Lieferungen - 71761-2023

03/02/2023    S25

България-Ямбол: Медицински консумативи

2023/S 025-071761

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД
Национален регистрационен номер: 128501598
Пощенски адрес: ул. "Панайот Хитов" №30
Град: гр. Ямбол
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Пощенски код: 8600
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Константинова Инджова
Електронна поща: mbal_zop@abv.bg
Телефон: +359 878951270
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mbal-yambol.net
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20771
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, за нуждите на пациенти, лекувани по КП/КПр в МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 3 и по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции.

Място на изпълнение на поръчката - МБАЛ „Св. Пантелеймон”–Ямбол” АД, гр. Ямбол 8600, ул. „Панайот Хитов” 30.

Срок на валидност на офертата – 6 месеца.

Срок на плащане: Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в български лева, в срок не повече от 60 дни след доставка и предоставени първични документи.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП гаранциите се представят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за ендоурологични интервенции.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Основно място на изпълнение:

гр. Ямбол, ул. "П. Хитов"30 - МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Урологични сетове и стентове.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Основно място на изпълнение:

гр. Ямбол, ул. "П. Хитов"30 - МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за урологичен биполярен резектоскоп, производство на фирма Seemann Technologies.

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Основно място на изпълнение:

гр. Ямбол, ул. "П. Хитов"30 - МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 216-621088
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Консумативи за ендоурологични интервенции.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 4
Наименование:

Урологични сетове и стентове.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 6
Наименование:

Консумативи за урологичен биполярен резектоскоп, производство на фирма Seemann Technologies.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява частично следните номенкалтурни единици: Обособена позиция № 3 Консумативи за ендоурологични интервенции за номенклатурни единици № 3, 4, 5, 6, 16, 17, 24, 27, 28, 29, тъй като не е подадена нито една оферта за участие.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява частично за следните номенклатурни единици: Обособена позиция № 4 Урологични сетове и стентове за номенклатурни единици № 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, тъй като не е подадена нито една оферта за участие.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява частично следните номенклатурни единици: Обособена позиция № 6 Консумативи за урологичен биполярен резектоскоп, производство на фирма Seemann Technologies за номенклатурни единици № 1, 2, 3, 4, 5, тъй като не е подадена нито една оферта за участие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023