Lieferungen - 71560-2023

03/02/2023    S25

Polska-Wielowieś: Lampy i oprawy oświetleniowe

2023/S 025-071560

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 012-030232)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wielowieś
Krajowy numer identyfikacyjny: PL9691572234
Adres pocztowy: ul. Główna 1
Miejscowość: Wielowieś
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-187
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kocot
E-mail: ekologia@wielowies.pl
Tel.: +48 660765837
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,17747,urzad-gminy-wielowies.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś

Numer referencyjny: 2
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 012-030232

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data, Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/02/2023
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do
Zamiast:

do: 2023-05-19

Powinno być:

do: 2023-05-23

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data, Termin otwarcia ofert lub wniosków
Zamiast:
Data: 22/02/2023
Czas lokalny: 08:15
Powinno być:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 08:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: