Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71231-2023

Submission deadline has been amended by:  124987-2023
03/02/2023    S25

Polen-Częstochowa: Bauverwaltungsleistungen

2023/S 025-071231

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
Nationale Identifikationsnummer: 5732331963
Postanschrift: ul. Legionów 52
Ort: Częstochowa
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-202
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Irzwikowska, Michał Wołkowicki, Alicja Kleszcz
E-Mail: mzd@mzd.czest.pl
Telefon: +48 343664305
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mzd.czest.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/mzd/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania p.n.: Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: MZD.ZP.26.1.2.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji projektu pod nazwą: „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie” zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71520000 Bauaufsicht
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Częstochowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa Inżyniera Kontraktu obejmuje między innymi:

- zarządzanie i koordynację realizacji budowy;

- nadzór nad robotami budowlanymi;

- nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktu.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonawca usługi musi zapewnić sprawowanie nadzoru zgodnie z prawem polskim

w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca będzie odpowiedzialny między innymi za:

- zarządzanie Kontraktem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych poniżej) mając na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie w całym okresie realizacji robót objętych Kontraktem w zakresie określonym w niniejszym SWZ;

- pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi Kontraktu w Kontrakcie, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, pełnienie funkcji koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego w znaczeniu art. 27 ustawy - Prawo Budowlane;

- wykonywanie innych czynności, o których mowa w SWZ;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu;

- świadczenie usług z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami zawodowymi i doświadczeniem;

Wykonawca będzie działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Inżyniera Kontraktu i jego pracowników lub Podwykonawców przepisów prawa i postanowień umowy .

Inspektorzy nadzoru będą obecni na placu budowy w każdym dniu, w którym będą prowadzone roboty w danej branży.

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca będzie na bieżąco dokumentował w formie zdjęć cyfrowych postęp robót na Kontrakcie, szczególnie robót zanikających i zakrytych. Materiał ten będzie przekazywany Zamawiającemu wraz z miesięcznymi raportami. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do jego obowiązków będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z treścią SWZ i Ofertą. Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich Podwykonawców do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców, jak za swoje własne. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak i Podwykonawców wobec osób trzecich.

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację Projektu.

Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem podano w Załączniku nr 1 do Umowy - Zakres Usług - stanowiącym załącznik nr 11 niniejszej SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dot. II.2.5) Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. CENA - 60 %

2. DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU LICZONE W ILOŚCI ZADAŃ NADZOROWANYCH OSOBIŚCIE - 40%

Dot. II.2.7)

Dokładny termin realizacji zamówienia został opisany w pkt 5 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:

1) dla funkcji Inżyniera Kontraktu:

a) liczba osób: 1

b) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności inżynieryjnej drogowej albo konstrukcyjno-budowlanej albo inżynieryjno-mostowej;

c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych kierowaniem/nadzorowaniem robót budowlanych.

2) dla funkcji INSPEKTORA NADZORU ROBÓT INSTALACYJNYCH WOD-KAN:

a) liczba osób: 1

b) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe

3) dla funkcji INSPEKTORA NADZORU ROBÓT DROGOWYCH:

a) liczba osób: 1

b) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności: inżynieryjnej drogowej

c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe

4) dla funkcji INSPEKTORA NADZORU ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH:

a) liczba osób: 1

b) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej

c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe

5) dla funkcji INSPEKTORA NADZORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH:

a) liczba osób: 1

b) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownik budowy/ Kierownik robót instalacyjnych/ Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

6) dla funkcji INSPEKTORA NADZORU BRANŻY TELETECHNICZNEJ:

a) liczba osób: 1

b) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych;

c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownik budowy/ Kierownik robót instalacyjnych/ Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych.

7) dla funkcji INSPEKTORA NADZORU ROBÓT MOSTOWYCH:

a) liczba osób: 1

b) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownik budowy/ Inspektor nadzoru robót mostowych.

8) osoba obsługująca biuro Inżyniera Kontraktu,

9) osoba odpowiedzialna za dokonywanie rozliczeń finansowych.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji wymienionych powyżej.

Ciąg dalszy kryteriów kwalifikacji w dokumentach zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy-Pzp. Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy zamówień podobnych, o wartości stanowiącej nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zlecone na podstawie umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania, to jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, weryfikatora dokumentacji projektowej, rozliczania kontraktu i zarządzania kontraktem, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w rejonie oddziaływania tej inwestycji, związanymi z przebudową lub budową dróg, ciągów pieszych lub rowerowych oraz budową lub przebudową infrastruktury technicznej.

dotyczy III.1.3 - warunki udziału oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia - zostały w całości opisane w pkt 6 SWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

do oferty należy dołączyć:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;

4) Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy-Pzp, z którego wynika, które części zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy;

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, jest on zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN) - zgodnie z zapisami w SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej - zgodnie z zapisami w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: O
Ort: O
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa krajowej Izby odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy-Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem prezesa krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „środki ochrony prawnej” ustawy-Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453);

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023