Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 71221-2023

03/02/2023    S25

България-Шумен: Автомобилни превозни средства със специална употреба

2023/S 025-071221

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ШУМЕН
Национален регистрационен номер: 000931721
Пощенски адрес: бул. СЛАВЯНСКИ №.17
Град: гр.Шумен
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9700
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Даскалова
Електронна поща: i.daskalova@shumen.bg
Телефон: +359 54857747
Факс: +359 54800400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.shumen.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1156
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

“Доставка чрез покупка на спец. автомобил, нов, неупотр. по Пр. BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дн. ц-р за лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множ. увреждания в гр. Шумен“

II.1.2)Основен CPV код
34144000 Автомобилни превозни средства със специална употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка чрез покупка на специализиран автомобил, нов, неупотребяван по Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на автомобила съобразно Техническата спецификация.

Видът и техническите параметри на МПС са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144000 Автомобилни превозни средства със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

гр. Шумен, франко склада на Община Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка чрез покупка на специализиран автомобил, нов, неупотребяван по Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на автомобила съобразно Техническата спецификация.

Видът и техническите параметри на МПС са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок на доставка (в календарни дни) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Фин. на наст. обществена поръчка се осигурява по Адм. договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно

предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания“ – компонент 2,

подписан между Министерството на труда и социалната политика.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 191-540137
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

“Доставка чрез покупка на специализиран автомобил, нов, неупотребяван по Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множест

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване съгласно ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023