Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71200-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Brno: Versicherungen

2023/S 025-071200

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 46347275
Postanschrift: Pisárecká 555/1a
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 60300
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Petr Sedláček
E-Mail: zakazky@bvk.cz
Telefon: +420 543433111
Fax: +420 543433010
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bvk.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.bvk.cz/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.bvk.cz/vz00000428
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Eurovalley s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 29368324
Postanschrift: Příkop 838/6
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 60200
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jiří Vřešťál
E-Mail: jv@eurovalley.cz
Telefon: +420 736507160
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bvk.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.bvk.cz/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.bvk.cz/vz00000428
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

VÝBĚR POSKYTOVATELE SLUŽBY - POJIŠTĚNÍ 2023 - 2027

Referenznummer der Bekanntmachung: SML/0033/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění ve smyslu ust. zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu vedeném v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále též "ZD"). Jedná se o pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 150 047 901.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část I.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České Republiky, především území města Brna, a místa uvedená v příloze č.1 ZD na území České republiky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je:

- pojištění majetku a pojištění přerušení provozu

- pojištění odpovědnosti - I. vrstva

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 91 600 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2023
Ende: 31/12/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel s poukazem na přílohu č. 1 ZD, § 100 ZZVZ a odst. 23.5. ZD požaduje, aby součástí nabídky byla pro všechny části veřejné zakázky a všechny požadované druhy pojištění v rámci tohoto zadávacího řízení vždy příslušná metodika výpočtu pojistného, která bude sloužit pro stanovení výše pojistného v případě objektivních změn na straně zadavatele v průběhu trvání příslušné pojistné smlouvy.

Metodikou výpočtu pojistného se myslí matematický způsob, kterým se objektivní skutečnosti na straně

zadavatele, kterými je kvantifikováno pojišťované riziko, převádějí na výši pojistného pomocí pojistných sazeb. Metodiku výpočtu zadavatel neurčuje, akceptuje ji ve formátu, který dodavatel pro výpočet pojistného použije. Je však nutné, aby dodavatel metodiku, třeba i zjednodušenou oproti svému vnitřnímu standardu a upravenou pro potřeby této veřejné zakázky, předložil zadavateli jako součást nabídky a umožnil tak úpravu pojistného na základě budoucí změny skutečností na straně zadavatele. Objektivními skutečnostmi na straně zadavatele mohou být především například následující ekonomické ukazatele (při jejichž změně by měla dle metodiky být automaticky zřejmá nová výše pojistného):

a) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v nových cenách, tedy aktuální reprodukční hodnota

pojištěného majetku stanovená nákladovým způsobem, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich soubory,

b) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v časové ceně, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich

soubory,

c) Hodnota maximální možné škody, případně hodnoty a skutečnosti vedoucí k jejímu výpočtu dle rizikové

zprávy,

d) Obrat společnosti za poslední uzavřené účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti,

e) Odhad obratu společnosti na aktuální účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti.

Dodavatel nemusí v metodice využít všechny výše uvedené údaje, nebo může použít hodnoty, které jsou stanovené výpočtem z výše uvedených hodnot. Dodavatel může použít i jiné objektivní ekonomické ukazatele, lze-li bezpečně předpokládat, že je zadavatel bude mít k dispozici v rámci standardního ekonomického výkaznictví. Dodavatel je v metodice jako základ výpočtu pojistného, na nějž pro výpočet pojistného uplatní pojistnou sazbu, oprávněn použít také limit nebo sub-limit pojistného plnění pro ty druhy pojištění, kde je takový limit plnění specifikován v ZD.

