Lieferungen - 71562-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Banská Bystrica: Rúry a príslušenstvo (spojky)

2023/S 025-071562

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
E-mail: bohuslav.chudik@lesy.sk
Telefón: +421 905444577
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.lesy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Karpaty
Poštová adresa: Pri rybníku 1301
Mesto/obec: Šaštín-Stráže
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 90841
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.karpaty@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ PODUNAJSKO
Poštová adresa: Koháryho 2
Mesto/obec: Levice
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.podunajsko@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ TRIBEČ
Poštová adresa: Parková 7
Mesto/obec: Topoľčianky
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95193
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.tribec@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ POVAŽIE
Poštová adresa: Hodžova 38
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.povazie@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ SEVER
Poštová adresa: Nám. M. R. Štefánika 1
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01001
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.sever@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ TATRY
Poštová adresa: Juraja Martinku 110/6
Mesto/obec: Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.tatry@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ HOREHRONIE
Poštová adresa: Hlavná 245/72
Mesto/obec: Čierny Balog
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97652
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.horehronie@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ POĽANA
Poštová adresa: Kriváň 334
Mesto/obec: Kriváň
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96204
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.polana@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ GEMER
Poštová adresa: Námestie slobody 2
Mesto/obec: Revúca
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 05001
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.gemer@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ VÝCHOD
Poštová adresa: Jovická 2
Mesto/obec: Rožňava
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.vychod@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ ŠARIŠ
Poštová adresa: Obrancov mieru 6
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.saris@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ VIHORLAT
Poštová adresa: Čemernianska 136
Mesto/obec: Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 09301
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.vihorlat@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ ZLT B. BYSTRICA
Poštová adresa: Mičinská cesta 33
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97405
Štát: Slovensko
E-mail: a.luptakova@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ SEMENOLES L. HRÁDOK
Poštová adresa: Pri železnici 52
Mesto/obec: Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: semenoles@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ ULIČ
Poštová adresa: Ulič 96
Mesto/obec: Ulič
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 06767
Štát: Slovensko
E-mail: lpmulic@lpmulic.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov

Referenčné číslo: 4 Q/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
44164310 Rúry a príslušenstvo (spojky)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník:

24000000-4 (Chemické prípravky)

09112200-9 (Rašelina)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

b) časť B - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A:

- insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov

- feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí

- rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov

- fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení

- herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie

- repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou

- hnojivá - podporné prípravky na rast drevín

- iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

b) pre časť B:

- sú zmesi používané na výsev semien lesných drevín v lesných škôlkach

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: "Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov", identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

15) OZ Ulič

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 598 214.16 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

časť B - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

Časť č.: A
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
24000000 Chemické výrobky
09112200 Rašelina
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Pracovisko obchodnej prevádzky, Mičinská cesta 33, 975 66 Banská Bystrica, resp. sídla odštepných závodov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník:

24000000-4 (Chemické prípravky)

09112200-9 (Rašelina)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

b) časť B - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A:

- insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov

- feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí

- rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov

- fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení

- herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie

- repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou

- hnojivá - podporné prípravky na rast drevín

- iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

b) pre časť B:

- sú zmesi používané na výsev semien lesných drevín v lesných škôlkach

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: "Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov", identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

15) OZ Ulič

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

časť B - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Časť č.: B
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
24000000 Chemické výrobky
09112200 Rašelina
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Pracovisko obchodnej prevádzky, Mičinská cesta 33, 975 66 Banská Bystrica, resp. sídla odštepných závodov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník:

24000000-4 (Chemické prípravky)

09112200-9 (Rašelina)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

b) časť B - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A:

- insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov

- feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí

- rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov

- fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení

- herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie

- repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou

- hnojivá - podporné prípravky na rast drevín

- iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

b) pre časť B:

- sú zmesi používané na výsev semien lesných drevín v lesných škôlkach

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: "Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov", identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

15) OZ Ulič

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 211-606615
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: A
Názov:

Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť A - výzva č. 01/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36862126
Poštová adresa: Nobelova 34
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83605
Štát: Slovensko
E-mail: robert.konopka@agrofert.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 507 003.56 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "B"
Názov:

Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín - časť B - výzva č. 02/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AGRO CS Slovakia, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36042161
Poštová adresa: Nám. Republiky 5
Mesto/obec: Lučenec
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 98401
Štát: Slovensko
E-mail: pokoradiova@agrocs.sk
Telefón: +421 474330119
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 91 210.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023