Lieferungen - 71419-2023

03/02/2023    S25

România-Drobeta-Turnu Severin: Reactivi de laborator

2023/S 025-071419

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
Număr naţional de înregistrare: 4222239
Adresă: Strada: Mihai Viteazu, nr. 6D
Localitate: Drobeta-Turnu Severin
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Cod poștal: 220064
Țară: România
Persoană de contact: AURELIAN MARIUS LUNGULEASA
E-mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 252326094
Fax: +40 0252326094
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitjudseverin.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162093
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: unitate sanitara
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACORD CADRU DE FURNIZARE KIT COMPLET REACTIVI HISTOLOGIE CONVENTIONALA PTR PROCESAREA A 1000 PROBE

Număr de referinţă: 4222239/2197/2023
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare kit complet reactivi histologie conventionala ptr.procesarea 1000 probe, compatibil cu analizorul de anatomie patologica – histoprocesor cu vacuum, model DONATTELO 2 din dotarea Departamentuluide anatomie patologica din

cadrul SJU DTS, conform caietului de sarcini, pe o perioada de 24 luni de la semnare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 800 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TR SEVERIN

B-DUL MIHAI VITEAZUL NR.6D

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru de furnizare kit complet reactivi histologie conventionala ptr.procesarea 1000 probe, compatibil cu analizorul de anatomie patologica – histoprocesor cu vacuum, model DONATTELO 2 din dotarea Departamentuluide anatomie patologica din

cadrul SJU DTS, conform caietului de sarcini, pe o perioada de 24 luni de la semnare. Cantitatea minima a Acordului cadru = 24 kituri, Cantitatea maxima a Acordului cadru = 72 kituri. Cantitatea minima Contract subsecvent = 12 kituri, Cantitatea maxima contract subsecvent = 36 kituri. Valoarea celui mai mare contract subsecvent = 900000.00 lei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016; Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016/ art. 202 alin. 1 din Legea nr. 99/2016 si prezentarea urmatoarelor declaratii:

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 4)

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 5)

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 6)

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante doar ofertantului/ofertanţilor clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

- alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr.2

Neincadrarea in situatiile prevazute de art.58 - 63 din Legea nr.98/2016 - Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Bobilca Mohora Eleonora - Manager, Dr.Manescu Dragos Andrei - Director Medical, Ec.Tilea Simona - Director Financiar - Contabil, Ec.Moldoveanu Darius Alexandru – Director RUNOS, Achizitii, .Juridic, As. Bololoi Elena - Director de ingrijiri.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta Declaratia privind neancadrarea in prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 3)

Cerința nr.1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta Certificatul constatator emis de ONRC si prezentarea Formularului 8 (Informatii generale ofertant).

Cerința nr. 2.

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis de A.N.M.D.M. conf. Ord. 753/2020 pentru modiicarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor, Legea nr.95/2006 privid reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii – valabil la data limita de depunere a ofertei;

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis de A.N.M.D.M. – valabil la data limita de depunere a ofertei

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate prevederile art.179 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Prezentarea listei principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/03/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/06/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/03/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilit. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin ublicare de erate. Fiind o procedura de achizitie publica desfasurata integral on-line, garantia de participare, documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor posta obligatoriu in SEAP, scanate in format pdf, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Pentru vizualizarea documentatei de atribuire incarcata in SEAP,este necesar un program ce permite vizualizarea fisierelor semnate electronic.Acest program este disponibil gratuit pe situ-rile furnizorilor de semanatura electronica. Documentele transmise in SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, conf. art.60 alin.(4) din HG 395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contrcatelor de achziitie publica

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: BIROUL ACHIZITII PUBLICE
Adresă: B-DUL MIHAI VITEAZU NR.6D
Localitate: Drobeta-Turnu Severin
Cod poștal: 220064
Țară: România
E-mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 0252326094
Fax: +40 0252326094
Adresă internet: http://www.spitjudseverin.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023