Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71044-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Năsaud: Medizinische Geräte

2023/S 025-071044

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Orasenesc "dr. George Trifon" Nasaud
Nationale Identifikationsnummer: 4347879
Postanschrift: Strada: TUDOR VLADIMIRESCU , nr. 1
Ort: Nasaud
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 425200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): FLOAREA CALUS
E-Mail: administrativ@spitalnasaud.ro
Telefon: +40 0263360684
Fax: +40 0263-360682
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spitalnasaud.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162089
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: INSTITUTIE PUBLICA-SPITAL
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract furnizare produse –Aparatura medicala

Referenznummer der Bekanntmachung: 4347879_2022_PAAPD1378299
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare echipamente medicale în cadrul Proiectului ” Creșterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, Axa prioritara 10-Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19. Ofertantii interesati pot solicita clarificari pana cel tarziu cu 20 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor. A.C. raspunde tuturor clarificarilor primite in termen, cu cel putin 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 71 275.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Orasenesc"dr.George Trifon" Nasaud, str.Tudor Vladimirescu Nr1, jud.Bistrita-Nasaud

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare echipamente medicale în cadrul Proiectului ” Creșterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, Axa prioritara 10-Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale prin procedura de licitație deschisă defalcată pe 13 loturi prin atribuirea de contracte de achiziție publică de furnizare produse pentru fiecare lot în parte.Prezenta achiziție implică reluarea procedurii pentru Lotul 12: - Carucioare si dulapuri: Carucior deseuri medicale – 4 buc; Cărucior medicamente cu sertare frontale și spate – 4 buc; Dulap de medicamente cu seif – 3 buc

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantie oferita / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul” Creșterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, Axa prioritara 10-Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59,60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, DOAR DE CATRE OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.

1 .certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.alte documente edificatoare, dupa caz.

5. in cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Note:

1. Toate documentele solicitate vor fi depuse in SEAP si semnate cu semnatura electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.

2. Operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din legea 98/2016 iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

3. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

4. In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

5. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerinta de

calificare.

6. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

7. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

8.Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

9.Împreună cu DUAE se va depune conform Formularului nr. 2 o declaratie/un acord privind acceptul/ refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal a asociatilor/administratorilor etc. conform Legii 190/2018.

Persoanele cu functie de raspundere privitor la initierea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Manager –Jr. Marcu Daniel, Director financiar-contabil – Ec. Pop Ana, Director medical – Dr. Muresan Liana, Aviz Juridic – Jr. Cocis Simion , Sef sectie Medicina Interna –Dr. Bungarati Ana-Maria, Sef Serviciu Administrativ – Ec.Calus Floarea, Ec. Sarb Ana, Analist programator – Ing. Ciuta Livia

1. Aviz de funcționare eliberat de Ministerul Sănătăţii prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), pentru comercializarea echipamentelor medicale specifice procedurii (import dispozitive medicale; distribuție dispozitive medicale;instalare și/sau mentenanță dispozitive medical). Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XX, Dispozitive medicale, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr.566/2020 pentru aprobarea normelor privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizele/autorizațiile urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

Informatii privind obtinerea avizului ANMDMR pot fi obtinute accesand https://www.anm.ro/dispozitive-medicale/avize-de-functionare/.

Persoanele fizice şi persoanele juridice vor aduce dovada că desfăşoară în mod legal activitatea de comercializare, distribuire, instalare şi întreţinere a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în statul lor de origine UE sau SEE, cf art. 927 alin. 2 din din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XX, Dispozitive medicale, cu completarile si modificarile ulterioare.

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale inclusă în Anunțul de Participare.

În cazul participării la procedură cu ofertă comună și/sau în situația în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, cerințele pot fi îndeplinite în condițiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

2. Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de: structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie să fie autorizat să desfășoare activitățile aferente contractului de achiziție publică, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în condițiile legii din țara de rezidență, din care să rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii și că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerințele mai sus menționate și reglementările aplicabile în țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit.

Modalitate de îndeplinire: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European), conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare participant în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior, urmând ca documentele justificative, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Toate documentele solicitate vor fi depuse în SEAP si semnate cu semnatura electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale inclusă în Anunțul de Participare.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Procedura de atribuire este initiata sub incidenta clauzei suspensive, in sensul ca executarea contractului de achizitie publica este conditionata de prelungirea contractului de finantare cu AM POIM, prelungirea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Avand in vedere dispozitiile Hotararii nr. 395/2016 si Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator dar acesta va intra in vigoare numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin prelungirea contractului de finantare cu AM POIM. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu AM POIM nu se va prelungi, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica preveder... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informatii despre tertul/tertii sustinatori 1.1 Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. 1.2 Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. 2. Informatii despre asociere 2.1 Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016. 2.2 Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 2.3 Fiecare asociat va prezenta propriul DUAE, semnat cu semnatura electronica extinsa a asociatului. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Nota 1: Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informaţiile declarate in DUAE. Nota 2: In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare. Autoritatea contractanta atribuie contractul ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta indeplineste toate criteriile de calificare prevazute in Anuntul de participare si/sau in Instructiunile catre ofertanti. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023