Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 71446-2023

03/02/2023    S25

Polska-Bełchatów: Urządzenia drukujące i graficzne

2023/S 025-071446

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Węglowa 5
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Systemy S.A.
Adres pocztowy: ul. Sienna 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-883
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Odnawialna S.A.
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-876
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Dystrybucja S.A.
Adres pocztowy: ul. Garbarska 21 A
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Obrót S.A.
Adres pocztowy: ul. 8-go Marca 6
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z utrzymaniem urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE - (CSW3)

Numer referencyjny: POST/PGE/PGE/DZ/00091/2020
II.1.2)Główny kod CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z utrzymaniem oraz podłączenie do Centralnego Systemu Wydruku (CSW – zrealizowanego w oparciu o rozwiązania SafeQ w wersji 6 MU 31 firmy YSoft i SiteAudit w wersji 6.8 firmy Netaphor, który PGE Systemy S.A. nabyła na potrzeby GK PGE w postępowaniu publicznym PZW/9/2015) urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) i drukarek dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 9 963 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
50313200 Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
30232110 Drukarki laserowe
48773000 Pakiety oprogramowania użytkowego do drukowania
48773100 Pakiety oprogramowania buforującego dane do wydruku
30121200 Urządzenia fotokopiujące
30216110 Skanery komputerowe
30233300 Czytniki kart inteligentnych
30192113 Wkłady drukujące
30125120 Toner do fotokopiarek
30124300 Bębny do maszyn biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje Zamawiających - obiekty Zamawiających, w których mają zostać zainstalowane Urządzenia, objęte wykazem stanowiącym załącznik do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.2.1. Dostawę i sprzedaż urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek w modelu własnościowym wraz z niezbędnymi licencjami terminali typu embedded dla systemu SafeQ v6 dla PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Systemy S.A., PGE Dystrybucja S.A.; PGE Obrót S.A ;

1.2.2. Dostawę i najem urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wraz z niezbędnymi licencjami terminali typu embedded dla systemu SafeQ v6 dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Ciepła S.A.;

1.2.3. Świadczenie serwisu dostarczonych urządzeń dla PGE Energia Odnawialna S.A.; PGE Systemy S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Obrót S.A, PGE Energia Ciepła S.A. oraz dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz innym Spółkom GK PGE, którym uprawniona spółka zgodnie z 1.2.2. podnajęła dostarczone urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki;

1.2.4. Podłączenie dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) i drukarek o których mowa w punktach 1.2.1 i 1.2.2 do Centralnego Systemu Wydruku (CSW);

1.2.5. Zapewnienie Spółkom GK PGE korzystających z dostarczonych urządzeń dostępu do elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych wykonawcy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: W kryterium Funkcjonalność dodatkowa punkty będą przyznawane oddzielnie za każdą dodatkową funkcjonalność opisaną poniżej w punktach od 1 do 4 dla każdej z Grup Urządzeń od I do V. / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

[OPCJA NR 1] - opcja zwiększająca ilość zamawianych Urządzeń w ramach poszczególnych grup Urządzeń, o funkcjonalności zgodnej z SIWZ. Szczegóły obrazuje tabela w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym Załącznik do SIWZ.

W przypadku umów w formule najmu: realizacja prawa opcji (złożenie zamówień w ramach prawa opcji), może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 12 (dwunastu) miesięcy od daty zawarcia Umowy. W przypadku umów sprzedaży Urządzeń: Realizacja prawa opcji (złożenie zamówień w ramach prawa opcji) może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty zawarcia Umowy.

[OPCJA NR 2 – wyłącznie Zamawiający PGE Systemy S.A.] - Zamawiający PGE Systemy jest również uprawniony do uruchamiania realizacji przez Wykonawcę prac konfiguracyjnych realizowanych w okresie obowiązywania Umowy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 1000 roboczogodzin. Szczegóły w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia –Załącznik do SIWZ oraz Wzorze Umowy WZÓR - właściwy dla Zamawiającego PGE Systemy S.A

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 31 c Ustawy PZP Organizator postępowania informuje iż zastosował Dialog techniczny pt. Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową, poprzedzającego postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer), znak DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019: https://swpp2.gkpge

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-614905
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa wraz z utrzymaniem urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE - (CSW3)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260204908
Adres pocztowy: ul. KRAKOWIAKÓW, nr 44,
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-255
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 492 395.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 963 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania 6 Zamawiających zawarło odrębne umowy z Wybranym wykonawcą. PGE Energia Ciepła S.A. 28.03.2022 r.; PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Obrót 14.02.2022, PGE Dystrybucja 22.04.2022,PGE Systemy 15.02.2022

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Ustawy (Dział VI).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023