Lieferungen - 71494-2023

03/02/2023    S25

България-София: Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)

2023/S 025-071494

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Национален регистрационен номер: 175905727
Пощенски адрес: ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ, бл. 2
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Galia Mladenova Angelova
Електронна поща: galia@lml.bas.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.iict.bas.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26845
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научан дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс

II.1.2)Основен CPV код
30211100 Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс" по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка и инсталиране на компютърна ситема, състояща се от не по-малко от 128 възела с универсални процесори и не по-малко от 16 възела със свързани към всеки от тях не по-малко от 4 графични ускорителя, при общ брой на графичните ускорители не по-малък от 100, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 8 685 240.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30211100 Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс" по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка и инсталиране на компютърна ситема, състояща се от не по-малко от 128 възела с универсални процесори и не по-малко от 16 възела със свързани към всеки от тях не по-малко от 4 графични ускорителя, при общ брой на графичните ускорители не по-малък от 100, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Теоретична върхова производителност на сървърната подсистема (клъстер) с универсални многоядрени процесори / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Теоретична върхова производителност на сървърната подсистема (клъстер) с универсални многоядрени процесори и графични ускорители / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок в години на гаранционна поддръжка на оборудването / Тежест: 40
Цена - Тежест: 20
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии”, финансиран по ОП НОИР

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 120-338280
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 74788
Наименование:

Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ССАРМ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201231296
Пощенски адрес: жк. Младост, бул. Ал. Малинов 87, ет. 5, офис 14
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1705
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 8 855 344.17 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 685 240.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023