Dienstleistungen - 71868-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Hlohovec: Služby na čistenie a zametanie ulíc

2023/S 025-071868

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Hlohovec
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00312509
Poštová adresa: M. R. Štefánika 1
Mesto/obec: Hlohovec
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 92001
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Miklovičová
E-mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Telefón: +421 333813384
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.hlohovec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729?cHash=98511666b489e3f8b839e88c4840b2b9
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457533
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457533
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Čistenie miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev, ich zimná údržba a výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec do 31.03.2025

Referenčné číslo: MSUHC/1727/779/MIK
II.1.2)Hlavný kód CPV
90610000 Služby na čistenie a zametanie ulíc
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je čistenie miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev, ich zimná údržba a výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec do 31.03.2025 v nasledovnom rozsahu:

-bežné čistenie

-čistenie silne znečistených úsekov

-polievanie, kropenie ciest

-odstránenie buriny

-ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia

-čistenie autobusových zastávok

-čistenie chodníkov, miestnych ciest, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajných akciách

-celoročný výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách od 01.06.2023 do 31.03.2025

-nakladanie s odpadom z čistenia a výsypu uličných košov

-posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom

-pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

-odvoz snehu z miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

-technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva.

Presný opis predmetu zákazky je podrobné uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 774 193.57 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90620000 Odpratávanie snehu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

katastrálne územie Hlohovec a katastrálne územie Šulekovo

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je čistenie miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev, ich zimná údržba a výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec do 31.03.2025 v nasledovnom rozsahu:

-bežné čistenie

-čistenie silne znečistených úsekov

-polievanie, kropenie ciest

-odstránenie buriny

-ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia

-čistenie autobusových zastávok

-čistenie chodníkov, miestnych ciest, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajných akciách

-celoročný výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách od 01.06.2023 do 31.03.2025

-nakladanie s odpadom z čistenia a výsypu uličných košov

-posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom

-pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

-odvoz snehu z miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

-technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva.

Presný opis predmetu zákazky je podrobné uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 774 193.57 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/04/2023
Koniec: 31/03/2025
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

a) Termíny plnenia predmetu zákazky, poskytovanie služieb čistenia miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev je:

rok 2023:

- začiatok: od 01.04.2023 alebo od účinnosti zmluvy

- ukončenia: do 14.11.2023.

rok 2024:

- začiatok: od 01.04.2024

- ukončenia: do 14.11.2024.

b) Termíny plnenia predmetu zákazky - zimnej údržby

rok 2023/2024:

- začiatok: od 15.11.2023

- ukončenia: do 31.03.2024.

rok 2024/2025:

- začiatok: od 15.11.2024

- ukončenia: najneskôr do 31.03.2025.

c) Výsyp uličných košov:

- začiatok: od 01.06.2023

- ukončenia: do 31.03.2025.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. (§ 32 ods. 1 písm. a) ZVO) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

2. (§ 32 ods. 1 písm. b) ZVO) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

3. (§ 32 ods. 1 písm. c) ZVO) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

4. (§ 32 ods. 1 písm. d) ZVO) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

5. (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

6. (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.2 Ak v § 32 ods. 3 ZVO nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa:

1. a) § 32 ods. 1 písm. a) ZVO doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

2. b) § 32 ods. 1 písm. b) ZVO doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

3. c) § 32 ods. 1 písm. c) ZVO doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

4. d) § 32 ods. 1 písm. d) ZVO doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

5. e) § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

6. f) § 32 ods. 1 písm. f) ZVO doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 ZVO (uvedené v časti 1.2 body 1 - 6.

V súlade s § 32 ods. 3 ZVO ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo prostredníctvom JED formulára.

Všetky podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky vykonania zákazky sú podrobne definované v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/03/2023
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01/06/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/03/2023
Miestny čas: 12:30
Miesto:

Mestský úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec, II. poschodie, zasadacia miestnosť MsÚ.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk, všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehota na predkladanie ponúk určeným spôsobom komunikácie. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZVO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.

2. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronickej platformy - informačného systému EVO (IS EVO).

4. Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom IS EVO - link na zákazku -

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457533. Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny.

5. Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v IS EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.

6. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO.

7. Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie, podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Obsah ponuky uchádzača je podrobne uvedený v dobe 17 súťažných podkladov.

Ostatné informácie k zákazke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023