Lieferungen - 71869-2023

03/02/2023    S25

Hrvatska-Rijeka: Proizvodi za čišćenje i poliranje

2023/S 025-071869

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Jadrolinija
Nacionalni registracijski broj: 38453148181
Poštanska adresa: Riva 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Morena Lučić
E-pošta: morena.lucic@jadrolinija.hr
Telefon: +385 51666157
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.jadrolinija.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: linijski pomorski prijevoz putnika i vozila

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Materijali za čišćenje i održavanje za potrebe Jadrolinije

Referentni broj: EVV 538/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39800000 Proizvodi za čišćenje i poliranje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

sukladno DoN-u

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 331 634.53 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39800000 Proizvodi za čišćenje i poliranje
33700000 Proizvodi za osobnu njegu
33761000 Toaletni papir
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

sukladno DoN-u

II.2.4)Opis nabave:

sukladno DoN-u

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

sukladno DoN-u

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ubrzani postupak
Obrazloženje:

Naručitelj je u ovom postupku sukladno odredbi članka 234. stavak 1. a u vezi s člankom 236. stavak 2. Zakona, a uslijed žurne situacije (problemi u opskrbnom lancu) koja čini nepraktičnim rok iz članka 228. ovoga Zakona, odredio kraći rok za dostavu 15 (petnaest) dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 248-715163
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Materijali za čišćenje i održavanje za potrebe Jadrolinije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
24/01/2023
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 63486184874
Poštanska adresa: Osječka 47
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: vlado.trp@amec.hr
Telefon: +385 51500770
Telefaks: +385 51511052
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 311 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 331 634.53 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (N.N. 120/16, 114/22)

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2023