Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71386-2023

03/02/2023    S25

Polen-Gliwice: Zubereiteter Fisch und Fischkonserven

2023/S 025-071386

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Postanschrift: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-102
Land: Polen
E-Mail: przetargi@io.gliwice.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.io.gliwice.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych oraz jaj dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Referenznummer der Bekanntmachung: DO/DZ-381-1-19/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15200000 Zubereiteter Fisch und Fischkonserven
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ryby i przetwory rybne

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15200000 Zubereiteter Fisch und Fischkonserven
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddz. w G-cach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Magazyn Działu Żywienia, Bistro, Kawiarenka Hotelu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Zadanie nr 1 - Ryby i przetwory rybne

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 2.1 do SWZ,

b) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.1 do SWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 188-488849

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Ryby i przetwory rybne

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
07/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J.
Ort: Bytom
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-902
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 218 560.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp:

1)Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3)Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4)Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo,

- opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

7. Więcej informacji o o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz innym podmiotom zostały zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
15200000 Zubereiteter Fisch und Fischkonserven
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15200000 Zubereiteter Fisch und Fischkonserven
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddz. w G-cach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Magazyn Działu Żywienia, Bistro, Kawiarenka Hotelu

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1 - Ryby i przetwory rybne

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 2.1 do SWZ,

b) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.1 do SWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 251 329.57 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J.
Ort: Bytom
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-902
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmianie ulegają ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2 do umowy, tj. „Specyfikacja asortymentowo-cenowa”, zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:

LP. / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 1 / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 2

2 / Filet z miruny, mrożony, bez skóry, dopuszczalna zawartość glazury: 3÷5% / 34,08 PLN / 44,90 PLN

11 / Filet z dorsza czarniaka, bez skóry, mrożony, dopuszczalna zawartość glazury: 3÷5% / 34,26 PLN / 34,90 PLN

LP. / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / CENA JEDNOSTKOWA NETTO Z ZAWARTEJ UMOWY / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 2

8 / Makrela wędzona / waga: 260 g (+/- 10 g) / 14,50 PLN / 21,69 PLN

9 / Tuńczyk w kawałkach w oleju, konserwa z otwieraczem 160÷170 gram / 4,50 PLN / 5,20 PLN

10 / Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym, konserwa z otwieraczem 160÷170 gram / 4,50 PLN / 5,20 PLN

Łączny wzrost ceny spowodowany zmianą, o której mowa powyżej wynosi 14,99% pierwotnej wartości umowy.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Wzrost cen o charakterze inflacyjnym, m. in. liczne podwyżki cen surowców podstawowych i pomocniczych, usług, mediów energetycznych, a także wzrost płacy minimalnej - przyczyny zewnętrzne, niezależne od Stron skutkujące wystąpieniem okoliczności o charakterze obiektywnym i bezwzględnym, których żadna ze Stron, działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć w dacie zawarcia umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 237 500.02 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 251 329.57 PLN