Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71603-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

2023/S 025-071603

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Kaczmarek
E-Mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15436,Wykonanie-biezacej-konserwacji-eksploatacji-i-utrzymania-urzadzen-wodnych-w-2023.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2023 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: PO.ROZ.2710.03.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu.

Zamówienie zostało podzielone na 6 części:

• część 1 – Obiekt nr 1 – NW Gniezno i Poznań

• część 2 – Obiekt nr 2 – NW Gostyń

• część 3 – Obiekt nr 3 – NW Kościan

• część 4 – Obiekt nr 4 – NW Oborniki i Wągrowiec

• część 5 – Obiekt nr 5 – NW Szamotuły

• część 6 – Obiekt nr 6 – NW Śrem

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

• opis przedmiotu zamowienia,

• wykazy budowli podlegających eksploatacji i przedmiary robót (z nakładami) dla poszczególnych obiektów,

• zakresy obowiązków (czynności).

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 609 472.04 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 1 – NW Gniezno i Poznań

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego Gniezno i Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego Gniezno i Poznań.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

• opis przedmiotu zamowienia,

• wykaz budowli podlegających eksploatacji i przedmiar robót (z nakładami),

• zakresy obowiązków (czynności).

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 203 389.20 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozpatrywania oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej lub odwrotnie.

Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Cena świadczenia usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie nie mniejszych wartości czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert (w Załączniku do SWZ).

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie realizacji części gwarantowanej.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał, nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego (gwarantowanego).

Oświadczenie zamawiającego o uruchomieniu części opcjonalnej będzie zawierało:

a) Termin realizacji części opcjonalnej,

b) Wartość części opcjonalnej,

c) Zakres części opcjonalnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

Zamawiający może z opcji skorzystać w niepełnym zakresie.

Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku do SWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do świadczenia usługi w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2024 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium nie jest wymagane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 2 – NW Gostyń

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego Gostyń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego Gostyń.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

• opis przedmiotu zamowienia,

• wykaz budowli podlegających eksploatacji i przedmiar robót (z nakładami),

• zakresy obowiązków (czynności).

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 583 985.44 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozpatrywania oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej lub odwrotnie.

Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Cena świadczenia usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie nie mniejszych wartości czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert (w Załączniku do SWZ).

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie realizacji części gwarantowanej.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał, nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego (gwarantowanego).

Oświadczenie zamawiającego o uruchomieniu części opcjonalnej będzie zawierało:

a) Termin realizacji części opcjonalnej,

b) Wartość części opcjonalnej,

c) Zakres części opcjonalnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

Zamawiający może z opcji skorzystać w niepełnym zakresie.

Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku do SWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do świadczenia usługi w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2024 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium nie jest wymagane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 3 – NW Kościan

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego Kościan

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego Kościan.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

• opis przedmiotu zamowienia,

• wykaz budowli podlegających eksploatacji i przedmiar robót (z nakładami),

• zakresy obowiązków (czynności).

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 927 573.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozpatrywania oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej lub odwrotnie.

Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Cena świadczenia usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie nie mniejszych wartości czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert (w Załączniku do SWZ).

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie realizacji części gwarantowanej.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał, nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego (gwarantowanego).

Oświadczenie zamawiającego o uruchomieniu części opcjonalnej będzie zawierało:

a) Termin realizacji części opcjonalnej,

b) Wartość części opcjonalnej,

c) Zakres części opcjonalnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

Zamawiający może z opcji skorzystać w niepełnym zakresie.

Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku do SWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do świadczenia usługi w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2024 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium nie jest wymagane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 4 – NW Oborniki i Wągrowiec

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego Oborniki i Wągrowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego Oborniki i Wągrowiec.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

• opis przedmiotu zamowienia,

• wykaz budowli podlegających eksploatacji i przedmiar robót (z nakładami),

• zakresy obowiązków (czynności).

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 244 578.60 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozpatrywania oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej lub odwrotnie.

Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Cena świadczenia usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie nie mniejszych wartości czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert (w Załączniku do SWZ).

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie realizacji części gwarantowanej.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał, nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego (gwarantowanego).

Oświadczenie zamawiającego o uruchomieniu części opcjonalnej będzie zawierało:

a) Termin realizacji części opcjonalnej,

b) Wartość części opcjonalnej,

c) Zakres części opcjonalnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

Zamawiający może z opcji skorzystać w niepełnym zakresie.

Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku do SWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do świadczenia usługi w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2024 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium nie jest wymagane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 5 – NW Szamotuły

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego Szamotuły

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego Szamotuły.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

• opis przedmiotu zamowienia,

• wykaz budowli podlegających eksploatacji i przedmiar robót (z nakładami),

• zakresy obowiązków (czynności).