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění v části I. činí částku ve výši 17.011.140,-Kč bez DPH

Zadavatel je oprávněn ve vztahu k částem I. - VII. veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ po dobu čtyř let od uzavření smlouvy požádat pojistitele o nabídku a poskytování dalších služeb (pojistných produktů) v návaznosti na zadání takové zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, vyplyne-li tato potřeba ze změny pojistného zájmu a oprávněných aktuálních potřeb pojistníka, a to ve vztahu k těmto produktům (pojištěním):

a) Úrazové pojištění zaměstnanců

b) Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

c) Cestovní pojištění

d) Pojištění přeprav zásilek

e) Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli za škody

f) Pojištění fotovoltaických elektráren

Pojištěný/pojistník je též s poukazem na § 100 odst. 3 ZZVZ oprávněn požádat pojistitele o nabídku nových

služeb v rozsahu navýšení limitů nebo sub-limitů pojistného plnění (např., nikoliv však výlučně, ročních limitů plnění pro jednotlivá živelní nebezpečí, nebo limitů plnění v pojištění odpovědnosti), jejichž výše nebude základem výpočtu pojistného dle metodiky výpočtu pojistného.

Předpokládaná hodnota opčního práva vyhrazeného v bodech 20.2 a 20.3 ZD činí pro části I. - VII. veřejné zakázky až 10 mil. Kč.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část II.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České Republiky, především území města Brna, a místa uvedená v příloze č.1 ZD na území České republiky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je:

- pojištění odpovědnosti - II. vrstva

- pojištění profesní odpovědnosti

- pojištění odpovědnosti manažerů (D&O)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 400 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel je oprávněn ve vztahu k částem I. - VII. veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ po dobu čtyř let od uzavření smlouvy požádat pojistitele o nabídku a poskytování dalších služeb (pojistných produktů) v návaznosti na zadání takové zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, vyplyne-li tato potřeba ze změny pojistného zájmu a oprávněných aktuálních potřeb pojistníka, a to ve vztahu k těmto produktům (pojištěním):

a) Úrazové pojištění zaměstnanců

b) Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

c) Cestovní pojištění

d) Pojištění přeprav zásilek

e) Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli za škody

f) Pojištění fotovoltaických elektráren

Pojištěný/pojistník je též s poukazem na § 100 odst. 3 ZZVZ oprávněn požádat pojistitele o nabídku nových

služeb v rozsahu navýšení limitů nebo sub-limitů pojistného plnění (např., nikoliv však výlučně, ročních limitů plnění pro jednotlivá živelní nebezpečí, nebo limitů plnění v pojištění odpovědnosti), jejichž výše nebude základem výpočtu pojistného dle metodiky výpočtu pojistného.

Předpokládaná hodnota opčního práva vyhrazeného v bodech 20.2 a 20.3 ZD činí pro části I. - VII. veřejné zakázky až 10 mil. Kč.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část III.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České Republiky, především území města Brna, a místa uvedená v příloze č.1 ZD na území České republiky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je:

- Pojištění kybernetických rizik

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 800 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel je oprávněn ve vztahu k částem I. - VII. veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ po dobu čtyř let od uzavření smlouvy požádat pojistitele o nabídku a poskytování dalších služeb (pojistných produktů) v návaznosti na zadání takové zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, vyplyne-li tato potřeba ze změny pojistného zájmu a oprávněných aktuálních potřeb pojistníka, a to ve vztahu k těmto produktům (pojištěním):

a) Úrazové pojištění zaměstnanců

b) Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

c) Cestovní pojištění

d) Pojištění přeprav zásilek

e) Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli za škody

f) Pojištění fotovoltaických elektráren

Pojištěný/pojistník je též s poukazem na § 100 odst. 3 ZZVZ oprávněn požádat pojistitele o nabídku nových

služeb v rozsahu navýšení limitů nebo sub-limitů pojistného plnění (např., nikoliv však výlučně, ročních limitů plnění pro jednotlivá živelní nebezpečí, nebo limitů plnění v pojištění odpovědnosti), jejichž výše nebude základem výpočtu pojistného dle metodiky výpočtu pojistného.

