Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 71761-2023

03/02/2023    S25

България-Ямбол: Медицински консумативи

2023/S 025-071761

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД
Национален регистрационен номер: 128501598
Пощенски адрес: ул. "Панайот Хитов" №30
Град: гр. Ямбол
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Пощенски код: 8600
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Константинова Инджова
Електронна поща: mbal_zop@abv.bg
Телефон: +359 878951270
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mbal-yambol.net
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20771
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, за нуждите на пациенти, лекувани по КП/КПр в МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 3 и по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции.

Място на изпълнение на поръчката - МБАЛ „Св. Пантелеймон”–Ямбол” АД, гр. Ямбол 8600, ул. „Панайот Хитов” 30.

Срок на валидност на офертата – 6 месеца.

Срок на плащане: Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в български лева, в срок не повече от 60 дни след доставка и предоставени първични документи.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП гаранциите се представят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за ендоурологични интервенции.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Основно място на изпълнение:

гр. Ямбол, ул. "П. Хитов"30 - МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Урологични сетове и стентове.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Основно място на изпълнение:

гр. Ямбол, ул. "П. Хитов"30 - МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за урологичен биполярен резектоскоп, производство на фирма Seemann Technologies.

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Основно място на изпълнение:

гр. Ямбол, ул. "П. Хитов"30 - МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 216-621088
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Консумативи за ендоурологични интервенции.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 4
Наименование:

Урологични сетове и стентове.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 6
Наименование:

Консумативи за урологичен биполярен резектоскоп, производство на фирма Seemann Technologies.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява частично следните номенкалтурни единици: Обособена позиция № 3 Консумативи за ендоурологични интервенции за номенклатурни единици № 3, 4, 5, 6, 16, 17, 24, 27, 28, 29, тъй като не е подадена нито една оферта за участие.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява частично за следните номенклатурни единици: Обособена позиция № 4 Урологични сетове и стентове за номенклатурни единици № 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, тъй като не е подадена нито една оферта за участие.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява частично следните номенклатурни единици: Обособена позиция № 6 Консумативи за урологичен биполярен резектоскоп, производство на фирма Seemann Technologies за номенклатурни единици № 1, 2, 3, 4, 5, тъй като не е подадена нито една оферта за участие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023