Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 71419-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Drobeta-Turnu Severin: Laborreagenzien

2023/S 025-071419

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
Nationale Identifikationsnummer: 4222239
Postanschrift: Strada: Mihai Viteazu, nr. 6D
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220064
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): AURELIAN MARIUS LUNGULEASA
E-Mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 252326094
Fax: +40 0252326094
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spitjudseverin.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162093
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: unitate sanitara
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ACORD CADRU DE FURNIZARE KIT COMPLET REACTIVI HISTOLOGIE CONVENTIONALA PTR PROCESAREA A 1000 PROBE

Referenznummer der Bekanntmachung: 4222239/2197/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru de furnizare kit complet reactivi histologie conventionala ptr.procesarea 1000 probe, compatibil cu analizorul de anatomie patologica – histoprocesor cu vacuum, model DONATTELO 2 din dotarea Departamentuluide anatomie patologica din

cadrul SJU DTS, conform caietului de sarcini, pe o perioada de 24 luni de la semnare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 800 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TR SEVERIN

B-DUL MIHAI VITEAZUL NR.6D

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord cadru de furnizare kit complet reactivi histologie conventionala ptr.procesarea 1000 probe, compatibil cu analizorul de anatomie patologica – histoprocesor cu vacuum, model DONATTELO 2 din dotarea Departamentuluide anatomie patologica din

cadrul SJU DTS, conform caietului de sarcini, pe o perioada de 24 luni de la semnare. Cantitatea minima a Acordului cadru = 24 kituri, Cantitatea maxima a Acordului cadru = 72 kituri. Cantitatea minima Contract subsecvent = 12 kituri, Cantitatea maxima contract subsecvent = 36 kituri. Valoarea celui mai mare contract subsecvent = 900000.00 lei.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr.1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016; Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016/ art. 202 alin. 1 din Legea nr. 99/2016 si prezentarea urmatoarelor declaratii:

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 4)

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 5)

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 6)

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante doar ofertantului/ofertanţilor clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

- alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr.2

Neincadrarea in situatiile prevazute de art.58 - 63 din Legea nr.98/2016 - Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Bobilca Mohora Eleonora - Manager, Dr.Manescu Dragos Andrei - Director Medical, Ec.Tilea Simona - Director Financiar - Contabil, Ec.Moldoveanu Darius Alexandru – Director RUNOS, Achizitii, .Juridic, As. Bololoi Elena - Director de ingrijiri.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta Declaratia privind neancadrarea in prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 3)

Cerința nr.1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta Certificatul constatator emis de ONRC si prezentarea Formularului 8 (Informatii generale ofertant).

Cerința nr. 2.

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis de A.N.M.D.M. conf. Ord. 753/2020 pentru modiicarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor, Legea nr.95/2006 privid reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii – valabil la data limita de depunere a ofertei;

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis de A.N.M.D.M. – valabil la data limita de depunere a ofertei

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate prevederile art.179 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Prezentarea listei principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilit. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin ublicare de erate. Fiind o procedura de achizitie publica desfasurata integral on-line, garantia de participare, documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor posta obligatoriu in SEAP, scanate in format pdf, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Pentru vizualizarea documentatei de atribuire incarcata in SEAP,este necesar un program ce permite vizualizarea fisierelor semnate electronic.Acest program este disponibil gratuit pe situ-rile furnizorilor de semanatura electronica. Documentele transmise in SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, conf. art.60 alin.(4) din HG 395/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contrcatelor de achziitie publica

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: BIROUL ACHIZITII PUBLICE
Postanschrift: B-DUL MIHAI VITEAZU NR.6D
Ort: Drobeta-Turnu Severin
Postleitzahl: 220064
Land: Rumänien
E-Mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 0252326094
Fax: +40 0252326094
Internet-Adresse: http://www.spitjudseverin.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023