Předpokládaná hodnota opčního práva vyhrazeného v bodech 20.2 a 20.3 ZD činí pro části I. - VII. veřejné zakázky až 10 mil. Kč.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část IV.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České Republiky, především území města Brna, a místa uvedená v příloze č.1 ZD na území České republiky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je:

- Pojištění terorizmu

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel s poukazem na přílohu č. 1 ZD, § 100 ZZVZ a odst. 23.5. ZD požaduje, aby součástí nabídky byla pro všechny části veřejné zakázky a všechny požadované druhy pojištění v rámci tohoto zadávacího řízení vždy příslušná metodika výpočtu pojistného, která bude sloužit pro stanovení výše pojistného v případě objektivních změn na straně zadavatele v průběhu trvání příslušné pojistné smlouvy.

Metodikou výpočtu pojistného se myslí matematický způsob, kterým se objektivní skutečnosti na straně

zadavatele, kterými je kvantifikováno pojišťované riziko, převádějí na výši pojistného pomocí pojistných sazeb. Metodiku výpočtu zadavatel neurčuje, akceptuje ji ve formátu, který dodavatel pro výpočet pojistného použije. Je však nutné, aby dodavatel metodiku, třeba i zjednodušenou oproti svému vnitřnímu standardu a upravenou pro potřeby této veřejné zakázky, předložil zadavateli jako součást nabídky a umožnil tak úpravu pojistného na základě budoucí změny skutečností na straně zadavatele. Objektivními skutečnostmi na straně zadavatele mohou být především například následující ekonomické ukazatele (při jejichž změně by měla dle metodiky být automaticky zřejmá nová výše pojistného):

a) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v nových cenách, tedy aktuální reprodukční hodnota

pojištěného majetku stanovená nákladovým způsobem, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich soubory,

b) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v časové ceně, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich

soubory,

c) Hodnota maximální možné škody, případně hodnoty a skutečnosti vedoucí k jejímu výpočtu dle rizikové

zprávy,

d) Obrat společnosti za poslední uzavřené účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti,

e) Odhad obratu společnosti na aktuální účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti.

Dodavatel nemusí v metodice využít všechny výše uvedené údaje, nebo může použít hodnoty, které jsou stanovené výpočtem z výše uvedených hodnot. Dodavatel může použít i jiné objektivní ekonomické ukazatele, lze-li bezpečně předpokládat, že je zadavatel bude mít k dispozici v rámci standardního ekonomického výkaznictví. Dodavatel je v metodice jako základ výpočtu pojistného, na nějž pro výpočet pojistného uplatní pojistnou sazbu, oprávněn použít také limit nebo sub-limit pojistného plnění pro ty druhy pojištění, kde je takový limit plnění specifikován v ZD.

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění v části IV. činí částku ve výši 438.850,-Kč bez DPH

Zadavatel je oprávněn ve vztahu k částem I. - VII. veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ po dobu čtyř let od uzavření smlouvy požádat pojistitele o nabídku a poskytování dalších služeb (pojistných produktů) v návaznosti na zadání takové zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, vyplyne-li tato potřeba ze změny pojistného zájmu a oprávněných aktuálních potřeb pojistníka, a to ve vztahu k těmto produktům (pojištěním):

a) Úrazové pojištění zaměstnanců

b) Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

c) Cestovní pojištění

d) Pojištění přeprav zásilek

e) Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli za škody

f) Pojištění fotovoltaických elektráren

Pojištěný/pojistník je též s poukazem na § 100 odst. 3 ZZVZ oprávněn požádat pojistitele o nabídku nových

služeb v rozsahu navýšení limitů nebo sub-limitů pojistného plnění (např., nikoliv však výlučně, ročních limitů plnění pro jednotlivá živelní nebezpečí, nebo limitů plnění v pojištění odpovědnosti), jejichž výše nebude základem výpočtu pojistného dle metodiky výpočtu pojistného.

Předpokládaná hodnota opčního práva vyhrazeného v bodech 20.2 a 20.3 ZD činí pro části I. - VII. veřejné zakázky až 10 mil. Kč.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část V.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České Republiky, především území města Brna, a místa uvedená v příloze č.1 ZD na území České republiky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je:

- Pojištění elektroniky

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 360 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel s poukazem na přílohu č. 1 ZD, § 100 ZZVZ a odst. 23.5. ZD požaduje, aby součástí nabídky byla pro všechny části veřejné zakázky a všechny požadované druhy pojištění v rámci tohoto zadávacího řízení vždy příslušná metodika výpočtu pojistného, která bude sloužit pro stanovení výše pojistného v případě objektivních změn na straně zadavatele v průběhu trvání příslušné pojistné smlouvy.

