Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70979-2023

03/02/2023    S25

Polen-Breslau: Aussaat von Baumsamen

2023/S 025-070979

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Zieleni Miejskiej
Postanschrift: al. Śląska 1
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 54-118
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Okulicz-Kozaryn
E-Mail: magdalena.okulicz-kozaryn@zzm.wroc.pl
Telefon: +48 713235001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zzm.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zzm.wroc.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna gminy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Usługa polegająca na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą materiału roślinnego w ramach akcji społecznej "Wrośnij we Wrocław" w Parku Tysiąclecia – wiosna 2023"

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/220/10/2023/DZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77211600 Aussaat von Baumsamen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu Zamawiającemu materiału szkółkarskiego (drzew) do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, posadzenia i objęcia trzyletnią pielęgnacją w ramach następującego zadania: „Usługa polegającą na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą materiału roślinnego w ramach akcji społecznej "Wrośnij we Wrocław" w Parku Tysiąclecia – wiosna 2023”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami (w tym Wzór umowy wraz z OPZ)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
03452000 Bäume
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu Zamawiającemu materiału szkółkarskiego (drzew) do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, posadzenia i objęcia trzyletnią pielęgnacją w ramach następującego zadania: „Usługa polegającą na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą materiału roślinnego w ramach akcji społecznej "Wrośnij we Wrocław" w Parku Tysiąclecia – wiosna 2023”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami (w tym Wzór umowy wraz z OPZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekt społeczny - Zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy (w zakresie prac związanych z nasadzeniami i pielęgnacją zieleni) jednej osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 98
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/04/2023
Ende: 22/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji zamówienia, szczegóły zawarte w SWZ. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp , dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 60% wartości zamówienia podstawowego na usługi . Zakres ww. zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego w SWZ i Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy i jego załączników, w tym OPZ (załącznik nr 11 do SWZ).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 12:30
Ort:

1. Zamawiający z uwagi na elektronizację zamówień publicznych, w tym elektroniczne składanie ofert – nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje z użyciem systemu teleinformatycznego na platformie zakupowej, zwanej na BIP Zamawiającego „Platforma od 2021”, w specjalnie dedykowanym do tego miejscu dla danego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z przepisem art. 257 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Termin realizacji zamówienia: Przewidywany termin wydarzenia nastąpi w dniu 15 kwietnia lub 22 kwietnia, lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego w sezonie wiosennym 2023 roku. Pielęgnacja wykonanych nasadzeń będzie liczona od dnia protokolarnego odbioru nasadzeń przez 36 kolejnych miesięcy. Szczegóły realizacji zostały określone w SWZ oraz we Wzorze umowy.

3. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 w zw. z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) a także na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów wymagany od Wykonawców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania opisuje SWZ.

4. Informacje dotyczące wymogów dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zostały w sposób szczegółowy określone w postanowieniach w SWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SWZ.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w kwocie stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 PLN. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określa SWZ.

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 60% wartości zamówienia podstawowego na usługi. Zakres zamówienia podobnego został przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu, jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy Pzp w opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, należy wskazać ewentualny zakres tych usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. I tak, w zakresie ewentualnych usług, Zamawiający wskazuje, iż powtórzenie podobnych usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, które są objęte zamówieniem podstawowym i będą związane z nasadzeniami drzew wraz z organizacją wydarzenia społecznego i udziałem mieszkańców lub nasadzeniami związanymi z tego typu wydarzeniami na terenach będących lub które wejdą w zarząd lub utrzymanie ZZM we Wrocławiu. Zamówienia podobne na usługi - będą realizowane zgodnie z postanowieniami art. 217 ustawy Pzp. Uwaga: Każde zamówienie podobne na usługi będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-626
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Hoża 76/78
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-682
Land: Polen
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej, przysługujące Wykonawcom określa dział IX ustawy Pzp (art. 505 i następne ustawy Pzp).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-626
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023