Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71165-2023

03/02/2023    S25

Polen-Włoszakowice: Kreditgewährung

2023/S 025-071165

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Włoszakowice
Nationale Identifikationsnummer: 6972266160
Postanschrift: ul. Karola Kurpińskiego 29
Ort: Włoszakowice
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-140
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Dąbkowska
E-Mail: zamowienia@wloszakowice.pl
Telefon: +48 655252999
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.wloszakowice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 10 648 215,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 10.648.215.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Włoszakowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstawowe dane o kredycie:

1) sposób uruchomienia kredytu: kredyt uruchamiany w 3 transzach:

a) 29.03.2023r. – 8.500.000,00 PLN

b) 30.06.2023r. – 800.000,00 PLN

c) 30.09.2023r. - 1.348.215,00 PLN

na wskazany rachunek bankowy Gminy Włoszakowice.

2) Okres kredytowania: od 29.03.2023 do 10.07.2030 (tj. od dnia uruchomienia transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej),

3) Karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 30.09.2024r.,

4) Okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie wg wyszczególnienia zawartego w tabeli zawartej w Rozdziale III SWZ,

5) Sposób płatności odsetek:

• odsetki płatne kwartalnie,

• spłata rat odsetkowych będzie następowała:

- kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,

• pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10.04.2023r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 31.03.2023r.

6) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:

• prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp),

• koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M z dn. 10.01.2023r. roku – 6,94 %, powiększony lub pomniejszony o marżę „m” Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).

Zamawiający zastrzega, że jedynymi kosztami obsługi kredytu są wyłącznie koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu.

7) forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;

8) sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp):

• prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu przelanego na rachunek Zamawiającego,

• prowizja jest płatna każdorazowo po przekazaniu transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty wypłaty transzy kredytu,

• Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,50% kwoty udzielonego kredytu;

9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 10.648.215,00 zł oraz w późniejszych niż wskazanych w pkt 1 SWZ terminach, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego;

10) w razie zaistnienia okoliczności wypłaty transz w wysokości niższej niż zakładana, zmniejszeniu ulegnie liczba rat, odstępując od rat kredytowych;

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie poniesie żadnych opłat;

12) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SWZ;

13) Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29/03/2023
Ende: 30/06/2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2324 ze zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100) na rzecz podmiotów publicznych potwierdzoną określonymi dowodami określającymi, czy te usługi zostały zrealizowane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 09:10
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice poprzez ich odszyfrowanie. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1) Barbara Dąbkowska (zagadnienia proceduralne postępowania) – barbara.dabkowska@wloszakowice.pl

2) Monika Ławecka (zagadnienia merytoryczne postępowania) – monika.lawecka@wloszakowice.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawy wykluczenia z postępowania:

art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.,

art. 5k Rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdziale VII do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o

której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed

upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023