Lieferungen - 71030-2023

03/02/2023    S25

България-София: Хартия за печатане

2023/S 025-071030

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 201
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Нели Славчова Костова
Електронна поща: n.kostova@eso.bg
Телефон: +359 29696841
Факс: +359 29626189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2470
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/265286
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/265286
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ХАРТИЯ“ с 2 бр. обособени позиции

Референтен номер: ЕСО/2022/175
II.1.2)Основен CPV код
30197630 Хартия за печатане - UB05
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Натоящата обществена поръчка е за доставка чрез покупка на бяла и цветна копирна хартия формат А4 и  А3, плотерна хартия, принтерна хартия и канцеларски материали за нуждите на ЕСО ЕАД. За срока на договора по съответната обособена позиция възложителят ще закупува материалите чрез отделни поръчки за доставка.

Процедурата се открива със следните 2 бр. обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. Доставка на бяла и цветна копирна хартия формат А4 и  А3, плотерна хартия и принтерна хартия

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. Доставка на канцеларски материали

Прогнозните количества на материалите и изискванията към тях, са подробно описани в документацията на процедурата.

За срока на договора - 2 години, по всяка обособена позиция възложителят ще поръчва количества материали в зависимост от своите нужди. Възложителят не се задължава да закупи посочените прогнозни количества.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 161 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бяла и цветна копирна хартия формат А4 и А3, плотерна хартия и принтерна хартия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197630 Хартия за печатане
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
код NUTS: BG331 Варна / Varna
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Централно управление и централни складове на възложителя, находящи се в градовете София, Плевен, Варна и Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1 от процедурата е за доставка чрез покупка на бяла и цветна копирна хартия формат А4 и  А3, плотерна хартия и принтерна хартия за нуждите на ЕСО ЕАД. За срока на договора - 2 години, в зависимост от своите нужди  възложителят ще закупува материалите чрез отделни поръчки за доставка.

Прогнозните количества на материалите и изискванията към тях, са подробно описани в документацията на процедурата. Възложителят не се задължава да закупи посочените прогнозни количества.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 122 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39263000 Офис принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
код NUTS: BG331 Варна / Varna
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Централно управление и централни складове на възложителя, находящи се в градовете София, Плевен, Варна и Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2 от процедурата е за доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ЕСО ЕАД. За срока на договора - 2 години, в зависимост от своите нужди  възложителят ще закупува материалите чрез отделни поръчки за доставка.

Прогнозните количества на материалите и изискванията към тях, са подробно описани в документацията на процедурата. Възложителят не се задължава да закупи посочените прогнозни количества.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ производство/търговия на канцеларски материали и/или хартия.

Доказва се с представянето на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството по БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на

информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП в електронен формат.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника,

определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка.Документите се представят

и за подизпълнителите, ако има такива и е приложимо за тях, съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл.67, ал.5 ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянетона заявленията за участие или офертите представяне на всички или част отдокументите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да притежават валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ производство/търговия на канцеларски материали и/или хартия.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. В случай, че участникът е декларирал подизпълнител/и и/или трети лица, за същите не следва да са налице обстоятелствата по чл.5к, пар.1, буква "в" от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписването на договор, изпълнителят представя на възложтеля гаранция заизпълнение в размер на 5 %

(пет на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС за съответната обособена позиция.

● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронниобщественипоръчки“ в Раздел “Информация за

организацията”, Публикувани документи - Банкови сметки на ЕСО ЕАД, на следния адрес:

https://app.eop.bg/buyer/2470}

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие собразецана възложителя, част от

документацията за участие.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на

валидност, съгласно договора и доказателсво за напълно платена премия.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща на Изпълнителя доставките със собствени средства и съгласно чл. 3 от проекта на договор от

документацията за участие в процедурата.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен заизпълнител е неперсонифицирано

обединение на физически и/или юридически лица. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано

обединение на физически и/ или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството надържавата, в която

обединението е установено.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/03/2023
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

За целите на определяне гаранцията за изпълнение, прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция се приема за стойност на договора.

Възложителят отстранява/не сключва договор с участник, за който се установи обстоятелство по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалванепредкомисиятазазащита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срокапочл. 100, ал. 3 отЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023