Dienstleistungen - 71413-2023

03/02/2023    S25

България-Велинград: Строителен надзор по време на строителството

2023/S 025-071413

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Национален регистрационен номер: 000351580
Пощенски адрес: ул. ХАН АСПАРУХ №.35
Град: гр.Велинград
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4600
Държава: България
Лице за контакт: Атанас Алексиев Палигоров
Електронна поща: apaligorov@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.velingrad.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/4530
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на стр. надзор при изпълнението на СМР по проект: „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс“

II.1.2)Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс“ - град Велинград”.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 9 510.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс“ - град Велинград”.

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на изпълнение от страна на община Велинград на Проект BGENERGY-1.002-0001 „Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в град Велинград, община Велинград“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BGENERGY-1.002.0001-С01 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г., Министерство на енергетиката, Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, Приоритетна ос „Повишено производство на енергия от възобновяеми източници“, Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, код на процедурата BGENERGY-1.002.

Изготвена е документация за участие, Техническа спецификация, образци и проект на договор, съгласно които документи участниците следва да подготвят офертиет си.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: организация за изпълнение на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

ДБФП BGENERGY-1.002.0001-С01 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г., Министерство на енергетиката, Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, Приоритетна ос „Повишено производство на енергия от възобновяеми източници“, Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление

II.2.14)Допълнителна информация

или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, код на процедурата BGENERGY-1.002.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 233-672049
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 77659
Наименование:

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс“ -

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204068723
Пощенски адрес: ул. Иречек №.12 вх.Г ет.3
Град: гр. Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 510.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023