater.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023