Dienstleistungen - 71454-2023

03/02/2023    S25

България-София: Услуги, свързани с обучение по управление

2023/S 025-071454

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 000695235
Пощенски адрес: ул. 6-ти септември №29
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Станка Младенова Бакалова
Електронна поща: SMBakalova@mvr.bg
Телефон: +359 9824059
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21116
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/221569
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/221569
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Обучение на служители на ДМОС и придобиване на сертификат за управление на проекти

II.1.2)Основен CPV код
80532000 Услуги, свързани с обучение по управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Ще бъдат организирани и проведени общо 2 обучителни мероприятия за 16 служители на ДМОС, всяко с продължителност между 3 и 5 дни, на теми свързани с управлението на проекти по методологията PRINCE2 или неин еквивалент:

Обучително мероприятие I: 10 служители на ДМОС ще преминат обучение по методологията PRINCE 2 или неин еквивалент за първо ниво (PRINCE2 Foundation или еквивалент);

Обучително мероприятие II: 10-те служители, преминали успешно Обучително мероприятие I и още 6 служители на ДМОС, преминали успешно обучение за първо ниво (PRINCE2 Foundation) и положили изпит за сертификат по проект на ДМОС в рамките програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014, ще преминат обучение по методологията PRINCE 2 или неин еквивалент за второ ниво (PRINCE2 Practitioner или еквивалент).

Допустимо е обучението да бъде разделено на няколко модула с времева пауза между тях.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 380.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Обучителните мероприятия следва да се проведат в сградата на ДМОС, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 114Б, пк 1233. Продължава в раздел IV. Допълнителна информация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За целия период на проекта ще бъдат организирани и проведени общо 2 обучителни мероприятия за 16 служители на ДМОС, всяко с продължителност между 3 и 5 дни, на теми свързани с управлението на проекти по методологията PRINCE2 или неин еквивалент:

Обучително мероприятие I: 10 служители на ДМОС ще преминат обучение по

методологията PRINCE 2 или неин еквивалент за първо ниво (PRINCE2 Foundation или еквивалент);

Обучително мероприятие II: 10-те служители, преминали успешно Обучително мероприятие I и още 6 служители на ДМОС, преминали успешно обучение за първо ниво (PRINCE2 Foundation) и положили изпит за сертификат по проект на ДМОС в рамките програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014, ще преминат обучение по методологията PRINCE 2 или неин еквивалент за второ ниво (PRINCE2 Practitioner или еквивалент).Допустимо е обучението да бъде разделено на няколко модула с времева пауза между тях.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 380.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Процедурата се финансира по проект BGHOMEAFFAIRS-2.006 - 0001 „Подобряване на международното полицейско сътрудничество и превенция на международната престъпна дейност“ по НФМ 2014-2021 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не не изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години, без значение обема, считано от датата на подаване на офертата. Под предмет сходен с предмета на обществената поръчка следва да се разбират дейности по провеждане на обучения за придобиване на сертификат за управление на проекти или други дейности по провеждане и организиране на обучения.

Участникът следва да представи информация в Част IV, Раздел В „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ в ЕЕДОП за дейностите с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойности, дати и получатели, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Доказателство за съответствие с критерия е списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Участникът следва да представи информацията в Част IV, Раздел В „Образователна и професионална квалификация“ в ЕЕДОП, като посочат конкретно имената и професионалната компетентност на лицата.

Доказателство за съответствие с критерия е списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Доказателствата за съответствие с критериите за подбор по т.1 и 2 се представят в случаите по чл. 67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. При подписване на договора за обществена поръчка определеният изпълнител представя документи по чл.58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години, без значение обема, считано от датата на подаване на офертата. Под предмет сходен с предмета на обществената поръчка следва да се разбират дейности по провеждане на обучения за придобиване на сертификат за управление на проекти или други дейности по провеждане и организиране на обучения.

2. Участникът да разполага с минимум едно лице, което ще проведе обучителните мероприятия. Лицето следва да бъде официално сертифициран/валидиран преподавател по методология PRINCE 2 или еквивалент, както и да е провело минимум две обучителни мероприятия, съответстващи на спецификата на обществената поръчка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/03/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са

уредени в проекта на договор.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ.

Възложителят ще отстранява участници, които не са декриптирали документите по чл. 9л, ал. 1 от ППЗОП в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.2.6) на обявлението.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник за допуснати грешки при пресмятането и закръгляването на единична и общата цена в ценовото предложение, както и при пресмятането на общата стойност на поръчката без ДДС.

3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка и да се посочи лицето, което е упълномощено да представлява обединението и че съдружниците в обединението са солидарно отговорни за изпълнението на предмета на договора и вредите, които възложителят може да претърпи от лошо, частично или забавено изпълнение на договора, или от пълното му неизпълнение.

4. При представяне на настоящата оферта, участниците попълват декларация, съгласно чл.39, ал.3, т.1, б. "д" от

ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП в документацията са посочени органите, от които участниците, могат да

получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания.

Продължава от раздел II. 2.3. Място на изпълнение - При невъзможност изпита за придобиване на сертификат да бъде проведен в сградата на ДМОС, същият, след изричното одобрение на Възложителя, може да бъде проведен и в сградата на обучаващата институция. В случай, че сградата се намира извън територията на гр. София, Изпълнителят е длъжен да осигури транспорт за негова сметка за всички участници в обучителните мероприятия.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023