Metodikou výpočtu pojistného se myslí matematický způsob, kterým se objektivní skutečnosti na straně

zadavatele, kterými je kvantifikováno pojišťované riziko, převádějí na výši pojistného pomocí pojistných sazeb. Metodiku výpočtu zadavatel neurčuje, akceptuje ji ve formátu, který dodavatel pro výpočet pojistného použije. Je však nutné, aby dodavatel metodiku, třeba i zjednodušenou oproti svému vnitřnímu standardu a upravenou pro potřeby této veřejné zakázky, předložil zadavateli jako součást nabídky a umožnil tak úpravu pojistného na základě budoucí změny skutečností na straně zadavatele. Objektivními skutečnostmi na straně zadavatele mohou být především například následující ekonomické ukazatele (při jejichž změně by měla dle metodiky být automaticky zřejmá nová výše pojistného):

a) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v nových cenách, tedy aktuální reprodukční hodnota

pojištěného majetku stanovená nákladovým způsobem, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich soubory,

b) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v časové ceně, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich

soubory,

c) Hodnota maximální možné škody, případně hodnoty a skutečnosti vedoucí k jejímu výpočtu dle rizikové

zprávy,

d) Obrat společnosti za poslední uzavřené účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti,

e) Odhad obratu společnosti na aktuální účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti.

Dodavatel nemusí v metodice využít všechny výše uvedené údaje, nebo může použít hodnoty, které jsou stanovené výpočtem z výše uvedených hodnot. Dodavatel může použít i jiné objektivní ekonomické ukazatele, lze-li bezpečně předpokládat, že je zadavatel bude mít k dispozici v rámci standardního ekonomického výkaznictví. Dodavatel je v metodice jako základ výpočtu pojistného, na nějž pro výpočet pojistného uplatní pojistnou sazbu, oprávněn použít také limit nebo sub-limit pojistného plnění pro ty druhy pojištění, kde je takový limit plnění specifikován v ZD.

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění v části V. činí částku ve výši 27.911,-Kč bez DPH

Zadavatel je oprávněn ve vztahu k částem I. - VII. veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ po dobu čtyř let od uzavření smlouvy požádat pojistitele o nabídku a poskytování dalších služeb (pojistných produktů) v návaznosti na zadání takové zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, vyplyne-li tato potřeba ze změny pojistného zájmu a oprávněných aktuálních potřeb pojistníka, a to ve vztahu k těmto produktům (pojištěním):

a) Úrazové pojištění zaměstnanců

b) Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

c) Cestovní pojištění

d) Pojištění přeprav zásilek

e) Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli za škody

f) Pojištění fotovoltaických elektráren

Pojištěný/pojistník je též s poukazem na § 100 odst. 3 ZZVZ oprávněn požádat pojistitele o nabídku nových

služeb v rozsahu navýšení limitů nebo sub-limitů pojistného plnění (např., nikoliv však výlučně, ročních limitů plnění pro jednotlivá živelní nebezpečí, nebo limitů plnění v pojištění odpovědnosti), jejichž výše nebude základem výpočtu pojistného dle metodiky výpočtu pojistného.

Předpokládaná hodnota opčního práva vyhrazeného v bodech 20.2 a 20.3 ZD činí pro části I. - VII. veřejné zakázky až 10 mil. Kč.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část VI.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České Republiky, především území města Brna, a místa uvedená v příloze č.1 ZD na území České republiky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je:

- Pojištění vozidel

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel s poukazem na přílohu č. 1 ZD, § 100 ZZVZ a odst. 23.5. ZD požaduje, aby součástí nabídky byla pro všechny části veřejné zakázky a všechny požadované druhy pojištění v rámci tohoto zadávacího řízení vždy příslušná metodika výpočtu pojistného, která bude sloužit pro stanovení výše pojistného v případě objektivních změn na straně zadavatele v průběhu trvání příslušné pojistné smlouvy.

