Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71403-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Bauarbeiten

2023/S 025-071403

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo na obrazovanieto i naukata
Nationale Identifikationsnummer: 000695114
Postanschrift: bul. Knyaz Al.Dondukov No. 2A
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Yovko Yovchev
E-Mail: i.iovchev@mon.bg
Telefon: +359 29217601
Fax: +359 29217654
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mon.bg
Adresse des Beschafferprofils: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?yL6vsZzJPuC6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, ......продължава в поле VI.3)...

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Инженеринг–проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГТЕ „Хенри Форд“,гр.София, на СГХСТ, гр.София и на ПГАВТ „А.С.Попов", гр.София

Los-Nr.: XLIII
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

ПГТЕ „Хенри Форд“, гр.София, ул. „Хайдут Сидер“ № 8.

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, гр.София, ул. „Суходолска“ № 12.

ПГАВТ „А. С. Попов“, гр. София, бул. „Сливница“ № 10.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект,за предвидените в техническите задания интервенции по сградите, които следва да включват:

- всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност –достигане клас на енергопотребление „С“ или по-висок,в зависимост от предписанията на енергийното обследване;всички предвидени задължителни мерки, залегнали в техническия паспорт и в доклада за резултатите от обследването за установяване на действителните технически

характеристики; мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда

съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4/ 01. 07.2009 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; ........продължава в поле VI.3).....

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 232
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ОПРР 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”,Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, проект № BG16RFOP001-3.002-0016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 021-045528

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: BG16RFOP001-3.002-0016-CO2-S-2
Los-Nr.: XLIII
Bezeichnung des Auftrags:

Инженеринг–проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГТЕ „Хенри Форд“,гр.София, на СГХСТ, гр.София и на ПГАВТ „А.С.Попов", гр.София

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
13/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ТЕВА ДЗЗД
Nationale Identifikationsnummer: 177104945
Postanschrift: ул. Алеко Константинов № 44, ап. 13
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1505
Land: Bulgarien
E-Mail: stini90@abv.bg
Telefon: +359 888797285
Fax: +359 888797285
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: РЕМИНГ КОНСУЛТ АД
Nationale Identifikationsnummer: 177104945
Postanschrift: ул. „Търнавска цеста“ № 27
Ort: Братислава
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 83104
Land: Slowakei
E-Mail: Licko.reming@abv.bg
Telefon: +359 879314328
Fax: +359 879314328
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: СТИНИ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 175165682
Postanschrift: ул. Алеко Константинов № 44, ап. 13
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1505
Land: Bulgarien
E-Mail: stini90@abv.bg
Telefon: +359 888797285
Fax: +359 888797285
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 012 128.14 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

...продължение от поле II.1.1).... и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции.

...продължение от поле II.2.4).... Изпълнение на СМР за обектите, включени в обхвата на обществената поръчка – извършват се в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започват след издаване на разрешение за строеж.

Упражняване на Авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба по отделните части на техническите проекти на обектите, включени в обхвата на обществената поръчка.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

ПГТЕ „Хенри Форд“, гр.София, ул. „Хайдут Сидер“ № 8.

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, гр.София, ул. „Суходолска“ № 12.

ПГАВТ „А. С. Попов“, гр. София, бул. „Сливница“ № 10.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Инженеринг–проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГТЕ „Хенри Форд“,гр.София, на СГХСТ, гр.София и на ПГАВТ „А.С.Попов", гр.София

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 30/04/2023
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 013 496.30 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ТЕВА ДЗЗД
Nationale Identifikationsnummer: 177104945
Postanschrift: ул. Алеко Константинов № 44, ап. 13
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1505
Land: Bulgarien
E-Mail: stini90@abv.bg
Telefon: +359 888797285
Fax: +359 888797285
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: РЕМИНГ КОНСУЛТ АД
Nationale Identifikationsnummer: 177104945
Postanschrift: ул. „Търнавска цеста“ № 27
Ort: Братислава
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 83104
Land: Slowakei
E-Mail: Licko.reming@abv.bg
Telefon: +359 879314328
Fax: +359 879314328
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: СТИНИ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 175165682
Postanschrift: ул. Алеко Константинов № 44, ап. 13
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1505
Land: Bulgarien
E-Mail: stini90@abv.bg
Telefon: +359 888797285
Fax: +359 888797285
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Съгласно сключено Споразумение № BG16RFOP001-3.002-0016-C02-S-22/30.01.2023 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, както и чл. 2, ал. 3 и чл. 47, ал. 1 и ал. 4 от Договор № BG16RFOP001-3.002-0016-CO2-S-2/13.01.2020 г. с предмет: Инженеринг–проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГТЕ, гр. София, на СГХСТ, гр. София и на ПГАВТ, гр.София, чл. 2, ал. 1 от основния договор се изменя по следния начин:

Срокът за изпълнение на поръчката е до 30.04.2023 г.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Причините за удължаване срока за изпълнение на СМР са констатирани в Споразумение № BG16RFOP001-3.002-0016-C02-S-22/30.01.2023 г.към договор № BG16RFOP001-3.002-0016-CO2-S-2/13.01.2020 г. с предмет: Инженеринг–проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГТЕ, гр. София, на СГХСТ, гр. София и на ПГАВТ, гр.София.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 013 496.30 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 013 496.30 BGN