Lieferungen - 71221-2023

03/02/2023    S25

България-Шумен: Автомобилни превозни средства със специална употреба

2023/S 025-071221

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ШУМЕН
Национален регистрационен номер: 000931721
Пощенски адрес: бул. СЛАВЯНСКИ №.17
Град: гр.Шумен
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9700
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Даскалова
Електронна поща: i.daskalova@shumen.bg
Телефон: +359 54857747
Факс: +359 54800400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.shumen.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1156
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

“Доставка чрез покупка на спец. автомобил, нов, неупотр. по Пр. BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дн. ц-р за лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множ. увреждания в гр. Шумен“

II.1.2)Основен CPV код
34144000 Автомобилни превозни средства със специална употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка чрез покупка на специализиран автомобил, нов, неупотребяван по Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на автомобила съобразно Техническата спецификация.

Видът и техническите параметри на МПС са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144000 Автомобилни превозни средства със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

гр. Шумен, франко склада на Община Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка чрез покупка на специализиран автомобил, нов, неупотребяван по Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на автомобила съобразно Техническата спецификация.

Видът и техническите параметри на МПС са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок на доставка (в календарни дни) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Фин. на наст. обществена поръчка се осигурява по Адм. договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно

предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания“ – компонент 2,

подписан между Министерството на труда и социалната политика.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 191-540137
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

“Доставка чрез покупка на специализиран автомобил, нов, неупотребяван по Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множест

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване съгласно ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023