Dienstleistungen - 71843-2023

03/02/2023    S25

Danmark-Hørsholm: Affaldsgenvinding

2023/S 025-071843

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Norfors
CVR-nummer: 14748539
Postadresse: Savsvinget 2
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Villadsen
E-mail: kv@norfors.dk
Telefon: +45 45160525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/189366989.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.norfors.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldshåndtering

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Husstandsplast og MDK til genanvendelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90514000 Affaldsgenvinding
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Behandling af husstandsindsamlet plastaffald og mad- og drikkekartoner til genanvendelse

Den maksimale forventede værdi af denne kontrakt inkl. option om forlængelse andrager kr. 30.000.000

 

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 29 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen omfatter en 2-årig aftale med mulighed for en forlængelse på 1 år plus 1 år, i alt op til 4 år, om behandling af husstandsindsamlet plastaffald og mad- og drikkekartoner til genanvendelse. Fraktionen er en samlet fraktion der indsamlet i komprimatorbiler. Affaldet består af en blanding af hård og blød plast samt mad- og drikkekarton fra kommunale indsamlingsordninger fra villaer, rækkehuse og etageboliger i Norfors' ejerkommuner, Hørsholm kommune, Rudersdal kommune, Allerød Kommune, Fredensborg kommune og Helsingør kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 213-611376
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Husstandsplast og MDK til genanvendelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DKK Plastics ApS
Postadresse: Måløv Byvej 229G
By: Måløv
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2760
Land: Danmark
E-mail: pf@dkk-plastics.dk
Telefon: +45 0512396
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 29 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontraktens maksimumsværdi andrager kr. 40.000.000,00 inkl. forlængelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2023