Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71073-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Patienten-Fernüberwachungssystem

2023/S 025-071073

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Nationale Identifikationsnummer: 25502860
Postanschrift: Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040154
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): TEREZA ION
E-Mail: achizitii@assmb.ro
Telefon: +40 758088371
Fax: +40 213101069
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.assmb.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33195000 Patienten-Fernüberwachungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

“Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”. in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini, cantitate 1 buc.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data mentionata, va pune AC în imposibilitatea de a oferi un raspuns și drept urmare se va considera TARDIVĂ.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 899 500.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia - Soseaua Berceni, nr 10, sector 4, Bucuresti,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

“Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”, in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data mentionata, va pune AC în imposibilitatea de a oferi un raspuns și drept urmare se va considera TARDIVĂ.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantia extinsa pentru intreg sistemul / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Fiabilitatea terminalelor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Fiabilitatea demonstrata a sistemului / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 195-552224
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 33692
Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VIV SOFT&TRADE
Nationale Identifikationsnummer: RO38781537
Postanschrift: Strada Soseaua Tudor Neculai , Nr. 9
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Land: Rumänien
E-Mail: office.vivsofttrade@gmail.com
Telefon: +40 755550055
Internet-Adresse: www.vivsofttrade.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 920 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 899 500.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Continuare a sectiunii III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii privind asociatii:

In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte.

Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime:

- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului

- nominalizarea liderului asocierii;

- comunicarile se vor face cu liderul asocierii;

Nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asocierii.

Nota: Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare;

- atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea - economico - financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic, are eventual, intentia sa o subcontracteze.

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Continuare a sectiunii III.1.6.a) Garantie de participare:

G.P.se poate constitui sub una din formele prevăzute la art. 36 din HG395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă: – fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garantia de participare trebuie sa fie valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor.

În cazul constituirii garanției de participare prin virament bancar se va utiliza contul RO74 TREZ 7005 006X XX00 2371 deschis la Trezoreria Operarivă a Municipiului București. Documentul de plata va fi încărcat în SEAP semnat cu semnătura electronică extinsă până la data limită de depunere a ofertelor.

În cazul utilizării modalitatilor de la lit. a) si b), dovada constituirii garantiei de participare se va încărca în SEAP semnată cu semnătura electronică extinsă împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limita de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata garantiei de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității contractante pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garantia trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP însoțita de traducerea autorizata în limba română. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Echivalența în lei a altor valute a garantiei de participare se determină la cursul BNR din data publicării anunțului de participare în SEAP. Condițiile de reținere sunt cele prevăzute de art. 37 din HG395/2016 iar restituirea acesteia se va face potrivit art. 38 din HG 395/2016.

DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE se vor regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP la sectiunea ”Raspuns consolidat”, a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Notă: funcție de situația concretă, autoritatea contractantă va aplica corespunzător prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023