Lieferungen - 70852-2023

03/02/2023    S25

Polska-Katowice: Urządzenia górnicze

2023/S 025-070852

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
E-mail: d.adamczewski@pgg.pl
Tel.: +48 327167033
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgg.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://efo.coig.biz
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa koparki kompaktowej do wykonywania robót w wyrobiskach górniczych dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Numer referencyjny: 432202258
II.1.2)Główny kod CPV
43100000 Urządzenia górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa koparki kompaktowej do wykonywania robót w wyrobiskach górniczych dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa koparki kompaktowej do wykonywania robót w wyrobiskach górniczych dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:

1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp oraz art. 109

ust 1 pkt 1, 8 i 10 oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576.

2) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,

3) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość - z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej

z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczęcia tej procedury,

4) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą

z Zamawiającym (PGG SA), co doprowadziło do:

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, lub

b) dokonania zakupu zastępczego przez Zamawiającego, lub

c) zagrożenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez Zamawiającego ze względu na brak dostosowania infrastruktury Zamawiającego do wymagań prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) który, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym przez Zamawiającego (PGG SA), odmówił podpisania umowy, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), na okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

2) w przypadkach, o których mowa w ust 2 pkt 4) i 5), na okres 3 lat od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota przeznaczona na zakup zastępczy stanowi niewielki udział w wartości poprawnie zrealizowanej umowy.

4. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,

2) zdolności technicznej lub zawodowej

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej dostawy rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia, tj. wykonali dostawy maszyn i urządzeń pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 zł.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SWZ

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu

z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.

5. Szczegółowe wymagania określono w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena: (zł brutto): 20 000,00 zł brutto

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 042-109991
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2023
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, na podstawie art. 393 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/22458780
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023