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 263 806.20 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozpatrywania oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej lub odwrotnie.

Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Cena świadczenia usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie nie mniejszych wartości czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert (w Załączniku do SWZ).

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie realizacji części gwarantowanej.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał, nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego (gwarantowanego).

Oświadczenie zamawiającego o uruchomieniu części opcjonalnej będzie zawierało:

a) Termin realizacji części opcjonalnej,

b) Wartość części opcjonalnej,

c) Zakres części opcjonalnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

Zamawiający może z opcji skorzystać w niepełnym zakresie.

Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku do SWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do świadczenia usługi w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2024 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium nie jest wymagane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt nr 6 – NW Śrem

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Nadzoru Wodnego Śrem

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu na teren działania Nadzoru Wodnego Śrem.

Zamawiający zastrzega odrębnie dla każdej z części zamówienia możliwość skorzystanie z prawa opcji w okresie czasu trwania umowy.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na który składa się:

• opis przedmiotu zamowienia,

• wykaz budowli podlegających eksploatacji i przedmiar robót (z nakładami),

• zakresy obowiązków (czynności).

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 386 139.60 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Realizacja prawa opcji (dotyczy oddzielnie każdej z części zamówienia) polegać będzie na zobowiązaniu się wykonawcy składającego ofertę (tj. ofertę obejmującą część gwarantowaną i część opcjonalną) do świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej dopiero na polecenie zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozpatrywania oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej lub odwrotnie.

Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Cena świadczenia usług świadczonych w ramach prawa opcji musi zostać obliczona na podstawie nie mniejszych wartości czynników cenotwórczych jak dla zamówienia podstawowego (tj. części gwarantowanej), i zostanie określona w formularzu ofertowym na etapie składania ofert (w Załączniku do SWZ).

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie realizacji części gwarantowanej.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał, nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego (gwarantowanego).

Oświadczenie zamawiającego o uruchomieniu części opcjonalnej będzie zawierało:

a) Termin realizacji części opcjonalnej,

b) Wartość części opcjonalnej,

c) Zakres części opcjonalnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

Zamawiający może z opcji skorzystać w niepełnym zakresie.

Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku do SWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do świadczenia usługi w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

Termin wykonania zamówienia dla części opcjonalnej wynosi:

- rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 r.

- zakończenie: 31 grudnia 2024 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium nie jest wymagane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług lub robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

- części 1, 4, 5 co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jedną usługę lub robotę na kwotę nie mniejszą niż 40 000 zł brutto,

- części 2 co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jedną usługę lub robotę na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto,

- części 3 co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jedną usługę lub robotę na kwotę nie mniejszą niż 190 000 zł brutto,

- części 6 co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jedną usługę lub robotę na kwotę nie mniejszą niż 80 000 zł brutto.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 3 usług lub robót w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi lub roboty o wartości dla tej z części dla której wskazano największą wartość, np. Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania wykonania co najmniej 3 usług lub robót w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi lub roboty o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.

b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się:

- dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami z branży wodno-melioracyjnej,

- dysponowaniem osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odpowiednio do 1 kV / powyżej 1 kV / do 15 kV (odpowiednio dla danej części):

Część nr 2 – „Obiekt nr 2 – NW Gostyń”:

▪ pompownia Zbęchy Pole – obsługa-E do 1 kV,

Część nr 3 – „Obiekt nr 3 – NW Kościan”:

▪ pompownia Wojnowice – obsługa-E do 1 kV,

▪ pompownia Wonieść – obsługa-E do 1 kV,

▪ pompownia Nielęgowo – obsługa-E do 1 kV,

▪ pompownia Drzeczkowo – obsługa-E do 1 kV,

▪ pompownia Separowo – obsługa-E do 1 kV,

Część nr 4 – „Obiekt nr 4 - NW Oborniki i Wągrowiec”:

▪ pompownia Orłowo-Ludomy – obsługa-E do 1 kV,

Część nr 6 – „Obiekt nr 6 NW Śrem”:

▪ pompownia Śrem – elektryk-E do 15 kV,

▪ pompownia Zaborowo – elektryk-E do 15 kV,

▪ pompownia Wójtostwo – obsługa-E do 1 kV.

- dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi dźwignic-suwnic oraz uprawnieniami do konserwacji dźwignic – suwnic:

Część nr 6 – „Obiekt nr 6 NW Śrem”

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Mateusz Jurgoński – PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, tel.: +48 618567795

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami w zakresie merytorycznym – wskazane w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023