Lieferungen - 71774-2023

03/02/2023    S25

België-Gent (Desteldonk): Anorganische en organische basischemicaliën

2023/S 025-071774

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 021-059063)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Nationaal identificatienummer: 0806873318_25476
Postadres: Rodenhuizekaai 1
Plaats: Gent (Desteldonk)
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9042
Land: België
Contactpersoon: Jochem Van Hove
E-mail: jochem.vanhove@bbeu.org
Telefoon: +32 93357001
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.biobaseeurope.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470992

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst levering labomateriaal, labochemicaliën en -grondstoffen BBEPP

Referentienummer: BBEPP-2023-BD-0118-650-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24300000 Anorganische en organische basischemicaliën
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kandidaatstelling voor Meerjarige raamovereenkomst ( 4 jaar) met meerdere ondernemers ( maximum 3 per perceel, indien de mededinging het toelaat) voor de levering van labomateriaal, labochemicaliën en -grondstoffen ( 21 percelen) aan de Pilot Plant.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 021-059063

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Teneinde een beeld te geven van de artikels per perceel werd er bijkomend het document ( 2023-01-31 artikels percelen labomateriaal dossier 650) opgeladen.