Metodikou výpočtu pojistného se myslí matematický způsob, kterým se objektivní skutečnosti na straně

zadavatele, kterými je kvantifikováno pojišťované riziko, převádějí na výši pojistného pomocí pojistných sazeb. Metodiku výpočtu zadavatel neurčuje, akceptuje ji ve formátu, který dodavatel pro výpočet pojistného použije. Je však nutné, aby dodavatel metodiku, třeba i zjednodušenou oproti svému vnitřnímu standardu a upravenou pro potřeby této veřejné zakázky, předložil zadavateli jako součást nabídky a umožnil tak úpravu pojistného na základě budoucí změny skutečností na straně zadavatele. Objektivními skutečnostmi na straně zadavatele mohou být především například následující ekonomické ukazatele (při jejichž změně by měla dle metodiky být automaticky zřejmá nová výše pojistného):

a) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v nových cenách, tedy aktuální reprodukční hodnota

pojištěného majetku stanovená nákladovým způsobem, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich soubory,

b) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v časové ceně, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich

soubory,

c) Hodnota maximální možné škody, případně hodnoty a skutečnosti vedoucí k jejímu výpočtu dle rizikové

zprávy,

d) Obrat společnosti za poslední uzavřené účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti,

e) Odhad obratu společnosti na aktuální účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti.

Dodavatel nemusí v metodice využít všechny výše uvedené údaje, nebo může použít hodnoty, které jsou stanovené výpočtem z výše uvedených hodnot. Dodavatel může použít i jiné objektivní ekonomické ukazatele, lze-li bezpečně předpokládat, že je zadavatel bude mít k dispozici v rámci standardního ekonomického výkaznictví. Dodavatel je v metodice jako základ výpočtu pojistného, na nějž pro výpočet pojistného uplatní pojistnou sazbu, oprávněn použít také limit nebo sub-limit pojistného plnění pro ty druhy pojištění, kde je takový limit plnění specifikován v ZD.

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění v části VI. činí částku ve výši 410.000,-Kč bez DPH

Zadavatel je oprávněn ve vztahu k částem I. - VII. veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ po dobu čtyř let od uzavření smlouvy požádat pojistitele o nabídku a poskytování dalších služeb (pojistných produktů) v návaznosti na zadání takové zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, vyplyne-li tato potřeba ze změny pojistného zájmu a oprávněných aktuálních potřeb pojistníka, a to ve vztahu k těmto produktům (pojištěním):

a) Úrazové pojištění zaměstnanců

b) Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

c) Cestovní pojištění

d) Pojištění přeprav zásilek

e) Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli za škody

f) Pojištění fotovoltaických elektráren

Pojištěný/pojistník je též s poukazem na § 100 odst. 3 ZZVZ oprávněn požádat pojistitele o nabídku nových

služeb v rozsahu navýšení limitů nebo sub-limitů pojistného plnění (např., nikoliv však výlučně, ročních limitů plnění pro jednotlivá živelní nebezpečí, nebo limitů plnění v pojištění odpovědnosti), jejichž výše nebude základem výpočtu pojistného dle metodiky výpočtu pojistného.

Předpokládaná hodnota opčního práva vyhrazeného v bodech 20.2 a 20.3 ZD činí pro části I. - VII. veřejné zakázky až 10 mil. Kč.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část VII.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je areál Čistírny odpadních vod Brno-Modřice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je:

- stavební montáž Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2023
Ende: 30/04/2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel s poukazem na přílohu č. 1 ZD, § 100 ZZVZ a odst. 23.5. ZD požaduje, aby součástí nabídky byla pro všechny části veřejné zakázky a všechny požadované druhy pojištění v rámci tohoto zadávacího řízení vždy příslušná metodika výpočtu pojistného, která bude sloužit pro stanovení výše pojistného v případě objektivních změn na straně zadavatele v průběhu trvání příslušné pojistné smlouvy.

