Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70838-2023

03/02/2023    S25

Polen-Opole: Verkehrsregelung

2023/S 025-070838

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.
Postanschrift: Niedziałkowskiego 6
Ort: Opole
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Postleitzahl: 45-085
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lidia Musiał
E-Mail: lmusial@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 774016300
Fax: +48 774544468
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące, kompleksowe utrzymanie trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Opolu

Referenznummer der Bekanntmachung: O/OP.D-3.2421.14.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63712700 Verkehrsregelung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżące, kompleksowe utrzymanie trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Opolu, które zakresem obejmuje: systemy preselekcji wagowej pojazdów w ruchu, zlokalizowane na niżej

wymienionych odcinkach:

— DK nr 45 Obwodnica Osowca – odc. Opole–Kluczbork,

— DK nr 46 Grodziec – odc. Opole–Częstochowa,

— DK nr 94 Sucha – odc. Opole – Strzelce Opolskie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 240 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63712710 Verkehrsüberwachung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

— DK nr 45 Obwodnica Osowca – odc. Opole–Kluczbork,

— DK nr 46 Grodziec – odc. Opole–Częstochowa,

— DK nr 94 Sucha – odc. Opole – Strzelce Opolskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżące, kompleksowe utrzymanie trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Opolu w zakresie usług:

1) konserwację i utrzymanie w ciągłej sprawności i właściwym stanie technicznym wszystkich elementów składowych systemu, obejmujących infrastrukturę techniczną i programową,

2) cykliczne przeglądy wymagane na podstawie kart katalogowych urządzeń oraz dokumentacji powykonawczej (m.in. przegląd stanu technicznego fundamentów i konstrukcji wsporczych systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu, wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie wynikających z wymagań przepisów prawa),

3) naprawę uwidocznionych w trakcie eksploatacji awarii i wad ukrytych oraz wykonania napraw związanych z wystąpieniem wypadków, kolizji, aktów wandalizmu, kradzieży, zniszczeń i innych zdarzeń losowych,

4) roboty ziemne, porządkowe (np. zabezpieczenie kabli zasilających i światłowodowych w przypadku ich odkrycia),

5) inne roboty, które są niezbędne do utrzymania systemu wraz z jego infrastrukturą we właściwym stanie technicznym,

6) bieżące i zgodne z wymaganiami dostarczanie danych,

7) wykonywanie kalibracji, testów sprawdzających,

8) prowadzenie weryfikacji poprawności działania systemu,

9) udostępnianie danych gromadzonych przez system poprzez stosowne oprogramowanie,

10) przesyłanie (transmisję) gromadzonych danych,

11) utrzymywanie bazy danych gdzie powinny być archiwizowane dane gromadzone przez system z umożliwieniem podglądu zgromadzonych danych poprzez aplikację operatora

12) bieżące przekazywane danych do Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie,

13) okresowe przekazywanie danych o ruchu pojazdów,

14) zapewnienie ciągłej sprawności systemu oraz oprogramowania,

15) sprawdzanie stanu nawierzchni w obrębie czujników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje zawodowe personelu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 177-501346
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące, kompleksowe utrzymanie trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Opolu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum: Cypher Jacek Trzeszkowski
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 384682097
Postanschrift: ul. Gen. Józefa Hallera 18
Ort: Ząbki
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 05-091
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Traffic Data Systems GmbH
Postanschrift: Gostritzer Str.63
Ort: Drezno
NUTS-Code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 01217
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 804 999.81 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 4587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023