Lieferungen - 71642-2023

03/02/2023    S25

България-Пловдив: Природен газ

2023/S 025-071642

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА МАРИЦА
Национален регистрационен номер: 000472182
Пощенски адрес: бул. Марица № 57А
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4003
Държава: България
Лице за контакт: Илияна Валентинова Илиева
Електронна поща: iliyana.ilieva.v@gmail.com
Телефон: +359 32907825
Факс: +359 32951934
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.maritsa.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2381
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на природен газ за нуждите на ДГ "Щастливо детство", село Радиново, Община "Марица"

II.1.2)Основен CPV код
09123000 Природен газ
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на около 130 MWh природен газ, необходими за осигуряване на отоплението на ДГ "Щастливо детство", село Радиново, Община "Марица", за срок от 30 (тридесет) месеца. Изискванията към качествата на доставяния природен газ са, както следва: 1. Калоричност: 8000 ± 100 калории за стандартен кубически метър; 2. Химическият състав и качествата на природния газ да отговарят на нормите и разпоредбите, действащи в Република България.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09123000 Природен газ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

ДГ "Щастливо детство", село Радиново, Община "Марица"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на около 130 MWh природен газ, необходими за осигуряване на отоплението на ДГ "Щастливо детство", село Радиново, Община "Марица", за срок от 30 (тридесет) месеца. Изискванията към качествата на доставяния природен газ са, както следва: 1. Калоричност: 8000 ± 100 калории за стандартен кубически метър; 2. Химическият състав и качествата на природния газ да отговарят на нормите и разпоредбите, действащи в Република България.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, в случаите, когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 7, предл. второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) на лицензиране по реда на закона подлежи дейността по обществена доставка на природен газ. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката, една от дейностите, подлежащи на

лицензиране по този закон е разпределение на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата

следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен

снабдител, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия /в случая

Регион Тракия, област Пловдив, Община Марица/. Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същият закон за една

обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за

снабдяване с природен газ от крайният снабдител, каквато обособена територия е Регион Тракия, област

Пловдив, Община Марица. Мястото за изпълнение на възлаганата обществена поръчка е Община Марица, която

попада в горецитираната обособена територия. Видно от Регистъра на издадените лицензии от електронната

страница на ДКЕВР, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала лицензии на ,,Ситигаз

България'' ЕАД за осъществяване на тези дейности. За дейността ,,разпределение на природен газ на територията

на Регион Тракия, област Пловдив, Община Марица, е издадена лицензия № Л-209-08/03.10.2006г., а за дейността

,,снабдяване с природен газ от краен снабдител'' е издадена лицензия № Л-209-12/03.10.2006г. в полза на ,,Ситигаз

България'' ЕАД, което го прави притежател на изключителните права за осъществяване на горецитираните

дейности на територията на Регион Тракия, област Пловдив, община Марица. Лицензиите са издадени на

основание на Закона за енергетиката със срок на валидност 35 /тридесет и пет/ години. Видно от описаната

фактическа обстановка ,,Ситигаз България'' ЕАД, ЕИК 131285259, със седалище и адрес на управление в град

София, р-н Връбница, ул. Адам Мицкевич № 4 е носител на изключителните права за разпределение на природен

газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на Регион Тракия, област Пловдив, Община

Марица по силата на административен акт. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че за една обособена

територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен

газ от краен снабдител, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, считам, че е

налице фактическия състав на разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 78062
Наименование:

Доставка на природен газ за нуждите на ДГ "Щастливо детство", село Радиново, Община "Марица"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Национален регистрационен номер: 131285259
Пощенски адрес: ул. Адам Мицкевич № 4
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: maria.yordanova@citygas.bg
Телефон: +359 29259495
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023