Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71374-2023

03/02/2023    S25

Polen-Świdwin: Abholung von Siedlungsabfällen

2023/S 025-071374

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta Świdwin
Nationale Identifikationsnummer: 330920825
Postanschrift: Plac Konstytucji 3 Maja 1
Ort: Świdwin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Spychalska
E-Mail: przetargi@swidwin.pl
Telefon: +48 943648042
Fax: +48 943652283
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://swidwin.biuletyn.net
Adresse des Beschafferprofils: https://swidwin.biuletyn.net
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdwin

Referenznummer der Bekanntmachung: IRP.271.1.2023r.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdwin.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do SWZ Wszystkie wymagania stanowią warunki minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 789 884.26 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

teren Miasta Świdwin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdwin.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do SWZ Wszystkie wymagania stanowią warunki minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 789 884.26 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

nie dotyczy

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli :

a) Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , prowadzonego przez Burmistrza Miasta Świdwin, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – Wykonawca wykaże całkowitą sumę ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 4000Mg.

b) dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umozliwiającym odbieranie i transport odpadów tj. : pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości :

- minimum 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- minimum 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych, w tym jeden wyposażony w HDS do opróżniania pojemników typu dzwon oraz jeden hakowiec do wywozu kontenera o max pojemności 23 m3,

- minimum 1 (jednym) pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej o masie do 3,5t,

- minimum 1( jednym) pojazdem typu bramowiec do odbierania kontenerów z PSZOK

- posiada bazę magazynowo – transprotową, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości.

c) Dysponuje co najmniej czterema kierowcami pojazdów – osobami uprawnionymi do kierowania pojazdem do odbioru odpadów komunalnych, posiadającymi prawo jazdy kategorii C zgodnie z Prawem o ruchu drogowym oraz minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi pojazdu do odbierania odpadów komunalnych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

nie dotyczy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisano w załączniku nr 1 i nr 4 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

na portalu e-zamówienia

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

na podstawie Zarządzenia nr WO/11/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 stycznia 2023r. została powołana doraźna komisja przetargowa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

listopad 2023r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoścí w postepowaniu o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP stronom oraz uczestnikom postepowanią odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w palcówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023