Metodikou výpočtu pojistného se myslí matematický způsob, kterým se objektivní skutečnosti na straně

zadavatele, kterými je kvantifikováno pojišťované riziko, převádějí na výši pojistného pomocí pojistných sazeb. Metodiku výpočtu zadavatel neurčuje, akceptuje ji ve formátu, který dodavatel pro výpočet pojistného použije. Je však nutné, aby dodavatel metodiku, třeba i zjednodušenou oproti svému vnitřnímu standardu a upravenou pro potřeby této veřejné zakázky, předložil zadavateli jako součást nabídky a umožnil tak úpravu pojistného na základě budoucí změny skutečností na straně zadavatele. Objektivními skutečnostmi na straně zadavatele mohou být především například následující ekonomické ukazatele (při jejichž změně by měla dle metodiky být automaticky zřejmá nová výše pojistného):

a) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v nových cenách, tedy aktuální reprodukční hodnota

pojištěného majetku stanovená nákladovým způsobem, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich soubory,

b) Hodnota pojišťovaného majetku stanovená v časové ceně, a to buď pro jednotlivé věci, nebo jejich

soubory,

c) Hodnota maximální možné škody, případně hodnoty a skutečnosti vedoucí k jejímu výpočtu dle rizikové

zprávy,

d) Obrat společnosti za poslední uzavřené účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti,

e) Odhad obratu společnosti na aktuální účetní období, a to včetně propočtu dílčích obratů podle

jednotlivých činností společnosti.

Dodavatel nemusí v metodice využít všechny výše uvedené údaje, nebo může použít hodnoty, které jsou stanovené výpočtem z výše uvedených hodnot. Dodavatel může použít i jiné objektivní ekonomické ukazatele, lze-li bezpečně předpokládat, že je zadavatel bude mít k dispozici v rámci standardního ekonomického výkaznictví. Dodavatel je v metodice jako základ výpočtu pojistného, na nějž pro výpočet pojistného uplatní pojistnou sazbu, oprávněn použít také limit nebo sub-limit pojistného plnění pro ty druhy pojištění, kde je takový limit plnění specifikován v ZD.

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění v části VII. činí částku ve výši 7.800.000,-Kč bez DPH

Zadavatel je oprávněn ve vztahu k částem I. - VII. veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ po dobu čtyř let od uzavření smlouvy požádat pojistitele o nabídku a poskytování dalších služeb (pojistných produktů) v návaznosti na zadání takové zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, vyplyne-li tato potřeba ze změny pojistného zájmu a oprávněných aktuálních potřeb pojistníka, a to ve vztahu k těmto produktům (pojištěním):

a) Úrazové pojištění zaměstnanců

b) Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

c) Cestovní pojištění

d) Pojištění přeprav zásilek

e) Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli za škody

f) Pojištění fotovoltaických elektráren

Pojištěný/pojistník je též s poukazem na § 100 odst. 3 ZZVZ oprávněn požádat pojistitele o nabídku nových

služeb v rozsahu navýšení limitů nebo sub-limitů pojistného plnění (např., nikoliv však výlučně, ročních limitů plnění pro jednotlivá živelní nebezpečí, nebo limitů plnění v pojištění odpovědnosti), jejichž výše nebude základem výpočtu pojistného dle metodiky výpočtu pojistného.

Předpokládaná hodnota opčního práva vyhrazeného v bodech 20.2 a 20.3 ZD činí pro části I. - VII. veřejné zakázky až 10 mil. Kč.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ:

- předložením: výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dokladu o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (dle § 77

odst. 2 písm. a) ZZVZ), v pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění

pozdějších předpisů.

Způsob prokázání:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku,

- oprávnění k provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění

pozdějších předpisů.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 09:05
Ort:

Brno

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

S ohledem na skutečnost, že je možné nabídky podávat pouze v elektronické podobě, otevírání nabídek nebude konáno veřejně.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023